Ny sökning
MV0208

Forskningspraktik

Forskningspraktik är en individuell kurs vars syfte är att ge en inblick i forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete i praktiken. Kursen är öppen för studenter på masterprogrammen Soil, Water and Environment och EnvEuro. Den genomgås vanligen före examensarbetet och kan underlätta för dig att identifiera ett lämpligt examensarbete eller ett framtida arbete.

Praktiken utförs på valfri forskningsinstitution, företag eller myndighet med anknytning till mark-, vatten- och miljöfrågor, där du får följa och delta i det praktiska arbetet. Till skillnad från masterarbetet behöver du inte ha ett eget projekt, utan kan arbeta med olika uppgifter som förekommer på praktikplatsen.

Du får en handledare på praktikplatsen. Tillsammans med denne väljer du ett tillämpligt teoriavsnitt som du läser in dig på. I kursen ingår att skriva en rapport med dels en litteraturöversikt, dels en redogörelse för det praktiska arbetet som också redovisas muntligt i slutet av kursen.

Du ansvarar som student för att hitta en praktikplats, men institutionen kan hjälpa till med kontakter, råd och tips och måste godkänna praktikplatsen innan du börjar. För att detta ska hinnas med ska du helst kontakta oss terminen före praktikkursen. Ansök till kursen på vanligt sätt på antagning.se. Du måste inte ha en praktikplats ordnad innan du söker. Är du osäker på att finna en praktikplats, kan du också vänta och göra en sen anmälan.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för MV0208

Läsåret 2021/2022

Forskningspraktik (MV0208-M2087) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Forskningspraktik (MV0208-20154) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Forskningspraktik (MV0208-20101) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Forskningspraktik (MV0208-20081) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Forskningspraktik (MV0208-20102) 2017-10-31 - 2018-01-14

MV0208 Forskningspraktik, 15,0 Hp

Research internship

Kursplan fastställd

2015-11-19

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 180 p på grundnivå varav
- 90 p miljövetenskap, 90 p markvetenskap, 90 p geovetenskap, 90 p kemi, 90 p lantbruksvetenskap, 90 p skogsvetenskap eller 90 p teknologi
- 30 p på avancerad nivå i markvetenskap eller miljövetenskap
samt
- Engelska 6

Mål

Efter kursen ska studenten ha erfarenhet av för utbildningen relevant yrkesverksamhet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- i omfattning och tid avgränsa och planera för genomförande av ett praktikarbete
- genomföra en översiktlig litteratursammanställning
- för det aktuella arbetsområdet med korrekt språk presentera ett praktikarbete skriftligt och muntligt.

Innehåll

Studenten deltar i den ordinarie verksamheten inom industri, på myndighet eller akademisk institution. Under handledning ska studenten under överinseende eller självständigt delta i arbete som är relevant för den aktuella utbildningen. Eventuella obligatoriska moment ska framgå av projektplanen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning samt deltagande i obligatoriska moment som fastställs i projektplan.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Detaljerade instruktioner om antagning och genomförande av kursen, inklusive utformning av projektplanen, beskrivs i särskild bilaga som finns på kurshemsidan. Observera att för antagning krävs en projektplan som godkänts av ansvarig institution.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0208 Anmälningskod: SLU-20087 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%