Ny sökning
MV0224

Marken som växtplats och växtkännedom 3

Marken är en av våra viktigaste naturtillgångar, och grunden för all växtlighet. En bred kunskap och förståelse för markens egenskaper och funktioner är grundläggande för all planering och användande av mark.Kursen består av två delar – en markvetenskaplig del och en växtdel, som knyts ihop genom att studera hur olika jordar och växtsamhällen relaterar till varandra.I kursens markdel lär du dig om markens beståndsdelar, markens fysikaliska, kemiska och biologiska processer och egenskaper samt geoteknik. Fokus läggs på naturligt förekommande jordar.I kursens växtdel lär du dig om växters uppbyggnad, funktion och krav på växtplats samt får en påbyggnad av tidigare växtkännedom.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen "Marken som växtplats och växtkännedom 3" (MV0224)!

Kursstart sker måndagen den 29/8 kl.10.15 i sal K.

Tisdagen den 30/8 är det exkursion. Vi kommer besöka olika platser i Uppsala (med buss). Guidning och information kommer delges i bussen, så egna transportmedel är inte tillåtna. Bussen avgår från Ultuna (bussparkeringen utanför kåren) 9.15. Kom i tid! Vi är åter på Ultuna cirka kl. 16. Vi kommer göra stopp för lunch i området runt Rektorsparken/Katedralskolan. Där får ni själva ordna med lunch, antingen på en restaurang i närheten, eller om ni hellre vill ha med er lunch och äta ute i parken. Vi kommer göra flera stopp och gå ut ur bussen, så ha kläder efter väder. Observera att exkursionen är obligatorisk.

Hälsningar,

Kursteamet, genom kursledare Helena Linefur

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för MV0224

Läsåret 2021/2022

Marken som växtplats och växtkännedom 3 (MV0224-10139)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

MV0224 Marken som växtplats och växtkännedom 3, 15,0 Hp

Soil as plant habitat and plant knowledge 3

Ämnen

Markvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
0202 Markfysik 4,0 0102
0203 Markbiologi och markkemi 5,0 0103
0204 Växten 3,5 0104
0205 Växtkännedom 2,5 0105

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• 30 hp, varav

• 5 hp geologi och hydrologi.

Mål

Syftet med kursens markdel är att ge grundläggande kunskaper om marken och om geotekniska egenskaper hos jord och berg samt om marken som växtmiljö. Växtdelen ger kunskap om växtens byggnad och funktion och dess krav på växtplatsen, samt påbyggnad av växtkännedom.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• redogöra för hur en naturlig markprofil är uppbyggd,

• redogöra för grundläggande markvetenskapliga begrepp och processer,

• redogöra för hur markens kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper påverkar marken som växtplats och hur olika marktyper skiljer sig i detta avseende,

• redogöra för grundläggande växtanatomi och växtfysiologiska begrepp och processer,

• redogöra för växternas krav på växtplatsen,

• redogöra för växters årsrytm, klimatanpassning och stresstålighet, samt vilka faktorer som styr detta,

• identifiera ett urval av träd, buskar och fleråriga örtartade växter,

• utföra enkla tolkningar av markdata för att kunna bedöma en marks egenskaper,

• känna igen svenska vegetationstyper och växtsamhällen samt redogöra för kopplingen till mark och andra ståndortsfaktorer,

• bedöma växters krav på växtplatsen vad gäller markförhållanden och behov av ljus, vatten och näring.

Innehåll

I kursens markdel behandlas följande områden genom föreläsningar och litteratur:

• markens uppbyggnad: fast material (mineralpartiklar, organiskt material) och porsystem (vatten och luft), markprofilen,

• olika jordartstypers egenskaper och hur de påverkar deras lämplighet för olika markanvändningsalternativ,

• markens/jordmaterialets naturliga förmåga att leverera näringsämnen och motverka försurning och vittringens roll i detta,

• lerets och humusämnenas förmåga att binda näringsämnen,

• de viktigaste växtnäringsämnena och deras växttillgänglighet,

• bindning och transport av vatten i mark och olika jordmaterial, växttillgängligt vatten och markluft,

• omsättning av organiskt material och biologiska kväveomvandlingar i marken.Innehållet i föreläsningar bearbetas i övningar där viktiga markprocesser studeras, olika typer av data diskuteras och tolkas.I kursens växtdel behandlas följande områden genom föreläsningar och litteratur:

• grundläggande växtanatomi och växtfysiologi inklusive sambandet mellan byggnad och funktion,

• växtplatsfaktorer (ljus, vatten och näring m.m.) som är av central betydelse för etablering, tillväxt och utveckling och hur dessa kan utläsas i växternas yttre karaktärer,

• växters årsrytm, klimatanpassning, stresstålighet och tillväxtdynamik samt vilka faktorer i deras miljö som inverkar på dessa förhållanden,

• inlärning av nya växter varvas med egen repetition av träd, buskar och örtartade växter från tidigare kurstillfällen.I fältövningar knyts de två kursdelarna ihop genom studier av markprofiler och växtsamhällen och hur de relaterar till varandra.Fältmomenten och en del av övningarna är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänt resultat från kursens båda delar i markvetenskap respektive växtkännedom.För godkänd kursdel i markvetenskap krävs:

• godkänd skriftlig tentamen,

• godkända övningsuppgifter,

• deltagande i obligatoriska moment.För godkänd kursdel i växtkännedom krävs:

• godkänd skriftlig tentamen,

• godkänd växtidentifiering,

• godkända övningsuppgifter,

• deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet 5 hp geologi och hydrologi är uppfyllt efter att detta moment är godkänt i kursen LK0292.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Medansvariga:

Institutionen för stad och land Institutionen för växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: MV0213, MV0180, LK0136, LK0109

Betygskriterier

Betyg 3 (godkänt)

Betyg 4

Betyg 5

Examination

Nivåer

Lärandemål 1

Redogöra för grundläggande markvetenskapliga begrepp och processer

Studenten kan redogöra för:

- markens egenskaper, processerna i marken samt förklara samspelet mellan dessa processer

Som för betyg 3, samt att studenten kan förklara och diskutera:

  • samspelet mellan markens egenskaper och processerna i marken

Som för betyg 4, samt att reflektera över vilken betydelse detta har för markanvändningen

Skriftlig tentamen

U, 3, 4, 5

Lärandemål 2

Översiktligt beskriva naturgivna jordar med avseende på kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper

Skriftlig tentamen

U, 3, 4, 5

Lärandemål 3

Tolka en markprofil-beskrivning

Studenten känner till hur man gör en markprofil-beskrivning och hur en sådan kan tolkas

-

-

Aktivt deltagande i obligatoriska övningar och redovisningar

U, G

Lärandemål 4

Utföra enkla tolkningar av markkemiska, markfysikaliska och markbiologiska analysdata för olika markanvändningar

Studenten kan tolka och utvärdera markprofildata och förstå vilken betydelse detta har för mark-användningen

-

-

Aktivt deltagande i obligatoriska övningar och redovisningar

U, G

Lärandemål 5

Redogöra för växternas byggnad, tillväxt och utveckling samt sambandet mellan byggnad och funktion

Studenten kan redogöra för växternas byggnad, tillväxt och utveckling samt sambandet mellan byggnad och funktion på ett sätt som visar på en förståelse och betydelsen av detta för tillämpningen inom landskapsarkitekturens växthantering

Studenten kan redogöra för och diskutera växternas byggnad, tillväxt och utveckling samt sambandet mellan byggnad och funktion på ett sätt som visar en djupare förståelse och betydelsen av detta för tillämpningen inom landskapsarkitekturens växthantering

Som för betyg 4, samt att studenten visar en analytisk förmåga när det gäller betydelsen av detta för tillämpningen inom landskapsarkitekturens växthantering

Skriftlig tentamen

U, 3, 4, 5

Lärandemål 6

Beskriva de ståndortsfaktorer som är av central betydelse för växters etablering, tillväxt och anpassningar

Studenten kan beskriva de ståndortsfaktorer som är av betydelse för växters etablering, tillväxt och anpassning på ett sätt som visar på förståelse och betydelsen av detta för tillämpningen inom landskapsarkitekturens växthantering

Studenten kan beskriva och diskutera de ståndortsfaktorer som är av betydelse för växters etablering, tillväxt och anpassning på ett sätt som visar på en djupare förståelse och betydelsen av detta för tillämpningen inom landskapsarkitekturens växthantering

Som för betyg 4, samt att studenten visar en analytisk förmåga när det gäller betydelsen av detta för tillämpningen inom landskapsarkitekturens växthantering

Skriftlig tentamen

U, 3, 4, 5

Lärandemål 7

Känna till ett bassortiment av perenner (örtartade växter) för användning inom landskapsarkitekturen

Studenten kan identifiera och korrekt namnge 80 % av genomgångna perenner (örtartade växter)

-

-

Skriftlig tentamen (identifikation av perenner)

U, G

Specificering av krav på olika betygsnivåer

Det sammanlagda slutbetyget på kursen baseras på de olika deltentorna Växten, Markfysik samt Markkemi och markbiologi. Då delkursen Markfysik utgör 4 delkurspoäng, Markkemi och markbiologi 5 delkurspoäng, och Växten 3,5 delkurspoäng, väger de tre delkurserna olika tungt i slutbetyget. Delkursen Växtkännedom ger bara godkänt eller ej godkänt, och ingår därför inte i sammanvägningen för slutbetyget.

För bedömningen av slutbetyget används ett system där varje deltenta ger ett antal betygspoäng, vilka baseras på andelen av totalpoängen på respektive deltenta.

Delkurs: Växten

Delkurs: Markfysik

Delkurs: Markkemi och markbiologi

% av totalpoäng på tentan

Betygspoäng

% av totalpoäng på tentan

Betygspoäng

% av totalpoäng på tentan

Betygspoäng

90-100 %

42

90-100 %

48

90-100 %

60

80-90 %

35

80-90 %

40

80-90 %

50

70-80 %

31,5

70-80 %

36

70-80 %

45

60-70 %

28

60-70 %

32

60-70 %

40

<60%

0

<60%

0

<60%

0

Max betygspoäng för alla tre deltentor är: 42+48+60 = 150. För slutbetyg 3 krävs minst 60 % av den totala betygspoängen (90 p). För slutbetyg 4 krävs minst 75 % av den totala betygspoängen (112,5 p). För slutbetyg 5 krävs minst 85 % av den totala betygspoängen (127,5 p).

Slutbetyg

Total betygspoäng

5

127,5-150

4

112,5-127,5

3

90-112,5

U

<90

För slutbetyg på kursen MV0224 krävs:

  • Minst 60 % av totalpoängen på deltentorna i Markfysik, Markkemi och markbiologi respektive Växten.
  • Minst 80 % av totalpoängen på kursens del i identifikation av perenner (Växtkännedom).
  • Aktivt deltagande i obligatoriska kursmoment samt godkända redovisningar.

Litteraturlista

Litteratur markvetenskap: Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala. Karin Blombäck, Sigrun Dahlin och Jan Eriksson.

Övningshäfte markvetenskap: Övningskompendium i markvetenskap

Litteratur Växten: Växtbiologi. Tom Ericsson.

Litteratur Växtkännedom: Perennkompendium samt Träd- och buskkompendium

Kursboken i markvetenskap, övningskompendiet i markvetenskap, perennkompendiet samt träd- och buskkompendiet kommer finnas tillgängliga digitalt på Canvas vid kursstart. Hör av er till kursledaren om ni önskar få tillgång till litteraturen i förväg.

Häftet Växtbiologi kommer kunna köpas i Servicecentret (Ulls hus).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Markvetenskap Biologi
Kurskod: MV0224 Anmälningskod: SLU-10044 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%