Ny sökning
MV0215

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning

Mark och vattenhushållning är fundamental för uthållig och klimatsmart produktion i jordbrukslandskap. Både mark- och vattenresurser är ofta hotade av överanvändning och/eller felanvändning, vilket påverkar både lokal och global matsäkerhet. Att uthålligt hushålla med mark- och vattenresurser är komplext och kräver expertis inom olika områden beroende på t ex rådande klimatförhållanden, landskapstyp och historiska markanvändning. Denna kurs ger ett internationellt perspektiv på mark- och vattenhushållning olika jordbrukslandskap runt om i världen. Den ger kunskap om jordmåners morfologi och bildning, samt deras viktigaste egenskaper och hur detta påverkar markanvändningen. Kursen innehåller också övningar i jordmånsklassifikation enligt ’World Reference Base for Soil Resources’ och fältstudier/exkursioner. Vidare ger kursen förståelse för mark- och vattenhushållningsstrategier (tekniker) såsom jorderosion, bevattning och dränering och vatten produktivitet. Metoder för att analysera mark- och vattenhushållning i odlingssystem, och hur man kan utvecklar lösningar tillämpas i projektarbete och olika övningar för klimatsmart och uthålligt jordbruk under tropiska/subtropiska förhållanden.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för MV0215

Läsåret 2022/2023

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-M1079)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-10192)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-M1192)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-10269)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-10206)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-10120)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

MV0215 Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning, 15,0 Hp

Soils of the world and sustainable water and soil management

Ämnen

Teknologi Markvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Världens jordmåner  5,0 0202
Mark- och vattenhushållning  4,0 0203
Projekt och övningar  6,0 0204

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• 150 hp på grundnivå, varav

• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi,

• 10 hp kemi,

• 10 hp biologi,

• 20 hp markvetenskap eller geovetenskap

samt

• Engelska 6.

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om de globala markresurserna samt om metoder för att motverka markförstöring och främja jordbruksproduktion genom tillämpning av olika strategier för mark- och vattenhantering. Vidare ger kursen fördjupad kunskap om olika resurser och hjälpmedel som används för karakterisering av jordmåner och för att föreslå lämplig mark- och vattenanvändning i jordbrukslandskapet i nationella och internationella sammanhang.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• beskriva variationer i markens och jordmånernas egenskaper samt hur olika processer, miljöförhållanden och mänskliga aktiviteter påverkar dessa egenskaper,

• beskriva jordmåner i fält, klassificera dem och bedöma deras egenskaper,

• visa förståelse för processer som bidrar till mark- och vattenförstöring och hur olika tekniker för mark- och vattenhantering bidrar till förbättrade markegenskaper och till hållbara produktionssystem i olika jordbrukslandskap,

• föreslå åtgärder som stärker en hållbar markanvändning med hjälp av tekniker för mark- och vattenhantering i givna problemsituationer,

• granska och utvärdera genomförbarheten av föreslagna lösningar kring mark- och vattenhantering för hållbar markanvändning i givna problemsituationer.

Innehåll

Kursen innehåller en kombination av föreläsningar, övningar, projekt och fältarbete. Följande moment behandlas:

• hur naturliga och antropogena faktorer och processer förändrar marken,

• jordmånsbildande processer samt egenskaper och användning av olika jordar i olika klimat och landskapsförhållanden,

• jordmånsklassificering och markprofilbeskrivning,

• bedömning av mark enligt internationella referenssystem samt tolkning av jordmåns- och markanvändningskartor,

• tekniker för vatten- och markhantering och markanvändning: hur de kan förbättra marken och främja hållbar jordbruksproduktion: grundläggande principer, metoder och design för dränering och vattenavledning, erosionskontroll, vattenansamlingssystem för infiltration och lagring i dammar samt bevattningsteknik för effektivt nyttjande av vatten och undvikande av försalting av jordbruksmark,

• fallstudier kring utvalda problemsituationer med fokus på hållbar mark- och vattenanvändning (projektarbete).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:

• godkänt skriftligt eller muntligt prov,

• godkänd rapportering av övningar och uppgifter inklusive projektarbete,

• aktivt deltagande i obligatoriska moment; dessa omfattar fältarbete, obligatoriska övningar och projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0197, MV0206

Betygskriterier

Mv0215: Requirements for pass mark on the course, grading criteria

Requirements for pass mark on the course

- At least 60 % of total point on both exams

- Accepted assignments

- Accepted report and active participation in Project work

- Active participation in the following compulsory exercises:

- Soil profile description in the field (+accepted group report)

- Soil classification

- Soil excursions

- Soil Map of the World, maps and catenas

- Land evaluation

Grading

Exams

The grading points for each exam is calculated as the percentage of total points times 18, i.e. if you score 90% in one exam your grading points for that will be 0.9*18=16.2. If you score below 60% the grading points will be 0.

Assignments

Assignments

Grade on assignment

Accepted

High grade

Grading points

Assign. 1

1

1.5

Assign. 2

1

1.5

Assign. 4

1

1.5

Assign. 5

1

1.5

The maximum sum of grading points for Assignments is 6. Assignment 3 is not graded.

For accepted assignment: correct calculation and description of calculation/design, hand in on time.

For elevated/higher grade: Critical analysis /explanation on potentials for improved design and reduced uncertainties in design/calculation (max 300 words, with 3-5 key references supporting arguments.

Max total sum of grading points for exams+assignments is 18+18+6 = 42

Course grades

Sum of grading points*

SLU

ECTS

5

A

37-42

4

B

33-36

3

D

26-32

F

F

<26

*Normal rounding rules will apply, e.g. 36.4 will round off to 36 and 36.6 to 37.

Grading of sub-courses

0001 Soils of the world 5.0 credits

Grades: Pass and fail.

Requirements: Pass on exam, accepted on compulsory exercises in Soils of the world section (i.e. on all except Land evaluation and Project Work; see further sub-course 0003).

0002 Water and soil management, theory 4.0 credits

Grades: Pass and fail.

Requirements: Pass on exam.

0003 Water and soil management, project and exercises 6.0 credits

Grades: Pass and fail.

Requirements: Accepted on Land evaluation exercise and Project work.

Litteraturlista

Soils of the World part:
Driessen, P. M., Deckers J., Spaargaren O. & Nachtergale F. (eds). 2001. Lecture notes on the major soils of the world. World Soil Resources Reports 94.
FAO, Rome. 334 pp.
http://www.fao.org/3/a-y1899e.pdf

Classifications keys and other work material will be supplied.

Water and soil management part:
Soil and Water Conservation Engineering, Seventh edition, 2013. Huffman, R., Fangmeier, D., Elliot, W. & Workman, S. ISBN 1-892769-86-7.
http://elibrary.asabe.org/abstract.aspaid=44039&t=2&redir=&redirType=

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknologi Markvetenskap
Kurskod: MV0215 Anmälningskod: SLU-10079 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%