Ny sökning
MV0218

Miljögeokemi

Kursen ger studenten kunskap i hur man kan tillämpa grundläggande kemisk teori på olika typer av mark- och vattensystem, t ex vid miljöriskbedömning, miljöövervakning, eller rådgivning i växtnäringsfrågor. Kursen ger också grundläggande kunskap om hur man jobbar med att riskbedöma och åtgärda förorenade områden i Sverige och internationellt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkne- och datorövningar, laborationer och seminarier, där datorövningar, laborationer och seminarier utgör obligatoriska moment


Kursen behandlar följande moment:


• karakterisering av markens fasta beståndsdelar,


• processer i vattenfasen, samt jämvikter med olika mineralfaser,


• sorption av joner och organiska föreningar till mark- och sedimentmaterial,


• redoxprocesser och deras betydelse för lösligheten av olika ämnen i mark- och vattensystem,


• försurande och syraneutraliserande processer i mark- och vattensystem,


• geokemisk modellering,


• metoder för riskbedömning av jordar som är förorenade med tungmetaller och/eller organiska ämnen, med fokus på det svenska systemet för riskbedömning,


• översiktlig beskrivning av olika åtgärdsmetoder för förorenade områden,


• tillämpningar av mark- och vattenkemisk teori inom jordbruks-, skogsbruks- och miljöforskningen.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0218

Läsåret 2023/2024

Miljögeokemi (MV0218-20205)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Miljögeokemi (MV0218-20050)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Miljögeokemi (MV0218-20092)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Miljögeokemi (MV0218-20156)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Miljögeokemi (MV0218-20103)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Miljögeokemi (MV0218-20083)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

The main textbook we use is:

"Soil and Water Chemistry: An integrative Approach" (Michael E. Essington).

We use paper versions of the second edition, but the first edition is available for free online and differences with the first edition are insignificant.

Other important literature:

Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M. Nilsson, I. 2005. Soil and water chemistry. Compendium. 119 pp.

• Report 4639. Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket), 1997. Development of generic guideline values. Model and data used for generic guideline values for contaminated soils in Sweden. https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4639-x/

Others:

• Schwartzenbach, R.P., Escher, B.I., Fenner, K., Hofstetter, T.B., Johnson, C.A., von Gunten, U., Wehrli, B. 2006. The challenge of micropollutants in aquatic systems. Science, 310, 1072-1077.

• Campos Pereira, H., Ullberg, M., Kleja, D.B., Gustafsson, J.P., Ahrens, L. 2018. Sorption of perfluoroalkyl substances (PFASs) to an organic soil horizon - Effect of cation composition and pH. Chemosphere 207: 183-191.

• UNIDO. Survey of Soil Remediation Technology. http://www.unido.org/

• Dermont et al. 2008. Metal-Contaminated Soils: Remediation Practices and Treatment Technologies. Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management, 12:188-209.

• Dermont et al. 2008. Soil washing for metal removal: A review of physical/chemical technologies and field applications. Journal of Hazardous Materials 152: 1–31

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronom mark och växt Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap Markvetenskap Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0218 Anmälningskod: SLU-20147 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%