Ny sökning
MV0217

Markanvändning och vattenvård för att minska övergödning

MV0217 Markanvändning och vattenvård för att minska övergödning, 7,5 Hp

Land use and watershed management to reduce eutrophication

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen  5,00 1002
Studiebesök och inlämningsuppgift  2,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
• 150 hp på grundnivå, varav
• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi,
• 10 hp kemi,
• 10 hp biologi,
• 15 hp markvetenskap eller geovetenskap
samt
• Engelska 6.

Mål

Kursen ger grunden för arbete med vattenkvalitet och relaterade förvaltningsfrågor.
Den ger en helhetsbild av de eutrofierande utsläpp som kan kopplas till mänskliga aktiviteter i avrinningsområden.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• beskriva hydrologiska processer och hydrologi i avrinningsområden,
• beskriva hur de viktigaste kemiska och biologiska processerna i vattenmiljön påverkas av ökade kväve- och fosfornivåer,
• beskriva hur olika odlingsåtgärder inom jordbruket påverkar vattenkvaliteten i ett avrinningsområde, med fokus på kväve och fosforbelastning,
• föreslå lämpliga motåtgärder för reducerade kväve- och fosforförluster till vattendrag, sjöar och hav,
• redogöra för hur utsläppen från privata avloppssystem och avloppsreningsverk påverkar vattenkvaliteten i ett avrinningsområde och möjliga metoder för minskad påverkan,
• ge en allmän översikt över värdet av miljökvalitetsmål, direktiv och lagstiftning relaterad till vattenkvalitetsarbete i Sverige och övriga EU,
• planera och genomföra en litteraturstudie för ett valfritt ämne inom ramen för kursområdet och presentera resultaten i både en skriftlig och muntlig presentation.

Innehåll

Kursen fokuserar på effekterna av eutrofierande utsläpp på vattenmiljön och hur motåtgärder och program kopplade till dessa kan utformas, implementeras och hanteras. Fokus ligger främst på vattenförvaltning under nordeuropeiska förhållanden. Undervisningen baseras på föreläsningar, litteraturstudier, gruppövningar och studiebesök. En individuellt skriven uppsats ingår där handledning tillhandahålls av en forskare. Alla kursmoment är obligatoriska, förutom föreläsningar.

Följande moment ingår i kursen:
• hydrologi i avrinningsområdesskala,
• förekomst av näringsämnen och andra föreningar i marken och transportvägar till yt- och grundvatten,
• biologiska och kemiska processer i akvatiska system,
• eutrofieringsproblem i sötvatten och marina system,
• miljöövervakning av vattenkvalitet och metoder för bedömning och utvärdering av vattenstatus,
• skäl till och användning av motåtgärder för att minska näringsbelastningen till vattenmiljön från jordbruk, skogsbruk och avloppsvatten,
• våtmarker för ökad näringsretention i landskapet,
• lagar, direktiv och miljökvalitetsmål i Sverige och övriga Europa,
• vattenkvalitetsarbete, i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:
• godkänd skriftlig tentamen,
• godkänd skriftlig och muntlig rapportering av projekt och övningar,
• godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö
Medansvariga:
Institutionen för vatten och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0194
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0217 Anmälningskod: SLU-20049 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%