Ny sökning
MV0190

Vattenresursteknik

Välkommen till kursen Vattenresursteknik MV0190, 2022!

Här nedan hittar du information inför kursstart.

På grund av pågående Covid-19 pandemi får vi kontinuerligt råd och riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas på SLU. Enligt de senaste riktlinjerna från den 13 januari 2022 ska undervisning anpassas för att minimera smittspridningen. Undervisningen kan delvis genomföra på distans om det behövs för att minimera trängsel på campus. Vi har tagit höjd för att minska trängseln genom att boka undervisningslokaler med större kapacitet. Andra möjliga åtgärder som rekommenderas är att använda munskydd vid salsundervisning. Om det kommer till examinators kännedom att fler än en (1) individ på samma kurs eller i samma studentgrupp har fått bekräftad covid-19 ska övergång till distansstudier övervägas, helt eller delvis, under minst en vecka (7 dygn).

Det här innebär att vi kommer att sträva efter att i största möjligaste mån ha all undervisning på campus, även tentamen, förutsatt att ingen smittspridning uppstår inom kursen. Vi kommer att följa kursplanen och kursens målbeskrivning. Om det finns ett stort behov kan vi ha digitala föreläsningar och introduktioner till inlämningsuppgifter via Zoom-länk.

På följande länk hittar du råd och riktlinjer samt tips och verktyg för att underlätta studier under coronapandemin; https://student.slu.se/studieservice/vid-sjukdom-och-kris/information-om-corona/studera/ . Innehållet uppdateras fortlöpande.

Vi kommer att dela all information med er via kursens hemsida på Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/4693 . Du kommer också att kunna lämna in dina inlämningsuppgifter via Canvas.

I år kommer du att få en automatisk inbjudan till Canvas när du har registrerat dig på kursen. Det är alltså extra viktigt att du gör en självregistring via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida; https://student.slu.se/studidig/utbildningssystem/studieadministration-i-ladok/ . Kontakta oss så snart som möjligt om du inte kan göra en självregistrering eller har villkor för antagning!

Under fliken schema hittar du ett preliminärt schema för kursen. Titta regelbundet på kurshemsidan (https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurser/?sprak=sv&anmkod=30163.2122) eller på Canvas för eventuella uppdateringar!

Kurslitteraturen finns i digitalt format på kursens hemsida på Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/4693 . Läs gärna litteraturanvisningarna (se under fliken Litteratur). Genom att läsa litteraturen i förväg har du bättre möjligheter att formulera frågor och delta i diskussioner i samband med föreläsningar och övningar under kursens gång.

Kursen startar klockan 9:15, måndagen den 28 februari, i sal Framtiden i MVM-huset, med en introduktion av kursinnehållet.

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Med vänlig hälsning

Abraham Joel (Abraham.Joel@slu.se ) och Ingrid Wesström (Ingrid.Wesstrom@slu.se )

Anmälningskod = SLU-30163
Kurskod = MV0190

Kursvärderingen är avslutad

MV0190-30163 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0190

Läsåret 2020/2021

Vattenresursteknik (MV0190-30247) 2021-03-01 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Vattenresursteknik (MV0190-30107) 2020-03-02 - 2020-03-22

Läsåret 2018/2019

Vattenresursteknik (MV0190-30103) 2019-03-04 - 2019-03-24

Läsåret 2017/2018

Vattenresursteknik (MV0190-30030) 2018-02-26 - 2018-03-18

Läsåret 2016/2017

Vattenresursteknik (MV0190-30014) 2017-01-16 - 2017-03-17

Läsåret 2015/2016

Vattenresursteknik (MV0190-30202) 2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Vattenresursteknik (MV0190-30114) 2015-01-19 - 2015-03-22

Läsåret 2013/2014

Vattenresursteknik (MV0190-30056) 2014-01-20 - 2014-03-23

Läsåret 2012/2013

Vattenresursteknik (MV0190-30117) 2013-01-21 - 2013-03-20

Läsåret 2011/2012

Vattenresursteknik (MV0190-30130) 2012-01-16 - 2012-03-14

Läsåret 2010/2011

Vattenresursteknik (MV0190-30314) 2011-01-17 - 2011-03-18

MV0190 Vattenresursteknik, 5,0 Hp

Water Resource Engineering

Kursplan fastställd

2015-01-21

Ämnen

Markvetenskap Teknik

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markvetenskap 5,00 1002

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 70 hp inom teknik/teknologi eller markvetenskap, inkluderande 5hp Fluidmekanik, 15 hp Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, samt 15 hp Markvetenskap. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska B.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper om hur en vattenbyggnadsanläggning dimensioneras utifrån hydrologiska och platsgivna förutsättningar.
Efter genomgången kurs skall studenten för momenten under rubriken Innehåll kunna:
– beskriva de viktigaste processerna som styr vatten- och sedimenttransporter
– dimensionera åtgärder för erosionsskydd
– beskriva och dimensionera åtgärder för markvattnets reglering och dess effekter på hydrologi
– förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning
– förutse vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö
– ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Innehåll

Alla momenten kommer att behandla tillämpningar av geoteknisk, markvetenskaplig och hydraulisk kunskap för dimensionering av olika vattenanläggningar med hänsyn till försörjningskapacitet, stabilitet, säkerhet, underhåll, ekonomi och miljö. I föreläsningar, övningar och studiebesök behandlas:
– vattenerosion; processer, inverkan på odlingslandskapet och infrastrukturen, samt metoder för beräkning och åtgärder för att motverka erosion,
– bevattning och växternas vattenbehov, vatteneffektivitet, bevattningsmetoder och projektering,
– markavvattning: grunder, metoder och projektering, markvattenreglering och miljöeffekter,
– vattenmagasinering och avledning,
– invallning och dämning: projektering och skötsel.
Övningar och inlämningsuppgifter är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, samt deltagande i obligatoriska moment
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ingår i terminsblocket "Vattenresurser" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö
Medansvariga:
Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

MV0190 Vattenresursteknik, 5 hp

Lärandemålen redovisas nedan;

 1. beskriva de viktigaste processerna som styr vatten- och sedimenttransporter
 2. beskriva åtgärder för erosionsskydd
 3. beskriva åtgärder för markvattnets reglering och dess effekter på hydrologi
 4. förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning.
 5. förutse vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö.
 6. ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

De första tre lärandemålen är inte graderade eftersom de avser inlärning av baskunskaper som behövs för att kunna tillgodogöra sig resten av kursinnehållet. För att uppfylla lärandemålen 4, 5 och 6 krävs högre nivåer av lärande genom värdering (mål 4) tillämpning (mål 5) och analys (mål 6) av faktakunskaper. Betygskriterierna för samtliga lärandemål finns redovisade i tabell 1.

Tabell 1. Betygskriterier för respektive lärandemål

Lärandemål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

1

Beskriva de viktigaste processerna som styr vatten- och sedimenttransporter

2

Beskriva åtgärder för erosionsskydd

3

beskriva åtgärder för markvattnets reglering och dess effekter på hydrologi

4

förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning

utförligt förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning

5

förutse med viss insikt vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö

förutse med god insikt vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö

förutse med djup insikt vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö

6

ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Utförligt ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Utförligt ange och motivera behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Betygsmall

Betyg 3: Godkänd på alla moment och minst 60 % på tentamen

Betyg 4: Godkänd på alla moment och minst 75 % på tentamen

Betyg 5: Godkänd på alla moment och minst 90 % på tentamen

Godkända inlämningsuppgifter inlämnade i tid ger totalt 10 % tillgodo på tentamen

Inlämningsuppgifter

Datum/Introduktion

Moment

Datum/Inlämning

2/3

Dräneringsprojektering

8/3

3/3

Bevattningsprojektering

9/3

8/3

Markvård

14/3

11/3

Magasinering och avledning av vatten

17/3

Länk till kurshemsidan; https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurser/?sprak=sv&anmkod=30163.2122

Länk till Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/4693

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (antagna för 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Markvetenskap Teknik
Kurskod: MV0190 Anmälningskod: SLU-30163 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%