Ny sökning
MV0225

Hållbart lantbruk genom smart odling

Andra kursvärderingar för MV0225

Läsåret 2021/2022

Hållbart lantbruk genom smart odling (MV0225-30309) 2022-02-01 - 2022-06-30

MV0225 Hållbart lantbruk genom smart odling, 5,0 Hp

Sustainable agriculture through smart farming

Kursplan fastställd

2020-12-14

Ämnen

Lantbruksvetenskap Markvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav sammanlagt 60 hp inom ett eller flera av ämnena: biologi, markvetenskap (alternativt geovetenskap), lantbruksveteskap, husdjursvetenskap, miljövetenskap, teknik, geografiska informationssystem (GIS) eller statistik.
Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Målet med kursen är att ge studenter ämnesövergripande färdigheter inom jordbruk, sensorteknik, robotik, dataanalys, geografiska informationssystem och modellering kopplat till precisionsodling, precision livestock farming och teknikens roll i anpassningen till ett miljövänligare och klimatsmartare jordbruk. Kursen ges tillsammans med ytterligare sex europeiska lärosäten inom ramen för Erasmus+ och ett övergripande mål med kursen är att ge studenterna möjlighet att utveckla ett europeiskt nätverk såväl inom akademin som med europeiska företag och organisationer verksamma inom precisionsodlingsområdet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- resonera kring de grundläggande principerna för precisionsodling och bedöma behovet av platsspecifika åtgärder utifrån information om odlingsförutsättningarna
- resonera kring de grundläggande principerna för precision livestock farming och vilka lösningar som finns utifrån en given produktionsform
- ge exempel på hur förutsättningar och implementeringar inom precisionsodling och "precision livestock farming" kan skilja sig åt inom Europa
- redogöra för principerna bakom de vanligaste mark- och grödsensorerna och hur de kan användas inom precisionsodling
- redogöra för principerna bakom de vanligaste djur- och stallmiljösensorerna och hur de kan användas inom precision livestock farming
- redogöra för principerna bakom fjärranalys och hur tekniken kan användas inom precisionsodling
- redogöra för principer för framställning av kartor som är användbara vid platsspecifika odlingsåtgärder med hjälp av bl a interpolationsteknik
- ge exempel på automatisering inom jordbruket och hur tekniker som t ex GNSS och machine vision kan användas på jordbruksmaskiner
- ge exempel på hur robotik kan användas inom jordbruket och resonera kring utmaningar och möjligheter med tekniken
- ge exempel på sensorer och annan teknik som kan användas inom djurhållningen för övervakning och management
- kombinera färdigheter inom agronomi och teknik för att bedöma behov av, och ge råd kring, användandet av tekniken för att minska jordbrukets miljö- och klimatpåverkan.

Innehåll

Kursen ges delvis på distans genom en digital del och ett projektarbete. Distansdelarna görs på deltid under våren. Samma kurs och med samma innehåll ges vid ytterligare sex europeiska lärosäten. Alla studenter och lärare samlas under två veckor med föreläsningar och övningar i ett av länderna i juni.

De olika moment som ingår i kursen är:
- Digital distansdel om grundläggande kunskap om precisionsodling och precision livestock farming, inklusive grunderna om relaterade tekniker.
- Förberedande projektarbete, en grupp per lärosäte.
- Föreläsningar och övningar med studenter och lärare från alla 7 lärosäten på plats.

Centrala ämnesområden som kommer att behandlas under kursen är:
- teknikanvändning inom växtodling och djurhållning, uppdelat på precisionsodling och precision livestock farming
- teknikens roll i anpassningen av jordbruket för att minska klimatpåverkan och hantera klimatförändringarna,
- och utvecklingen av ett mer hållbart jordbruk, dvs. ett ekonomiskt livskraftigt, miljövänligt och socialt acceptabelt jordbruk.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänt genomförande av den digitala distansdelen, redovisningar av övningsuppgifter och det förberedande projektarbetet. Dessutom krävs deltagande i följande obligatoriska moment:
- två intensivveckor med studenter och lärare från alla sju lärosäten på plats.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges samtidigt vid sju europeiska lärosäten. Upp till fem studenter per lärosäte och år kommer att antas till kursen. Beroende på år, kommer intensivveckorna att äga rum i olika länder: 2021 i Portugal, 2022 i Finland och 2023 i Frankrike. Resa och boende under de två intensivveckorna utomlands täcks av projektet Erasmus+.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0212.2
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Markvetenskap
Kurskod: MV0225 Anmälningskod: SLU-30305 Plats: Skara Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%