Ny sökning
MV0209

Grundkurs - agronom mark/växt

Välkommen till den första kursen på Växtodlingsprogrammet!

Roligt att just du vill läsa denna kurs och detta program! Nu finns litteraturlistor samt ett preliminärt schemat tillgängligt här via kurshemsidan. Vissa ändringar i schemat kan komma att göras fram till kurssstart. Eftersom det fortfarande kvarstår en del restriktioner kring undervisningen pga pandemin så kommer kursen att genomföras i en hybridform där vissa delar, som t.ex. många föreläsningar, kommer att genomföras på distans med mer interaktiva och praktiska moment genomförs på campus. Du kommer alltså att behöva befinna dig på rimligt avstånd från Ultuna under kursens gång så att du kan delta fullt ut i undervisningen. Tänk också på att vi kommer att vara utomhus en del så se till att ha regnkläder och stövlar tillgängliga och om möjligt också en cykel!

Om du har frågor kring kursen eller programmet så är du välkommen att höra av dig till mig. karin.hamner@slu.se eller 018-67 12 36

Hälsningar

Karin Hamnér, kursledare samt biträdande programstudierektor för Växtodlingsprogrammet

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för MV0209

Läsåret 2020/2021

Grundkurs - agronom mark/växt (MV0209-10268) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Grundkurs - agronom mark/växt (MV0209-10205) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Grundkurs - agronom mark/växt (MV0209-10119) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Grundkurs - agronom mark/växt (MV0209-10036) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Grundkurs - agronom mark/växt (MV0209-10231) 2016-08-29 - 2016-10-31

MV0209 Grundkurs - agronom mark/växt, 15,0 Hp

Basic course - agronomist soil/plant

Kursplan fastställd

2016-02-01

Ämnen

Lantbruksvetenskap Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktion till utbildningen  9,00 1002
Geologi och hydrologi  6,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet A11 som omfattar
Biologi 2
Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
Kemi 2
Matematik 4

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen och yrkesrollen samt en förståelse för växtproduktionens betydelse i samhället. Dessutom ska kursen ge en övergripande förståelse för de geologiska förhållanden och processer som formar landskapet samt kunskap om vattnets förekomst och omsättning i landskapet. Syftet är också att introducera till universitetsstudier och ge träning i skriftlig och muntlig presentation.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel, och dess betydelse i samhället
- översiktligt beskriva växtproduktionen i relation till samhällsutvecklingen samt betydelsen för kulturlandskapet och miljön
- identifiera vissa arter av grödor och ogräs
- redogöra för landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling
- beskriva vattnets förekomst och omsättning i landskapet
- redogöra för grundläggande begrepp och processer inom geologi och hydrologi
- identifiera de i Sverige vanligast förekommande jordarterna, mineralen och bergarterna
- utföra enkla hydrologiska beräkningar
- översiktligt beskriva marken som system och dess funktion som växtplats
- känna till och använda vissa matematiska verktyg som är vanligt förekommande inom naturvetenskapen
- söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur, i tal och skrift.

Innehåll

Kursens föreläsningar, övningar, studiebesök, exkursioner och studieresor, behandlar
- biologiska och geologiska naturresurser, deras förekomst och hur de brukas för att generera varor och tjänster, med fokus på lantbrukets produktionsgrenar och årscykler
- odlingsförutsättningar i lantbruket och översikt över historisk utveckling vad gäller användningen av odlingsmaterial, mark- och vattenresurser samt tänkbar framtida utveckling
- artkunskap gällande grödor och ogräs
- jordklotets uppbyggnad, plattektonik och processer som formar berggrunden.
- sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna
- isavsmältningens och strandförskjutningens effekter på jordarternas fördelning i landskapet
- vittring, frostfenomen, erosion samt massrörelser
- jordartslära och jordartens betydelse för markens egenskaper
- det hydrologiska kretsloppet och vattenbalans
- grundvattnets bildning och förekomst i landskapet
- förekomst, bindning och rörelse av vatten och näringsämnen
- vattnet som resurs och mänsklig påverkan på vattenbalansen och vattenkvaliteten
- marken som system och dess olika komponenter, samt dess betydelse som växtplats
- grundläggande matematik med relevans för påföljande kurser i utbildningen
- introduktion till etisk argumentation, hållbart naturresursutnyttjande och agrarhistoria
- kartografi och tolkning av olika karttyper
- allmän bibliotekskunskap och studieteknik
- muntlig och skriftlig presentation
På exkursioner besöks naturmiljöer för att öka kunskapen om geologiska förhållanden samt om bruket och förvaltningen av naturresurser i Sverige. För att ge inblick i möjlig framtida yrkesroll görs också studiebesök på några arbetsplatser. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och vissa övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända prov
- Uppsats: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning
- Godkänt deltagande i exkursioner, övningar och andra obligatoriska moment
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I samband med studieresor tillkommer en avgift för kursdeltagarna för att finansiera en del av kostnaden för resa och boende.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö
Medansvariga:
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LB0018, MV0173

Betygskriterier MV0209, ht2021

På denna kurs ges betyg enligt den tvågradiga skalan G (godkänd) och U (underkänd). För att bli godkänd på kursen ska följande krav vara uppfyllda:

Kursdel: Introduktion (9hp)

Aktivt deltagande i och godkänd quizz

 • Artkunskap – genomgångar och quizz

Aktivt deltagande i och godkända inlämningar/redovisningar

 • Tema Jordbruk – Del 1
 • Tema Jordbruk – Paneldebatt
 • Tema Jordbruk – Del 3
 • Tema Jordbruk – Del 2

Aktivt deltagande i

 • Seminarium Växtodling
 • Generella kompetenser (Bibliotek 1 o 2, Vetenskapligt skrivande, Etisk argumentation-seminarium)
 • Studiebesök
 • Produktion, miljö, naturvård – exkursion inkl. bearbetning och reflektion

Godkända

 • Uppsats muntlig presentation och opposition
 • Uppsats skriftlig presentation

Kursdel: Geologi och hydrologi (6 hp)

Aktivt deltagande i

 • Exkursion inkl bearbetning av exkursion
 • Kartövning
 • Grundvattenövning
 • Markvattenövning

Godkända

 • Jordartstest
 • Tentamen Hydrologi
 • Tentamen Geologi
 • Mineral- och bergartstest

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Markvetenskap
Kurskod: MV0209 Anmälningskod: SLU-10190 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%