Ny sökning
MV0215

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning

Mark och vattenhushållning är fundamental för uthållig och klimatsmart produktion i jordbrukslandskap. Både mark- och vattenresurser är ofta hotade av överanvändning och/eller felanvändning, vilket påverkar både lokal och global matsäkerhet. Att uthålligt hushålla med mark- och vattenresurser är komplext och kräver expertis inom olika områden beroende på t ex rådande klimatförhållanden, landskapstyp och historiska markanvändning. Denna kurs ger ett internationellt perspektiv på mark- och vattenhushållning olika jordbrukslandskap runt om i världen. Den ger kunskap om jordmåners morfologi och bildning, samt deras viktigaste egenskaper och hur detta påverkar markanvändningen. Kursen innehåller också övningar i jordmånsklassifikation enligt ’World Reference Base for Soil Resources’ och fältstudier/exkursioner. Vidare ger kursen förståelse för mark- och vattenhushållningsstrategier (tekniker) såsom jorderosion, bevattning och dränering och vatten produktivitet. Metoder för att analysera mark- och vattenhushållning i odlingssystem, och hur man kan utvecklar lösningar tillämpas i projektarbete och olika övningar för klimatsmart och uthålligt jordbruk under tropiska/subtropiska förhållanden.

MV0215 Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning, 15,0 Hp

Soils of the world and sustainable water and soil management

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Markvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Världens jordmåner  5,00 1002
Mark- och vattenhushållning  4,00 1003
Projekt och övningar  6,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
• 150 hp på grundnivå, varav
• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi,
• 10 hp kemi,
• 10 hp biologi,
• 20 hp markvetenskap eller geovetenskap
samt
• Engelska 6.

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om de globala markresurserna samt om metoder för att motverka markförstöring och främja jordbruksproduktion genom tillämpning av olika strategier för mark- och vattenhantering. Vidare ger kursen fördjupad kunskap om olika resurser och hjälpmedel som används för karakterisering av jordmåner och för att föreslå lämplig mark- och vattenanvändning i jordbrukslandskapet i nationella och internationella sammanhang.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• beskriva variationer i markens och jordmånernas egenskaper samt hur olika processer, miljöförhållanden och mänskliga aktiviteter påverkar dessa egenskaper,
• beskriva jordmåner i fält, klassificera dem och bedöma deras egenskaper,
• visa förståelse för processer som bidrar till mark- och vattenförstöring och hur olika tekniker för mark- och vattenhantering bidrar till förbättrade markegenskaper och till hållbara produktionssystem i olika jordbrukslandskap,
• föreslå åtgärder som stärker en hållbar markanvändning med hjälp av tekniker för mark- och vattenhantering i givna problemsituationer,
• granska och utvärdera genomförbarheten av föreslagna lösningar kring mark- och vattenhantering för hållbar markanvändning i givna problemsituationer.

Innehåll

Kursen innehåller en kombination av föreläsningar, övningar, projekt och fältarbete. Följande moment behandlas:
• hur naturliga och antropogena faktorer och processer förändrar marken,
• jordmånsbildande processer samt egenskaper och användning av olika jordar i olika klimat och landskapsförhållanden,
• jordmånsklassificering och markprofilbeskrivning,
• bedömning av mark enligt internationella referenssystem samt tolkning av jordmåns- och markanvändningskartor,
• tekniker för vatten- och markhantering och markanvändning: hur de kan förbättra marken och främja hållbar jordbruksproduktion: grundläggande principer, metoder och design för dränering och vattenavledning, erosionskontroll, vattenansamlingssystem för infiltration och lagring i dammar samt bevattningsteknik för effektivt nyttjande av vatten och undvikande av försalting av jordbruksmark,
• fallstudier kring utvalda problemsituationer med fokus på hållbar mark- och vattenanvändning (projektarbete).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:
• godkänt skriftligt eller muntligt prov,
• godkänd rapportering av övningar och uppgifter inklusive projektarbete,
• aktivt deltagande i obligatoriska moment; dessa omfattar fältarbete, obligatoriska övningar och projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0197, MV0206
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Markvetenskap Teknologi
Kurskod: MV0215 Anmälningskod: SLU-10079 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%