Ny sökning
MV0219

Markvetenskap

I marken finns en mångfald av dött och levande material i ständig växelverkan: mineralpartiklar, organiskt material, vatten, luft, växtrötter, djur, bakterier och svampar. Markprocesserna är livsavgörande för allt liv på land, bestämmer produktionskapaciteten i jord- och skogsbruk samt styr såväl vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag som utbytet av växthusgaser med atmosfären.Kursen tar upp markens beståndsdelar, hur vatten lagras och flödar genom marken, kemiska reaktioner mellan markvätska och markpartiklar och hur mikroorganismer binder och frigör kol och kväve i markens organiska material. Processernas betydelse för produktion och miljö belyses. I ett syntesarbete får studenterna bearbeta resultat från laborationer och övningar samt analysera dem ur både produktions- och miljösynpunkt.

Information från kursledaren

Välkommen till kurswebben för Markvetenskap, 15 hp! Under "schema" finns ett översiktsschema med preliminärt detaljschema. Detaljschemat har två versioner, "MV0219-A" och dito "B", för halvklasserna A respektive B.

Alla som är villkorligt eller slutligt antagna kan nu besöka kursens canvasrum. Beroende på att kursen föregås av förkunskapsgrundande moment på kursen Biogeofysik blir nästan alla som sökt kursen villkorligt antagna och kan inte genast registrera sig. Innan kursen startar går jag igenom förkunskaperna enligt det som står under "övriga upplysningar" i kursplanen. Därefter tar vi bort villkoren för dem som bedöms uppfylla dem, så att det blir möjligt att registrera sig. Se ytterligare information inne i canvasrummet.

En kursstartsversion av schemat finns nu här. Ytterligare småändringar är möjliga. Ändringar som påverkar tider och platser sedan versionen som kom i november:

 • 4 april: Bägge halvklasserna har redovisning 08.15-12.00 (istället för antingen för- eller eftermiddag).
 • 6 april: Laborationskunskap som kompensation för bortfallet under coronan inlagt. Detta ingår inte i kursen MV0219, men ligger i schemat ändå. Anmäl dig till karin.hamner@slu.se för att delta. Det blir någon gruppindelning, så var och en kommer inte att vara på labbet sex timmar.
 • 8 april: En räknestuga blir 13.15-15.00 för bägge halvklasserna (istället för antingen morgon eller eftermiddag).
 • Alla tentor börjar prick istället för kvart över. Den i markbiologi 23 maj är framflyttad till 14.00 för att ge andrum efter den i markkemi, som går på morgonen.
 • Några frågestunder har flyttat från sal till Zoom på grund av att läraren, Thomas Keller, har dubbla arbetsplatser, varav en ligger i Schweiz.
 • Markbiologiövningen som halvklasserna gör 28 resp 29 april börjar kl 08.15, men exakta tiden beror på vilken smågrupp man arbetar inom. Information om detta kommer från övningsledarna under kursen.(ändrat 2022-03-22)
 • Föreläsningen Markluft schemalagd i sal 5 apr kl 08.15-10.00 (ändrat 2022-03-22)
 • Kolumn med kursdel tillagd (2022-03-23)
 • Markbiologiföreläsningarna 3 och 4 - som man ju visserligen tittar på när man vill - är framflyttade en dag, så att man inte kastar sig över dem förrän man haft seminariet om nr 1 och 2 (ändrat 2022-04-06)
 • Frågestunden i markkemi 2 maj blir just bara en frågestund. Den i tidigare versioner utlovade introduktionen till seminarieuppgiften klarar vi av redan 20 april.
 • Två föreläsningar i markkemi ges (utöver inspelade versioner) i Lennart Kennes sal 3 maj (ändrat 2022-04-06, sal bekräftad 2022-04-07).
 • Tentamenstider och salar uppdaterade inför 23 maj; delvis motsägelsefulla uppgifter i tidigare versioner (ändrat 2022-04-06 17:33)
 • Grupprummen för markkemiseminarierna 5 och 12 maj uppdaterade (ändrat 2022-04-06). Två seminarierum för markbiologin 25 april i halvklass B (E204 och E210) är litet för små och två större rum söks hos lokalbokningen.
 • Två ändrade grupprum 25 april, halvklass B (2022-04-21).
 • Grupprummen för markbiologiseminarierna uppdaterade (2022-04-26; det första av de två hade redan ägt rum då).

Ändringar av lärare förekommer utöver dessa.

/Magnus S

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MV0219-40088 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0219

Läsåret 2020/2021

Markvetenskap (MV0219-40120)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Markvetenskap (MV0219-40095)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan

MV0219 Markvetenskap, 15,0 Hp

Soil Sciences

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markfysik 4,0 0102
Markkemi 4,0 0103
Markbiologi 3,0 0104
Allmän marklära och syntesarbete 4,0 0105

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande (se även "övriga upplysningar" nedan):

- 15 hp inom ämnesområdet kemi, varav minst 5 hp allmän kemi

- 5 hp geologi och/eller hydrologi samt 2,5 hp meteorologi eller klimatologi.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- beskriva markens fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper, tillstånd och processer samt samspelet mellan dessa

- använda metoder för analys och beskrivning av markegenskaper

- tolka, värdera och redovisa markdata

- presentera och diskutera marken som system, dess funktion som växtplats samt sambanden mellan markegenskaper, markanvändning och miljöpåverkan.

Innehåll

Nedanstående moment behandlas vid föreläsningar, laborationer och övningar. Laborationer och övningar är till övervägande del obligatoriska:

- Markens textur och porsystem. Markstruktur som resultat av samspelet mellan olika markkomponenter.

- Markvatten: förråd och bindning vid hydrostatisk jämvikt. Markvattnets strömning i mättad och omättad jord under inverkan av hydraulisk konduktivitet och vattenpotentialgradienter.

- Processer som påverkar transport och utlakning av i markvattnet lösta ämnen: konvektion, diffusion och dispersion.

- Markluftens sammansättning och massrörelser samt ingående gasers diffusion.

- Kemisk vittring av markens mineral. Uppkomst av elektriskt laddade markpartiklar med betydelse för kat- och anjoners adsorption.

- Markens syra/bastillstånd: metoder att mäta det, processer som påverkar det.

- Adsorptions- och redoxprocesser: deras inverkan på växtnäring och skadliga ämnen i marken. Bestämning av jordens katjonbyteskapacitet.

- Faktorer och processer som är aktuella i jordmånsbildning. Olika jordmånstypers egenskaper, klassifikation och utbredning i världen.

- Markorganismer och deras anpassningar till olika miljöer: metabolism, trofiska strategier, samspel och funktioner.

- Faktorer och processer som reglerar omsättningen av markens organiska material.

- Kvävets kretslopp i marken. Processer som kontrollerar dess tillgänglighet för växterna.

- Markprofilbeskrivning i fält.

- Kursjordsstråk med grupparbete bestående av bearbetning av markdata samt muntlig och skriftlig rapportering av egenskaper och markanvändning för ett urval svenska typjordar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga deltentamina, godkända rapporter från övningar som kräver skriftlig redovisning, godkänt deltagande i övriga obligatoriska övningar samt godkänt deltagande i kursjordsstråkets grupparbete.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter på agronomprogrammet mark/växt samt kandidatprogrammet i biologi och miljövetenskap inhämtar förkunskaper enligt följande:

- Kravet på 5 hp allmän kemi är uppfyllt efter avklarad del A på Grundläggande kemi I, 15 hp.

- Kravet på 5 hp geologi och/eller hydrologi är uppfyllt efter godkänd kursdel "Geologi och hydrologi" inom Grundkurs - agronom mark/växt eller Grundkurs - biologi och miljövetenskap, 15 hp.

- Kravet på meteorologi eller klimatologi är uppfyllt efter godkänd skriftlig tentamen eller godkänt deltagande i samtliga obligatoriska övningar på kursen Biogeofysik, 7,5 hp.Följande förkunskaper rekommenderas: Grundläggande mikrobiologi motsvarande 5 hp; växtanatomi eller växtfysiologi motsvarande 5 hp; 2,5 hp matematik med orientering i derivator och differentialekvationer

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0210

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. Marklära Författare: Eriksson, J., Dahlin, S. Nilsson, I. och Simonsson, S. ISBN: 978-91-44-06920-3 Kommentar: Huvudlitteratur i markkemi och i markbiologi. Köps i bokhandel.
 2. Markfysikens grunder (kompendium) Författare: Messing, I. Kommentar: Huvudlitteratur i markfysik. Säljs i Servicecenter från kursstart (pris: ca 110 kr).
 3. Markluft (tilläggslitteratur i markfysik) Författare: Norberg, L. Kommentar: Uppdatering 2022-04-04. Ersätter kompendiet "Markens gasomsättning". Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
 4. Vattnets väg från regn till bäck Författare: Grip, H. och Rodhe, A. ISBN: 91-7382-724-X Kommentar: Ett mindre antal sidor. Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
 5. Övnings- och litteraturkompendium i markfysik, 2020 års upplaga Kommentar: Tryckt version, ca 60 sid, säljs i servicecentret för 50 kr. Även digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
 6. Laborationskompendium i markkemi, 2022 års upplaga Kommentar: Tryckt, ca 60 sid, version säljs i servicecentret för 50 kr. Även digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
 7. Utdelat kompendium i markbiologi Författare: Lindahl, B. Kommentar: Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0219 Anmälningskod: SLU-40088 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%