Ny sökning
MV0190

Vattenresursteknik

Andra kursvärderingar för MV0190

Läsåret 2020/2021

Vattenresursteknik (MV0190-30247) 2021-03-01 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Vattenresursteknik (MV0190-30107) 2020-03-02 - 2020-03-22

Läsåret 2018/2019

Vattenresursteknik (MV0190-30103) 2019-03-04 - 2019-03-24

Läsåret 2017/2018

Vattenresursteknik (MV0190-30030) 2018-02-26 - 2018-03-18

Läsåret 2016/2017

Vattenresursteknik (MV0190-30014) 2017-01-16 - 2017-03-17

Läsåret 2015/2016

Vattenresursteknik (MV0190-30202) 2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Vattenresursteknik (MV0190-30114) 2015-01-19 - 2015-03-22

Läsåret 2013/2014

Vattenresursteknik (MV0190-30056) 2014-01-20 - 2014-03-23

Läsåret 2012/2013

Vattenresursteknik (MV0190-30117) 2013-01-21 - 2013-03-20

Läsåret 2011/2012

Vattenresursteknik (MV0190-30130) 2012-01-16 - 2012-03-14

Läsåret 2010/2011

Vattenresursteknik (MV0190-30314) 2011-01-17 - 2011-03-18

MV0190 Vattenresursteknik, 5,0 Hp

Water Resource Engineering

Kursplan fastställd

2015-01-21

Ämnen

Markvetenskap Teknik

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markvetenskap 5,00 1002

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 70 hp inom teknik/teknologi eller markvetenskap, inkluderande 5hp Fluidmekanik, 15 hp Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, samt 15 hp Markvetenskap. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska B.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper om hur en vattenbyggnadsanläggning dimensioneras utifrån hydrologiska och platsgivna förutsättningar.
Efter genomgången kurs skall studenten för momenten under rubriken Innehåll kunna:
– beskriva de viktigaste processerna som styr vatten- och sedimenttransporter
– dimensionera åtgärder för erosionsskydd
– beskriva och dimensionera åtgärder för markvattnets reglering och dess effekter på hydrologi
– förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning
– förutse vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö
– ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Innehåll

Alla momenten kommer att behandla tillämpningar av geoteknisk, markvetenskaplig och hydraulisk kunskap för dimensionering av olika vattenanläggningar med hänsyn till försörjningskapacitet, stabilitet, säkerhet, underhåll, ekonomi och miljö. I föreläsningar, övningar och studiebesök behandlas:
– vattenerosion; processer, inverkan på odlingslandskapet och infrastrukturen, samt metoder för beräkning och åtgärder för att motverka erosion,
– bevattning och växternas vattenbehov, vatteneffektivitet, bevattningsmetoder och projektering,
– markavvattning: grunder, metoder och projektering, markvattenreglering och miljöeffekter,
– vattenmagasinering och avledning,
– invallning och dämning: projektering och skötsel.
Övningar och inlämningsuppgifter är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, samt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ingår i terminsblocket "Vattenresurser" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö
Medansvariga:
Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (antagna för 1 juli 2007) Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Markvetenskap Teknik
Kurskod: MV0190 Anmälningskod: SLU-30080 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%