Ny sökning
MV0216

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem

2020-08-28
Info about SLU & Covid-19 outbreak


2020-08-28
Info for new Master students


2020-08-26
CANVAS room for MV0216 published
Please check your SLU mail account, an invitation to join the CANVAS room has been sent to you (participants to the course)

2020-08-26
Course starts Monday 31st August
The course MV0216 ’Soil water processes’ is approaching and will start next Monday 31st August. Nick Jarvis and myself will welcome you for an online course introduction at 14.15 via the software Zoom. An email has been sent to all course participant listed on LADOK. If you are listed on LADOK for MV0216 but did not receive an email from me, please contact me as soon as possible (see email below). /Elsa

2020-08-20
Course Schedule has been updated


2020-08-20
Course starts Monday 31st August
The roll call for all Master students (compulsory attendance) will take place at the campus Ultuna on Monday 31st August am. Please refer to informaion located in the link below to know time and locations: https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/welcome-activities-and-roll-call-in-uppsala/ The course introduction (compulsory) will take place on the same day online, a link to a Zoom meeting will be sent to all students pre-registered to the course on LADOK. Note that your final registration will be done once you are admitted and registered to the course leader by showing up at the course introduction. I will soon send information by email for this first meeting; you do not need to have Zoom but you will need internet connection and a computer with audio (using headphones is recommended) - portable telephones that have internet connection are also an alternative to connect to the meeting. //Elsa

2020-07-10
Course final examination re-sheduled to Friday 30th October 13.00-16.00
Room to be decided

2020-07-10
Course schema updated 10/07/2020 - Teaching on campus HT2020
Please note that a new available schedule with minor changes in times and dates but changes in rooms have been uploaded. This is related to covid-19 current situation. It has been decided that the course will run on campus but physical distance will still apply between people on campus and therefore larger rooms have been booked (see also comments on schedule file). Note that this schedule can still evolve until course start given the uncertainty about covid-19 evolution after summer. The roll-call for new master students will take place at the Ultuna campus on Monday the 31st August 2020, more info here (under welcome letter): https://student.slu.se/en/studies/courses-and-programmes/masters-programmes/soil-water-and-environment/ The specific time and room for 'Soil, water and Emvironment' is 10-12 in room Särimner located in house 5 of the VHC building (Veterinary house), entry level.

2020-06-12
Course schedule updated with locations at the Ultuna campus
Note that the course schedule can still be updated during summer and that some part of the teaching may take place as distance teaching. - Monday 31st August: Call day for new Master students at the Ultuna campus - Tuesday 1st September (10-12): Course introduction, Room U, Ulls Hus, campus Ultuna - Friday 30th October 2020 (9-12): Final written Examination, Ultuna campus (room to be decide) - Compulsory assignments and attendance: refer to the course schedule)
http://slunik.slu.se/kursfiler/MV0216/10270.2021/SchemaMV0216_HT2020_prel_12062020.pdf
2020-05-04
Course website activated, welcome!
Here you will find some preliminary practical information about the course that will be updated closer to course start. All information published on that date are based on the assumption of campus teaching starting after summer. At the moment you can find the preliminary course timetable (under ‘Timetable’ without Room reference), a provisory description of the grading assessment (under ‘grading criteria’) and the reference to the course book under ‘Literature’. The PDF file of the course compendium (description of all exercises and student assignments) will be available to registered students at course start.

Kursvärderingen är avslutad

MV0216-10270 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0216

Läsåret 2019/2020

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10270), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10270), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

MV0216 Hydrologiska processer i mark-växtekosystem, 15,0 Hp

Soil water processes in agroecosystems

Kursplan fastställd

2019-12-03

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori och räkneövningar  5,00 1002
Modelleringsövningar  5,00 1003
Projektarbete  5,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
• 150 hp på grundnivå, varav
• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi,
• 10 hp kemi,
• 15 hp markvetenskap, geovetenskap eller biologi
samt
• Engelska 6.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att ge studenterna djupare kunskaper och förståelse för de fysikaliska processer som reglerar flöden av vatten, energi och lösta ämnen i systemet mark–växt–atmosfär. En god förståelse för dessa grundläggande processer är avgörande för utveckling och tillämpning av strategier och åtgärder inom mark- och vattenhushållning, som främjar både en hållbar jordbruksproduktion och skydd av mark- och vattenresurser. Under kursen läggs särskild vikt vid att fördjupa förståelsen för dynamiken i hydrologiska processer och interaktioner mellan olika komponenter i systemet genom numerisk modellering.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• beskriva interaktioner mellan de fysikaliska processer och nyckelfaktorer som styr flöden och lagring av energi, vatten och lösta ämnen i systemet mark–växt–atmosfär,
• använda och utveckla numeriska modeller för att simulera flöden av energi, vatten och lösta ämnen i olika jordarter, kopplade till olika typer av vegetation och klimat,
• tillämpa dessa kunskaper för att analysera och lösa praktiska problem angående vattenhushållning i förhållande till markanvändning, växtproduktion och miljöskydd i ett föränderligt klimat.

Innehåll

• Föreläsningar och litteraturstudier inkluderar teorier kring lagring och flöden av energi, vatten och lösta ämnen i mark-växt-atmosfär-systemet liksom principer för numeriska simuleringsmodeller och deras tillämpningar för att studera dessa processer.
• Gemensamma beräkningsövningar (obligatoriska) omfattar beräkningar av lagring och flöden av energi, vatten och lösta ämnen i mark–växt–atmosfärsystemet.
• Datorövningar (obligatoriska) innefattar konstruktion och tillämpning av processbaserade modeller med hjälp av mjukvaror för simuleringsmodellering, såsom STELLA (eller liknande). Simuleringarna utförs för olika tidsperioder, från några få timmar till ett år.
Dessa modeller används som kvantitativa redskap för att underlätta förståelsen för dynamiken i markvattenflöden (t.ex. kapillär stigning, infiltration och perkolering) och transporten av lösta ämnen (t.ex. utlakning av föroreningar) samt interaktioner mellan olika delar av systemet (mark, vatten och atmosfär).
• En övning i Excel som innefattar osäkerhet och känslighetsanalys i numerisk modellering.
• En mini-workshop som kombinerar presentationer från forskare med diskussioner mellan lärare och studenter inom utvalda vetenskapliga publikationer som hanterar effekten av klimatförändringar på jordbruksproduktion och miljö i olika aspekter.
• Miniprojekt (obligatoriskt) som ger studenterna praktisk erfarenhet av att tillämpa teorierna som är inkluderade i numeriska modeller för att lösa praktiska problem relaterade till mark- och vattenresurser i olika agro-ekosystem och klimat. Dessa projekt inkluderar, till exempel, analyser av bevattningsstrategier i salthaltig mark för optimerad växtproduktion i ett torrt klimat samt hur klimatförändringar skulle kunna påverka riskerna för utlakning av bekämpningsmedel till grundvatten i jordar med olika egenskaper. Studenterna arbetar i grupper för att planera och köra modell-simuleringar och för att analysera och diskutera sina resultat i ljuset av relevanta publicerade studier, både i form av en skriftlig rapport och som en muntlig presentation. Studenterna ger också kritisk respons på en annan grupps projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:
• godkänt skriftligt eller muntligt prov,
• aktivt deltagande i och godkänd rapportering av övningar och projektarbete (båda obligatoriska).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0204

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0216 Anmälningskod: SLU-10270 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%