Ny sökning
MV0211

Biogeofysik

Kursen ger en introduktion till markens uppbyggnad och fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper, samt hur människan påverkar dess funktion som växtplats. Den förmedlar också grundläggande kunskaper om fysikaliska och kemiska principer för ämnestransport och tillstånd i atmosfär-växt-mark-systemet. Betoningen läggs på flöden av vatten och energi i mark och atmosfär, kopplingen mellan mark, växt, och atmosfär samt grundläggande kunskaper om gasers, vätskors och fasta ämnens egenskaper. Kursen innehåller användning av simuleringsmodeller.

Välkommen till biogeofysikkursen!

OBS: Använd kursens Time-edit-schema med försiktighet. Ev förändringar i kursschemat kommer troligen inte att märkas i Time-edit förrän efter ett tag. Ett aktuellt schema finns alltid på kurshemsidan (länkat från kursens Canvasrum)

Registrering

De flesta av er är antagna med villkor, eftersom ni ännu inte har påbörjat matematik/statistik som är behörighetsgrundande för kursen. Det innebär att ni inte kan registrera er själva på denna kurs – just nu. Enbart studenter som är antagna utan villkor kan självregistrera sig.

För att ni ska kunna registreras behöver ni alltså ha påbörjat kursen ”Grundläggande matematik och statistik för biologer” (eller läst matematik inom annan kurs) samt vara klara med kursdelen Geologi och hydrologi i grundkursen (eller läst annan geologi/hydrologi).

När vi fått information om att ni läser Grundläggande matematik och statistik för biologer kommer vi att ta bort villkoren för dem av er som uppfyller övriga behörighetskrav (utöver mattekravet). Därefter meddelar vi er att det går att registrera sig själv.

Upprop

Vi startar undervisningen på kursen med ett upprop måndagen den 21 Februari. Fredagen dessförinnan kan användas som förberedelsetid.

Om du inte kommer att närvara vid uppropet den 21 februari behöver du kontakta mig i förväg.

Kursmoment

Kursen innehåller föreläsningar, samt övningar som är obligatoriska. Om de görs klart på plats blir de godkända vid övningstillfället.

Flera av övningarna kommer att göras som gruppövningar för att ni ska få möjlighet att diskutera med andra studenter under övningen.

Kursbetyg

För godkänt på kursen krävs godkänd tenta och godkända övningar.

Canvas

Ni har alla fått en inbjudan till kursens Canvasrum. Om du inte har fått det - kontakta mig.

Vi kommer att använda Canvas (enbart) som informationskanal. Från Canvas kommer jag att länka till kurshemsidan där ni kan hitta Schema, betygskriterier, kursplan mm . Ni kan alltså nå allt ni behöver från kursens canvasrum.

Utgå från Startsidan i Canvasrummet, så kan ni nå alla länkar och flöden.

Litteraturen

Litteraturen består av ett litteraturkompendium samt ett övningskompendium .

Litteraturkompendiet är specialskrivet till kursen och ska läsas i sin helhet. Till varje föreläsning finns läsanvisningar (se sista sidan i schemat) som specificerar vilka sidor i kompendiet som tillhör respektive moment. Litteraturkompendiet sista sidor innehåller en lista över beteckningar som används i kursens ekvationer.

Litterturkompendiet kommer att läggas upp under "Litteratur" i kursens Canvasrum. Om någon av er föredrar ett tryckt kompendium - kontakta mig så ska jag försöka ordna så att några exemplar trycks. Jag behöver veta detta senast 31 januari för att vara säker på att kompendierna ska hinna tryckas i tid.

Övningskompendiet innehåller kursens övningar, en lista över viktiga formler, instuderingsfrågor samt några frågor att öva på. Övningskompendiet kommer att finnas tillgängligt under ”Litteratur” i Canvasrummet.

Schemat

Kursschemat finns på kurshemsidan som ni hittar via länk i Canvasrummet. Det uppdateras vid ev ändringar och den senaste versionen går alltid att nå via kurshemsidan (med länk från Canvas). Kursschemat på kurshemsidan innehåller mer information än Time-edit-schemat. Eventuella förändringar i schemat kommer inte heller att synas direkt i Time-edit (eftersom förändringar i Time-Edit kan ta lite tid).

I schemat finns vissa [gulmarkerade och kursiverade] beteckningar. De anger vilka matematiska samband som studenten bör sätta sig in i och förstås i samband med föreläsningen.

Biogeofysikschemat innehåller en del ”luft” för att ge tillfälle till att läsa kurslitteraturen. Varje vecka finns viss schemalagd inläsningstid (fredagar). Tid för inläsning finns också i samband med gruppvisa övningar, när enbart en grupp i taget har ett övningsmoment.

Frågor

För frågor kan ni vända er till mig.

Varmt välkomna till kursen!!!

Hälsar

Gunnel

gunnel.alvenas@slu.se

0722 – 16 49 55

Kursvärderingen är avslutad

MV0211-30167 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0211

Läsåret 2020/2021

Biogeofysik (MV0211-30248) 2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Biogeofysik (MV0211-30196) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Biogeofysik (MV0211-30105) 2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Biogeofysik (MV0211-30032) 2018-02-15 - 2018-03-20

MV0211 Biogeofysik, 7,5 Hp

Environmental Physics

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst följande:
- 2,5 hp matematik (se nedan under "övriga upplysningar") och
- antingen (1) 15 hp inom ämnesområdet biologi samt 5 hp inom geologi och/eller hydrologi, eller (2) 15 hp inom ämnesområdet markvetenskap, varav minst 5 hp inom geologi och/eller hydrologi.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska få grundläggande kunskaper om biologiska och fysikaliska processers betydelse för energi- och vattenomsättning i systemet mark-växt-atmosfär. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- förstå och kunna tillämpa teorier om samspelen mellan de fysikaliska och biologiska mekanismer som reglerar energi- och vattenbalans i systemet mark-växt-atmosfär på beståndsnivå, i t.ex. skogs- och jordbrukssystem
- förklara vegetationens roll för transport av vatten och energi mellan mark och atmosfär, samt de processer som styr utbytet av vattenånga, värme och rörelsemängd i växtbestånd
- förklara hur samspelet mellan väder, skötsel, växtplats och växtegenskaper styr tidsdynamiken hos växtbestånds energi- och vattenbalans

Innehåll

Föreläsningar och obligatoriska övningar beskriver och analyserar de fysikaliska och biologiska processer som styr ämnesflöde och tillstånd i systemet mark-växt-atmosfär; betoningen läggs på flöden och lagring av vatten och energi. Moment som ingår i kursen är:
- Klimat i global, regional och lokal skala
- Mekanismer som reglerar utbyte av vatten, värme och rörelsemängd mellan mark, vegetation och atmosfär
- Växtens roll för vatten och energitransport
- Avdunstning från olika typer av växtbestånd
- Vattenbalans i olika klimat samt vid olika vattentillgänglighet och markanvändning
- Flöde av vatten och värme i systemet mark-växt-atmosfär (lokal skala)
- Jordens strålningsbalans
- Strålningsbalans i ett växtbestånd
- Temperaturförhållanden och värmeflöden i marken (inkl. tjäle)
- Kopplingar mellan kol-kvävedynamik och vatten- och värmeförhållanden
- Perspektiv på förhållandet mellan mekanismer i den lokala skalan och storskalig miljöpåverkan, som t. ex. klimatförändring.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För studenter på agronomprogrammet mark/växt samt kandidatprogrammet i biologi och miljövetenskap gäller att kravet på matematik är uppfyllt efter godkänt resultat från eller deltagande i kursdel i matematik på kursen Statistik och matematik, 7,5 hp.

5 hp växtanatomi eller växtfysiologi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö
Medansvariga:
Institutionen för ekologi
Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: Biogeofysikdelen av MV0184

Betygskriterier för kursen Biogeofysik Våren 2021

Lärandemål 1

Lärandemål 2

Lärandemål 3

Område

energi- och vattenbalanser,

samspel mellan processer

vegetationens roll

tidsdynamiken i energi- och vattenbalanser

Betyg 3

-kunna redovisa hur samspelen mellan fysikaliska och biologiska mekanismer (processer) reglerar energi- och vattenbalanser i systemet mark-växt-atmosfär.

-kunna utföra enkla tillämpningar

-kunna förklara hur växtens egenskaper påverkar transport av vatten och energi mellan mark och atmosfär för ett antal typfall

-kunna redogöra för hur samspelet mellan väder, skötsel, växtplats och växtegenskaper styr tidsdynamiken i växtens och markens energi- och vattenbalanser

Betyg 4

-Dito 3

-kunna analysera samspelen mellan processer och resonera om dynamiken utifrån dessa teorier

-Dito 3

-kunna tillämpa teorier för växtens funktioner och resonera om vatten- och energitransporter utifrån dessa teorier

-Dito 3

-kunna utvärdera hur förändringar av väderförhållanden påverkar tidsdynamiken i energi- och vattenbalanserna

(t.ex. effekter av klimatförändring)

Betyg 5

-Dito 4

-kunna ge en helhetssyn av hur flöden av vatten och värme samspelar i olika skalor från minut till år och från fält till global skala

-kunna utvärdera hur förändringar i meteorologiska variabler påverkar samspelen t.ex. effekter av klimatförändring

-Dito 4

-kunna ge en helhetssyn av hur växtens funktioner styr transporter av vatten och energi i växtbestånd

-uppvisa insikt om växtens betydelse för transporter i olika skalor från timme till år och från enskild växt till fält

-Dito 4

-kunna redogöra för möjligheter och begränsningar för tilllämpningar av teorier om hur väder påverkar energi- och vattenbalanser

Dito betyder ”samma som”

1) Biogeofysik - en introduktion
Författare: Eckersten, m. fl. (Eds)
ISBN: 2004
Kommentar: Kommer att kunna köpas på Servicecenter. Pris 210:-. Kompendiet kommer också att laddas upp på Canvas. Meddela om du vill köpa pappersvarianten. Upplagan är begränsad och de som anmält intresse måste kunna få tillgång till ett exemplar. Det finns dock en del extra exemplar. Kompendiet har inte ändrats under de senaste 5-10 åren, så tidigare års kompendier går också bra att använda.
2) Biogeofysik. Övningskompendium
Författare: Alvenäs (Red)
Kommentar: Övningskompendiet finns nedladdningsbart som fil på Canvas, under "Övningar". Meddela i god tid om du önskar en tryckt variant av övningskompendiet, så beställer vi såna från tryckeriet. Innehållet är identiskt med "papperskompendiet" för 2020. Kompendiet har modifierats något sedan 2019.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0211 Anmälningskod: SLU-30167 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%