Ny sökning
MV0221

Vinodling

Kursen behandlar vinodling och -framställning rent allmänt. Genom exempel från olika vinproducerande områden diskuteras förutsättningarna för vinodling. Förutsättningar för vinproduktion och dess miljöinteraktioner diskuteras liksom odlings- och vinframställningsteknik. Olika odlingssystem och produktionsmetoders inflytande på vinets kvalitet och kvantitet exemplifieras. Ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarheten inom vinodlingen presenteras. Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, individuell uppsats baserat på ett personligt val, bedömningar av vinkvalitet och ett studiebesök. Följande områden ingår:

- vinodlingens geologiska, biologiska, klimatologiska och ekonomiska förhållanden

- Vinodlingens miljöpåverkan

- vinproduktion globalt med fokus på Europa

- vinodlingens historia

- vinframställning

- kvalitetsbedömning av vin

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för MV0221

Läsåret 2022/2023

Vinodling (MV0221-M1112)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Vinodling (MV0221-10318)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Vinodling (MV0221-M1318)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Vinodling (MV0221-10299)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan

MV0221 Vinodling, 7,5 Hp

Viticulture

Ämnen

Biologi Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Vinodling 7,5 0102

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt engelska 6 eller motsvarande.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva geologiska, biologiska, klimatologiska och ekonomiska förutsättningar för vinodling

- redogöra för den nuvarande vinproduktionen med fokus på Europa

- redogöra for de olika momenten inom vinberedningen

- bedöma och diskutera kvalitets- och kvantitetsaspekter inom vinodlingen utifrån ett produktions- och hållbarhetsperspektiv

Innehåll

Kursen behandlar vinodling och vintillverkning i ett generellt perspektiv. Genom exempel från olika vinproducerande områden förmedlas förutsättningarna för en hållbar vinodling. Kursen förmedlar vindruvornas produktionskrav och samspel med miljön. Aktuell odlingsteknik och särskilt de olika momenten i samband med skörd och vintillverkning diskuteras. Vidare berörs olika odlingssystems och tillverkningsmetoders inverkan på vinets kvalitet och kvantitet. Uppmärksamhet ägnas också åt de ekonomiska och sociala aspekterna på vinodlingens hållbarhet. Kursen baseras på föreläsningar, litteraturstudier, ett individuellt uppsatsarbete inom valfritt område, praktiska bedömningar av vinkvalitet och studiebesök. Obligatoriska kursmoment är uppsatsarbetet och ett studiebesök. Följande områden ingår i kursen:

- vinodlingens geologiska, biologiska, klimatologiska och ekonomiska förutsättningar

- vinodlingens miljöpåverkan

- vinproduktionen globalt med fokus på Europa

- vinodlingens historia

- vinberedning

- kvalitetsbedömning av vin

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:

- godkänd skriftlig eller muntlig tentamen

- godkänd skriftlig och muntlig redovisning av individuellt uppsatsarbete

- godkänt deltagande i studiebesök
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart under kvällstid. Ett studiebesök genomförs under en lördag-söndag, alternativt i studentens egen regi efter samråd med kursledaren.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Note that the literature listed does not fully cover all learning objectives.

Conditions I

Skelton, S. 2020. Viticulture. An introduction to commercial grape growing for wine production. 2nd edition. Published by the author, Great Britain. 2020. ISBN 9780993123559 Chapter 1, 4, 13. Handouts

Conditions II

Skelton, S. 2020. Viticulture. An introduction to commercial grape growing for wine production. 2nd edition. Published by the author, Great Britain. 2020. ISBN 9780993123559 Chapter 2, 3.

Cultivation measures

Skelton, S. 2020. Viticulture. An introduction to commercial grape growing for wine production. 2nd edition. Published by the author, Great Britain. 2020. ISBN 9780993123559 Chapter 5, 6, 14.

Protection measures

Skelton, S. 2020. Viticulture. An introduction to commercial grape growing for wine production. 2nd edition. Published by the author, Great Britain. 2020. ISBN 9780993123559 Chapter 11, 12.

The annual cycle, harvest

Skelton, S. 2020. Viticulture. An introduction to commercial grape growing for wine production. 2nd edition. Published by the author, Great Britain. 2020. ISBN 9780993123559 Chapter 8.

Winemaking

Handouts

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Markvetenskap
Kurskod: MV0221 Anmälningskod: SLU-10112 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 50%