Ny sökning
MV0192

Markvetenskap för miljö och vatten

Kursen behandlar markens uppbyggnad, mineralogi samt dess grundläggande fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper och reaktioner. Hit hör funktioner som reservoar för vatten och närsalter för växtlighetens behov och dess funktion i det geokemiska kretsloppen. Viktiga markprocesser som behandlas är vittring, vattnets bindning och rörelse, jonbytesreaktioner, försurning-kalkning, utlakning samt humus- och jordmånbildning.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-15 och 2022-04-05

Andra kursvärderingar för MV0192

Läsåret 2020/2021

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20153) 2020-11-02 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20059) 2019-11-04 - 2020-03-22

Läsåret 2018/2019

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20082) 2018-10-29 - 2019-03-24

Läsåret 2017/2018

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20017) 2017-10-30 - 2018-03-18

Läsåret 2016/2017

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20005) 2016-10-24 - 2017-03-17

Läsåret 2015/2016

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20116) 2015-10-26 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20070) 2014-10-27 - 2015-03-22

Läsåret 2013/2014

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20042) 2013-10-28 - 2014-03-23

Läsåret 2012/2013

Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192-20068) 2012-10-29 - 2013-03-31

MV0192 Markvetenskap för miljö och vatten, 15,0 Hp

Soil Science for Environment and Water

Kursplan fastställd

2011-10-12

Ämnen

Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markfysik 5,00 1002
Markkemi 5,00 1003
Markbiologi och kursjordsstråk 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 10 hp matematik, 15 hp kemi, 10 hp biologi, 15 hp geovetenskap, 15 hp teknik/teknologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- beskriva markens egenskaper, de fysikaliska, kemiska och biologiska processerna i marken samt förklara samspelet mellan dessa processer och inverkan på miljön
- använda metoder för analys och beskrivning av markegenskaper samt viktiga processer i marken
- beräkna flöden och tillstånd i mark utifrån givna data
- tolka och värdera markprofildata, samt redogöra för jordars egenskaper i relation till markanvändning.

Innehåll

Vid föreläsningar, laborationer och övningar behandlas följande moment:
- markens textur och porsystem,
- vattnets förekomst och bindning; bindningskarakteristika, vattenhaltsjämvikter,
- markvattnets rörelser; hydraulisk konduktivitet, vattenflöden i mättad och omättad jord,
- markluftens massrörelse och diffusion samt markens temperatur och värmerörelser,
- transport av lösta ämnen i marken; konvektion, diffusion, dispersion och utlakning,
- vittring och löslighet av primära och sekundära mineral,
- katjoners och anjoners adsorption till markpartiklarna,
- försurande processer i mark och vatten, inklusive motåtgärder,
- markens organiska material; växtens roll, humusbildning, omsättning och nedbrytning,
- markorganismer; funktioner och anpassningar till olika markmiljöer och miljöföroreningar,
- omsättning av kol och kväve i marken, recirkulation av avfall,
- jordmåner samt utvärdering av markegenskaper hos ett urval av jordartstyper i Sverige,

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, godkända övningar, laborationer, grupparbeten och inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Lämpliga programkurser som förkunskap: Introduktion till miljö- och vattenteknik, Envariabelanalys, Grundläggande kemi, Biologi, Ekologi, Fysikalisk kemi, Kemisk termodynamik, Fluidmekanik, Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: 1TV016 (Uppsala universitet), MV0188
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Se första sidan i schemat

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (antagna för 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Markvetenskap
Kurskod: MV0192 Anmälningskod: SLU-20085 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 45%