Ny sökning
MV0220

Marken som växtplats och markbyggnad

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för MV0220

Läsåret 2020/2021

Marken som växtplats och markbyggnad (MV0220-20106) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Marken som växtplats och markbyggnad (MV0220-20160) 2019-11-01 - 2020-01-19

MV0220 Marken som växtplats och markbyggnad, 15,0 Hp

Soil as plant habitat and soil construction

Kursplan fastställd

2019-01-23

Ämnen

Landskapsarkitektur Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Geologi, hydrologi och jordarter 3,00 1002
Marken som växtplats 7,00 1003
Markbyggnad 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Syftet är att ge studenten förståelse för hur geologiska processer format landskapet och jordavlagringarna samt vattnets förekomst och rörelse däri, grundläggande kunskaper om jordarternas egenskaper och marken som växtplats och hur detta kan tillämpas i markbyggnad.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för de viktigaste processerna bakom det svenska landskapets geologiska utveckling och uppbyggnad med fokus på jordavlagringarnas bildning
- översiktligt redogöra för hydrologiska förhållanden och processer i landskapet inklusive lokalt omhändertagande av dagvatten
- identifiera de i Sverige vanligaste bergarterna och jordarterna
- redogöra för grundläggande markvetenskapliga begrepp och processer
- redogöra för hur markens och olika jordmaterials kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper påverkar marken som växtplats och hur olika marktyper/jordmaterial skiljer sig i detta avseende
- redogöra för begrepp beträffande marken som byggelement
- redogöra för metoder för uppbyggnad av växtbäddar och relatera dem till grunder i vetenskapen om markens kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper liksom vetenskapen om växters behov
- tillämpa metoder för uppbyggnad av växtbäddar i enkla anläggningsritningar för olika växtgrupper och funktioner
- resonera kring skötsel- och hållbarhetsaspekter för växtbäddsanläggningar utifrån markvetenskapliga, växtfysiologiska och ekologiska grunder


Innehåll

Följande moment ingår i kursen:

Processer som formar berggrunden, de vanligaste bergarterna. Processer som skapat jordarterna och fördelat dem i landskapet, inlandsisens rörelse och avsmältning och efterföljande landhöjning. Hydrologiska förhållanden i landskapet –in- och utströmningsområde, vattenbalans, grundvattenbildning, avvattning, lokalt omhändertagande av dagvatten. Mineral-, bergarts- och jordartslära inklusive konstruerade jord- och grundläggningsmaterial. Markens uppbyggnad - fast material (mineralpartiklar, organiskt material) och porsystem (vatten och luft), markprofilen. Markens/ jordmaterialets förmåga att leverera och binda näringsämnen, markens pH. De viktigaste växtnäringsämnena och deras växttillgänglighet. Bindning och transport av vatten i mark och olika jordmaterial, växttillgängligt vatten och markluft, dränering, marktemperatur. Omsättning av organiskt material och biologiska kväveomvandlingar i marken. Naturliga jordarters och konstruerade jord- och grundläggningsmaterials egenskaper och hur det påverkar deras lämplighet och användning i olika markanvändningsalternativ från naturmark till anläggningar där det inte finns någon naturlig jord. Olika typer av växtbäddar och deras utformning och funktion i kombination med olika grundläggningar. Introduktion och kritisk granskning av olika anvisningar för utformning av anlagda växtbäddar (Mark-AMA, RÅ, övriga anvisningar). Hållbarhetsaspekter på olika anläggningsformer och skötselåtgärder

Innehållet i kursen förmedlas genom föreläsningar, litteratur och i olika övningar. I övningarna ingår dels bearbetning av det som tas upp på föreläsningar och i litteraturen, dels att tillämpa den teoretiska kunskapen i anläggningsritningar tillsammans med skötselplaner och bedömning av hållbarhetsaspekter för föreslagna ritningar.

Obligatoriska fältdagar med studier av naturliga och anlagda växtplatser ingår.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, godkända övningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö
Medansvariga:
Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala
Författare: Karin Blombäck, Sigrun Dahlin och Jan Eriksson
Kommentar: Litteraturen kommer att vara tillgänglig via kursens hemsida på Canvas, eller innan kursstart via Karin Blombäck (karin.blomback@slu.se)
2) Övningskompendium markvetenskap
Kommentar: Övningskompendiet kommer att vara tillgänglig via kursens hemsida på Canvas, eller innan kursstart via Karin Blombäck (karin.blomback@slu.se)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Markvetenskap
Kurskod: MV0220 Anmälningskod: SLU-20049 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%