Ny sökning
MV0216

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem

Andra kursvärderingar för MV0216

Läsåret 2021/2022

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10193) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-M1193) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10270) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10207) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10117) 2018-09-03 - 2018-11-05

MV0216 Hydrologiska processer i mark-växtekosystem, 15,0 Hp

Soil water processes in agroecosystems

Kursplan fastställd

2019-12-03

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori och räkneövningar  5,00 1002
Modelleringsövningar  5,00 1003
Projektarbete  5,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
• 150 hp på grundnivå, varav
• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi,
• 10 hp kemi,
• 15 hp markvetenskap, geovetenskap eller biologi
samt
• Engelska 6.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att ge studenterna djupare kunskaper och förståelse för de fysikaliska processer som reglerar flöden av vatten, energi och lösta ämnen i systemet mark–växt–atmosfär. En god förståelse för dessa grundläggande processer är avgörande för utveckling och tillämpning av strategier och åtgärder inom mark- och vattenhushållning, som främjar både en hållbar jordbruksproduktion och skydd av mark- och vattenresurser. Under kursen läggs särskild vikt vid att fördjupa förståelsen för dynamiken i hydrologiska processer och interaktioner mellan olika komponenter i systemet genom numerisk modellering.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• beskriva interaktioner mellan de fysikaliska processer och nyckelfaktorer som styr flöden och lagring av energi, vatten och lösta ämnen i systemet mark–växt–atmosfär,
• använda och utveckla numeriska modeller för att simulera flöden av energi, vatten och lösta ämnen i olika jordarter, kopplade till olika typer av vegetation och klimat,
• tillämpa dessa kunskaper för att analysera och lösa praktiska problem angående vattenhushållning i förhållande till markanvändning, växtproduktion och miljöskydd i ett föränderligt klimat.

Innehåll

• Föreläsningar och litteraturstudier inkluderar teorier kring lagring och flöden av energi, vatten och lösta ämnen i mark-växt-atmosfär-systemet liksom principer för numeriska simuleringsmodeller och deras tillämpningar för att studera dessa processer.
• Gemensamma beräkningsövningar (obligatoriska) omfattar beräkningar av lagring och flöden av energi, vatten och lösta ämnen i mark–växt–atmosfärsystemet.
• Datorövningar (obligatoriska) innefattar konstruktion och tillämpning av processbaserade modeller med hjälp av mjukvaror för simuleringsmodellering, såsom STELLA (eller liknande). Simuleringarna utförs för olika tidsperioder, från några få timmar till ett år.
Dessa modeller används som kvantitativa redskap för att underlätta förståelsen för dynamiken i markvattenflöden (t.ex. kapillär stigning, infiltration och perkolering) och transporten av lösta ämnen (t.ex. utlakning av föroreningar) samt interaktioner mellan olika delar av systemet (mark, vatten och atmosfär).
• En övning i Excel som innefattar osäkerhet och känslighetsanalys i numerisk modellering.
• En mini-workshop som kombinerar presentationer från forskare med diskussioner mellan lärare och studenter inom utvalda vetenskapliga publikationer som hanterar effekten av klimatförändringar på jordbruksproduktion och miljö i olika aspekter.
• Miniprojekt (obligatoriskt) som ger studenterna praktisk erfarenhet av att tillämpa teorierna som är inkluderade i numeriska modeller för att lösa praktiska problem relaterade till mark- och vattenresurser i olika agro-ekosystem och klimat. Dessa projekt inkluderar, till exempel, analyser av bevattningsstrategier i salthaltig mark för optimerad växtproduktion i ett torrt klimat samt hur klimatförändringar skulle kunna påverka riskerna för utlakning av bekämpningsmedel till grundvatten i jordar med olika egenskaper. Studenterna arbetar i grupper för att planera och köra modell-simuleringar och för att analysera och diskutera sina resultat i ljuset av relevanta publicerade studier, både i form av en skriftlig rapport och som en muntlig presentation. Studenterna ger också kritisk respons på en annan grupps projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:
• godkänt skriftligt eller muntligt prov,
• aktivt deltagande i och godkänd rapportering av övningar och projektarbete (båda obligatoriska).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0204
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0216 Anmälningskod: SLU-10080 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%