Ny sökning
MV0222

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MV0222-20176 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0222

Läsåret 2023/2024

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-10298)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-50044)

2023-06-05 - 2023-08-13

Läsåret 2022/2023

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-40127)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-30200)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-20135)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-10237)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-50018)

2022-06-06 - 2022-08-14

Läsåret 2021/2022

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-40021)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-30044)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-20019)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-10040)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

MV0222 Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management, 15,0 Hp

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management

Ämnen

Markvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande- 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp markvetenskap eller

- 60 hp geovetenskap eller

- 60 hp Skogsvetenskapsamt- Engelska 6Om fördjupningskursens genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs kan krav på sådan kurs ställas.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur man planerar och genomför en vetenskaplig studie samt hur man analyserar, diskuterar och redovisar resultaten.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- använda tidigare tillägnade kunskaper för att självständigt lösa en uppgift

- identifiera och formulera en frågeställning

- på vetenskaplig grund söka, analysera och diskutera relevanta data i en frågeställning

- inom givna tidsramar redovisa en frågeställning och dess lösning, dels skriftligt i en välstrukturerad och intresseväckande rapport, och dels muntligt i ett väl förberett seminarium.

Innehåll

För att uppfylla lärandemålen skall studenten, i samverkan med handledare, identifiera en för ämnet lämplig frågeställning. Arbetets omfattning skall vara på en sådan nivå att det kan slutförs inom angiven tid. Studenten arbetar självständigt med stöd av handledare. Obligatoriska moment som föreläsningar, övningar, studiebesök, fältstudier och/eller litteraturstudier kan förekomma beroende på den valda uppgiftens karaktär. Studenten skall redovisa sitt arbete i en rapport som betygssätts med avseende på introduktion till frågeställningen, problemformulering, metodbeskrivning, databearbetning, slutsatser, användning av litteratur, språkbruk, samt omfattning av irrelevant text. Utöver detta skall studenten muntligt redovisa sitt arbete vid ett seminarium.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig vetenskaplig rapport och godkänd muntlig redovisning.
- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Studenten uppmanas att god tid innan kursstart informera sig om vilka förutsättningarna är att genomföra ett projektarbete med avseende på ämne och tillgång på handledare.

Till sin hjälp har studenten tillgång till bibliotek, datorer och speciell utrustning som kan krävs för att lösa uppgiften. Vid arbete i fält, laboratorium eller annan verksamhet som kan vara förenat med risk skall säkerhetsföreskrifter utformas.

Student på jägmästarprogrammet som fullgjort kraven för kandidat i skogsvetenskap inklusive kursen Ekosystemets biogeokemi och fysik 19 hp (SG0141) samt på avancerad nivå läst kursen Site productivity 15 hp (BI1221) uppfyller kravet på 60 hp I markvetenskap.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: MV0201.1

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Markvetenskap
Kurskod: MV0222 Anmälningskod: SLU-20176 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%