Ny sökning
MV0209

Grundkurs - agronom mark/växt

Kursvärderingen är avslutad

MV0209-10268 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0209

Läsåret 2019/2020

Grundkurs - agronom mark/växt (MV0209-10268), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Grundkurs - agronom mark/växt (MV0209-10268), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Grundkurs - agronom mark/växt (MV0209-10268), Uppsala 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Grundkurs - agronom mark/växt (MV0209-10268), Uppsala 2016-08-29 - 2016-10-31

MV0209 Grundkurs - agronom mark/växt, 15,0 Hp

Basic course - agronomist soil/plant

Kursplan fastställd

2016-02-01

Ämnen

Lantbruksvetenskap Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktion till utbildningen  9,00 1002
Geologi och hydrologi  6,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet A11 som omfattar
Biologi 2
Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
Kemi 2
Matematik 4

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen och yrkesrollen samt en förståelse för växtproduktionens betydelse i samhället. Dessutom ska kursen ge en övergripande förståelse för de geologiska förhållanden och processer som formar landskapet samt kunskap om vattnets förekomst och omsättning i landskapet. Syftet är också att introducera till universitetsstudier och ge träning i skriftlig och muntlig presentation.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel, och dess betydelse i samhället
- översiktligt beskriva växtproduktionen i relation till samhällsutvecklingen samt betydelsen för kulturlandskapet och miljön
- identifiera vissa arter av grödor och ogräs
- redogöra för landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling
- beskriva vattnets förekomst och omsättning i landskapet
- redogöra för grundläggande begrepp och processer inom geologi och hydrologi
- identifiera de i Sverige vanligast förekommande jordarterna, mineralen och bergarterna
- utföra enkla hydrologiska beräkningar
- översiktligt beskriva marken som system och dess funktion som växtplats
- känna till och använda vissa matematiska verktyg som är vanligt förekommande inom naturvetenskapen
- söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur, i tal och skrift.

Innehåll

Kursens föreläsningar, övningar, studiebesök, exkursioner och studieresor, behandlar
- biologiska och geologiska naturresurser, deras förekomst och hur de brukas för att generera varor och tjänster, med fokus på lantbrukets produktionsgrenar och årscykler
- odlingsförutsättningar i lantbruket och översikt över historisk utveckling vad gäller användningen av odlingsmaterial, mark- och vattenresurser samt tänkbar framtida utveckling
- artkunskap gällande grödor och ogräs
- jordklotets uppbyggnad, plattektonik och processer som formar berggrunden.
- sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna
- isavsmältningens och strandförskjutningens effekter på jordarternas fördelning i landskapet
- vittring, frostfenomen, erosion samt massrörelser
- jordartslära och jordartens betydelse för markens egenskaper
- det hydrologiska kretsloppet och vattenbalans
- grundvattnets bildning och förekomst i landskapet
- förekomst, bindning och rörelse av vatten och näringsämnen
- vattnet som resurs och mänsklig påverkan på vattenbalansen och vattenkvaliteten
- marken som system och dess olika komponenter, samt dess betydelse som växtplats
- grundläggande matematik med relevans för påföljande kurser i utbildningen
- introduktion till etisk argumentation, hållbart naturresursutnyttjande och agrarhistoria
- kartografi och tolkning av olika karttyper
- allmän bibliotekskunskap och studieteknik
- muntlig och skriftlig presentation
På exkursioner besöks naturmiljöer för att öka kunskapen om geologiska förhållanden samt om bruket och förvaltningen av naturresurser i Sverige. För att ge inblick i möjlig framtida yrkesroll görs också studiebesök på några arbetsplatser. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och vissa övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända prov
- Uppsats: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning
- Godkänt deltagande i exkursioner, övningar och andra obligatoriska moment
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I samband med studieresor tillkommer en avgift för kursdeltagarna för att finansiera en del av kostnaden för resa och boende.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LB0018, MV0173

Grundkurs – agronom mark/växt MV0209

Höstterminen 2020

Betygskriterier

På denna kurs ges betyg enligt den tvågradiga skalan G (godkänd) och U (underkänd). För att bli godkänd på kursen ska följande krav vara uppfyllda:

Kursdel: Introduktion (9hp)

Aktivt deltagande i och godkänd quizz

 • Artkunskap – genomgångar och quizz

Aktivt deltagande i

 • Produktion, miljö, naturvård – exkursion inkl bearbetning och reflektion

Aktivt deltagande i och godkänt PM

 • Tema Jordbruk – Växtodling inkl Demoodling
 • Tema Jordbruk – Lantbrukaren
 • Tema Jordbruk - Djurhållning
 • Tema Jordbruk – Socialt och ekonomiskt

Aktivt deltagande i

 • Seminarium Växtodling
 • Generella kompetenser (Bibliotek 1 o 2, Studieteknik, Etisk argumentation-seminarium)
 • Yrkesrollen

Godkända

 • Uppsats muntlig presentation och opposition
 • Uppsats skriftlig presentation

Kursdel: Geologi och hydrologi (6 hp)

Aktivt deltagande i

 • Exkursion inkl bearbetning av exkursion
 • Kartövning
 • Grundvattenövning
 • Markvattenövning

Godkända

 • Jordartstest
 • Mineral- och bergartstest
 • Tentamen Hydrologi
 • Tentamen Geologi
1) Matematikbok för gymnasiet.
Kommentar: Använd förslagsvis den litteratur du själv hade på gymnasiet. Ett alternativ för de som inte har någon bok från gymnasiet är Andrejs Dunkels, Bengt Klefsjö, Nilsson I, Näslund R., 2002. Mot bättre vetande i matematik (ca 275 kr på Studentlitteratur). Den finns på SLU-biblioteket. Du kan också hitta matteteori på nätet.
2) Vår Mat. Odling av åker- och trädgårdsgrödor. Studentlitteratur, 614 s
Författare: Fogelfors, Håkan (Red)
Kommentar: Följande kapitel ur Vår Mat ska läsas för Grundkurs – agronom mark/växt: - Växtodling – ursprung och förutsättningar (s. 17-35; dessa sidor finns på Canvas). - Odlingens historia ur ett nationellt perspektiv (s. 47-79; ska läsas till Tema Växtodling) Boken finns att låna på SLU-biblioteket om ni inte vill köpa den redan nu inför kommande kurser. Boken kostar ca 450 kr. Boken används även som kursbok på kommande kurser under utbildningen (Fältkurs i växtproduktion 7,5 hp, vårterminen årskurs 1 och Växtproduktion – mark och grödor 15 hp och Växtproduktion – ogräs och växtskadegörare 15 hp, höstterminen i årskurs 3).
3) Endogena processer och landformer. Vittring sluttningsprocesser, flodverksamhet, vindverksamhet. 2004.
Författare: Karl-Erik Perhans
ISBN: SBN 91-974044-3-8
Kommentar: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
4) Exogena processer och landformer. 2003.
Författare: Karl-Erik Perhans
ISBN: ISBN 91-974044-4-6
Kommentar: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
5) Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. 2002.
Författare: Karl-Erik Perhans
ISBN: ISBN 91-974044-2-X
Kommentar: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
6) Kompendium i hydrologi. Kurs Geologi och hydrologi
Kommentar: Säljs på Servicecenter i Ulls hus på Campus i samband med kursstart. Pris: sammanslaget pris för Hydrologikompendium och exkursionsguide: Ej klart ännu. Förra året: 200:-. Kompendiet har gjorts om sedan förra året, men äldre varianter fungerar ändå - dock blir sidhänvisningarna i läsanvisningen inte korrekt när äldre versioner används.
7) Exkursionsguide
Kommentar: Delas ut av kursledaren under kursens gång. Pris: se hydrologikompendium.
8) Kurskompendier med artkaraktärer
Kommentar: Kompendierna är tillgängliga på lärplattformen Canvas vid terminsstart.
9) Vattnets väg från regn till bäck (kapitel 8)
Författare: Grip, H. & Rodhe, A. 1991
ISBN: Hallgren & Fallgren, Uppsala
Kommentar: Boken finns fritt tillgänglig på internet. Du kan nå den genom att klicka på titeln härovan eller via Canvas/Litteratur. Välj sedan "fulltext" i kolumnen till höger. Om du vill kunna öppna den lite snabbare senare kan det vara klokt att ladda ner den.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Markvetenskap
Kurskod: MV0209 Anmälningskod: SLU-10268 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%