Ny sökning
MV0223

Skoglig marklära och klimatologi

Information från kursledaren

Till dig som antagits till skogsvetarprogrammet och kursen Skoglig marklära och klimatologi.

Vi som kursledare på de två första kurserna ser fram emot många roliga och inspirerande aktiviteter de kommande tio veckorna tillsammans med er studenter.

Skogsvetarprogrammet börjar med de två kurserna “Skog - nyttjanden och värden” och “Skoglig marklära och klimatologi”. Kurserna går parallellt på halvfart för att bättre kunna utnyttjabarmarkssäsongen till fältaktiviteter och för att kunna samverka i vissa moment.

Du blir registrerad genom att närvara vid introduktionerna i Sal“Björken” på SLU, den 29 augusti kl. 8.15 och 12.15. I fortsättningen kommer du att registrera dig själv på kurser. Skulle du vid kursstart inte kunna närvara vid uppropet, ta kontakt med oss kursledare via mail eller telefon, så vi kan se till att du blir registrerad.

Under september håller vi till mycket utomhus. Det är alltså viktigt att redan från början ha med stövlar/kängor och regnkläder. Flera av exkursionerna sker med cykel, som behövs redan från andra veckan.

När vi har aktiviteter på distans använder vi kommunikationsverktygen Zoom och Wonder. Arbetsmaterial och instruktioner och meddelanden kommer på en plattform som heter Canvas, som du ska ha fått en inbjudan till på e-mail. Canvas kan du nå när du fått ditt studentkonto och e-mail. Det är klokt att så tidigt som möjligt hämta ut ditt studentkonto (se https://student.slu.se/studier/nystudent/ ).

Om du har en funktionsnedsättning eller läs och skrivsvårigheter som gör att du behöver extra tid, avskildhet eller något extra hjälpmedel i undervisningen och vid examinationer –kontakta SLU Funka (så snart som möjligt): Funka@slu.se

Meddela sedan sådana behov till kursledare på varje kurs.

Hälsningar,

Johannes Larson och Ulrik Ilstedt

Kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för MV0223

Läsåret 2021/2022

Skoglig marklära och klimatologi (MV0223-10277)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

MV0223 Skoglig marklära och klimatologi, 7,5 Hp

Forest soils and climatology

Ämnen

Markvetenskap Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101
Praktiska färdigheter: skoglig marklära och geologi 3,0 0102
Teori: Marklära och klimatologi 4,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och- Biologi 2

- Kemi 2

- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Mål

Kursen syftar till att ge en övergripande bild över Sveriges klimat och markens uppbyggnad och funktion, och ger därmed nödvändig kunskap för hållbar markanvändning inklusive skogsbruk.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- beskriva jordens klimat, Sveriges klimat, samt karakterisera lokalklimatiska drag i svenska skogslandskap

- klimatologins och meteorologins grundläggande begrepp och definitioner

- identifiera Sveriges vanligaste bergarter, mineral, jordarter och jordmåner

- översiktligt beskriva Sveriges berggrundsgeologi, jordarts- och jordmånsbildning samt hur detta förhåller sig till globala förhållanden

- redogöra för markens beståndsdelar och de processer som bestämmer markens viktigaste fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper

- redogöra för ståndortens omsättning av viktiga växtnäringsämnen och hur detta ansluter till globala kretslopp

- redogöra för markens och klimatets betydelse för hållbar produktion av skogens ekosystemtjänster, med utblick mot internationella förhållanden.

Innehåll

Kursen introducerar geologins, markens och klimatets roll för skogsekosystemet och dess hållbara nyttjande. Den tar upp grundläggande terminologi och metoder för beskrivning av klimat och markens beståndsdelar, samt de processer som bestämmer markens viktigaste fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper.Kursen bygger till stor del på lärarledda fältövningar och exkursioner samt projektarbeten, instuderingsuppgifter och praktisk examination i fält och på laboratorium. Detta förbereds med egna litteraturstudier och lärarledda föreläsningar eller videoinspelningar. De praktiska momenten fokuserar på grundläggande metoder som används för att beskriva och bedöma markegenskaper, jordmåner, bergarter, och klimat. Exkursioner och övningar innehåller obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkända praktiska prov.

Fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: Delkurs 2 av SG0250 Skog mark och skogsbruk

Betygskriterier

Betygskriterierna delas via kursens sida på Canvas.

Litteraturlista

1) Marklära
**Länk: **https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/naturvetenskap-och-miljo/geovetenskap/marklara/
**Författare: **Jan Eriksson, Sigrun Dahlin, Ingvar Nilsson, Magnus Simonsson
**ISBN: **9789144069203

2) Fältkompendium i jordarts och jordmånsbeskrivning
**Kommentar: **Delas ut vid kursstart

3) Marken i skogslandskapet, kapitel 4: Vattnet i skogen.
**Författare: **Allan Rodhe
**Kommentar: **Utdrag från utgången bok. Delas ut vid kursstart

4) Marken i skogslandskapet_kap 6: Jordens uppbyggnad
**Författare: **Bosse Gustafsson
**Kommentar: **Utdrag från utgången bok. Delas ut vid kursstart.

5) Kompendium i klimatologi
**Kommentar: **Delas ut vid kursstart

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Markvetenskap Skogsbruksvetenskap
Kurskod: MV0223 Anmälningskod: SLU-10085 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 50%