Ny sökning
MV0214

Marken i odlingen

Kursen ger möjlighet till fördjupade och samtidigt praktiskt tillämpbara kunskaper i hur olika odlingsåtgärder inom växtnäringsförsörjning, jordbearbetning, markvattenreglering och precisionsodling påverkar marken, grödan och miljön. Kursen behandlar markmekanik och markpackning, dränering och bevattning, och markstrukturfrågor. Vidare behandlas organiska och oorganiska gödselmedel, försurningsprocesser och kalkning, metoder för att platsspecifikt analysera inomfältsvariationer och bedöma odlingsinsatser, samt mekanismer för odlingsåtgärders påverkan på läckage av näringsämnen och pesticider. Gödslingsplanering och beräkning av näringsläckage tränas i tillämpningsövningar och färdighetsträning i att utforma system för dränering, bevattning och jordbearbetning genomförs. I kursen tränas också förmågan att sammanväga och presentera olika perspektiv på komplexa frågeställningar som rör hållbar utveckling inom jordbruket. I slutet av kursen genomförs en 3-dagars studieresa som belyser tillämpningar och aktuella frågeställningar inom kursens ämnesområden.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0214

Läsåret 2021/2022

Marken i odlingen (MV0214-40087)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Marken i odlingen (MV0214-40119)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Marken i odlingen (MV0214-40094)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Marken i odlingen (MV0214-40070)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

MV0214 Marken i odlingen, 15,0 Hp

Soil management in crop production

Ämnen

Markvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtnäring, precisionsodling, vattenvård 8,0 0102
Hydroteknik, jordbearbetning 5,5 0103
Ämnesövergripande studier 1,5 0104

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• 120 hp på grundnivå, varav

• 60 hp biologi eller markvetenskap,

• 15 hp växtproduktion,

• 15 hp markvetenskap, inklusive markfysik, markkemi och markbiologi

• Engelska 6

samt

• Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade och samtidigt praktiskt tillämpbara kunskaper om hur odlingsåtgärder inom områdena växtnäringsförsörjning, jordbearbetning, markvattenreglering och precisionsodling påverkar marken, grödan och miljön.



Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• utförligt redogöra för de markvattenreglerade åtgärderna dränering och bevattning samt uppvisa grundläggande färdigheter i att dimensionera och utforma dräneringssystem och bevattningsanläggningar,

• beskriva markmekaniska processer av betydelse för jordbearbetning och markpackning och redogöra för effekter av markpackning och jordbearbetningen på markens funktioner, gröda och miljön,

• förklara sambanden mellan egenskaper hos olika gödsel- och jordförbättringsmedel och deras effekter på växtproduktion och markprocesser,

• redogöra för långsiktiga effekter av gödsling och kalkning på mark samt kunna tolka analys- och försöksresultat inom området,

• förklara principer för framställning av kartor som är användbara vid platsspecifika odlingsåtgärder med hjälp av bl.a. interpolationsteknik, sensormätningar och fjärranalys,

• bedöma behov av, samt planera för, platsspecifika odlingsinsatser utifrån kunskap om inomfältsvariationer i skördenivå samt gröd- och markegenskaper,

• beskriva mekanismerna bakom olika odlingsåtgärders påverkan på yt- och grundvatten genom läckage av näringsämnen och pesticider och kunna utforma förslag till åtgärdsprogram som kopplar till regelverk och direktiv.

Innehåll

Centrala ämnesområden som behandlas under kursen:

• grundläggande hydromekanik med tillämpningar,

• utformning, dimensionering och underhåll av dräneringssystem och bevattningsanläggningar,

• bevattningens utförande, vattenanskaffning och magasinering av vatten,

• markmekanik, inklusive markpackning,

• jordbearbetning,

• mineralgödsel och organiska gödselmedel – sammansättning, egenskaper, produktion och recirkulation,

• försurningsprocesser,

• gödslingsstrategier och kalkning, kort- och långsiktiga effekter på gröda och markbördighet,

• platsspecifik anpassning av odlingsåtgärder, interpoleringsteknik, sensorer och fjärranalys,

• närings- och pesticidläckage och erosion,

• EU:s vatten- och nitratdirektiv.



Kursen baseras på teoretiska moment för fördjupad ämneskunskap och på ett flertal praktiska moment av yrkesförberedande karaktär. De teoretiska delarna bygger på föreläsningar och övningar. De praktikorienterande delarna av kursen utgörs av projekteringsövningar inne och i fält, datorövningar för färdighetsträning av rådgivningsverktyg m.m., demonstrationer och studiebesök. De görs individuellt eller i grupp. Flertalet övningar och studiebesök är obligatoriska.

I kursen tränas också förmågan att sammanväga och presentera olika perspektiv på komplexa frågeställningar som rör hållbar utveckling inom jordbruket.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:

• godkänd skriftlig eller muntlig tentamen,

• godkända redovisningar av projektarbete och övningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet i markvetenskap är uppfyllt om studenten är godkänd på kursen Markvetenskap, 15 hp. Förkunskapskravet i växtproduktion är uppfyllt om sammanlagt 15 hp är godkänt inom kurserna Fältkurs i växtproduktion, 7,5 hp, Växtproduktion I, 15 hp och Växtproduktion II, 7,5 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: MV0185

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Markvetenskap Biologi
Kurskod: MV0214 Anmälningskod: SLU-40047 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%