Ny sökning
MV0226

Geologi och hydrologi

MV0226 Geologi och hydrologi, 7,5 Hp

Geology and hydrology

Kursplan fastställd

2021-12-16

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11 som omfattar Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.

Mål

Syftet med kursen är att ge en övergripande förståelse för de geologiska förhållanden och processer som formar landskapet, samt kunskap om vattnets förekomst och omsättning i landskapet. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling
- beskriva vattnets förekomst och omsättning i landskapet
- redogöra för grundläggande begrepp och processer inom geologi och hydrologi
- identifiera de i Sverige vanligast förekommande jordarterna, mineralen och bergarterna
- utföra grundläggande hydrologiska beräkningar

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar och exkursioner, som behandlar:

- jordklotets uppbyggnad och historia, plattektonik och processer som formar berggrunden
- geologins inverkan på grundämnenas kretslopp och jordens klimatutveckling
- sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna
- istider och glaciala processer
- isavsmältningens och strandförskjutningens effekter på jordarternas fördelning i landskapet
- erosionsprocesser och hur de bildat landskapet
- jordartslära och jordartens betydelse för markens egenskaper
- det hydrologiska kretsloppet och vattenbalans
- grundvattnets bildning i landskapet
- förekomst, bindning och rörelse av vatten och näringsämnen i landskapet
- vattnet som resurs och mänsklig påverkan på vattenbalansen och vattenkvaliteten

På exkursioner besöks naturmiljöer för att öka kunskapen om geologiska och hydrologiska förhållanden. Obligatoriska moment är exkursioner och övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända prov
- Godkänt deltagande i exkursioner, övningar och andra obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen läses på halvfart parallellt med kursen BI???? Introduktionskurs – biologi och miljövetenskap eller MV???? Introduktionskurs - växtodlingsprogrammet. I samband med exkursionsresa tillkommer en avgift för kursdeltagarna för att finansiera en del av kostnaden för resa och boende.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö
Medansvariga:
Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: BI0844, MV0173, BI1254, MV0209
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0226 Anmälningskod: SLU-10339 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 50%