Ny sökning
MX0115

Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter

Om miljöfrågorna skall kunna hanteras beror till stor del på människors tänkande och handlande och förmåga att lära av sina misstag. Hur en viss naturresurs skall användas (nyttjas eller överutnyttjas) bestäms i samtal och skriftväxling mellan människor. I denna kurs undersöker vi hur människor bildar sig en uppfattning om miljöfrågor, hur de samtalar, förstår och missförstår. Hur uppstår människors attityder och kunskap? Hur fungerar gruppdynamik och hur fungerar kommunikation inom och mellan grupper. Hur går det till då man lär sig något? Kursen är en introduktion till en socialpsykologisk förståelse för naturresurshanteringen. Vi arbetar med studenternas egna upplevelser och erfarenheter i fokus och teorier om kommunikation, lärande, gruppdynamik, attitydförändringar, handling och reflektion illustreras av övningar och tillämpning.

MX0115 Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter, 15,0 Hp

Introduction to environmental communication - Society, social interaction and communicative skills

Kursplan fastställd

2015-11-19

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Rapport projektarbete 7,50 1002
Hemtentamen 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska 6 från gymnasieskolan.
Motsvarande 180 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla en förståelse för miljökommunikation som en social process som samtidigt är beroende av, och påverkar samhället, och att utveckla grundläggande färdigheter för att underlätta en konstruktiv dialog i små grupper med betydelse för naturresurser. Både makro- och mikro sociologiska teorier behövs för att förstå miljöinkommunikation och dess relevans i samhället och förvaltningen av naturresurser .

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Beskriva teoretiska ansatser för att förstå relationen mellan människor och miljön.
-Diskutera kommunikationens roll i utvecklingen och lösningen av miljöproblem.
-Beskriva metoder för att underlätta konstruktiv dialog i små grupper.
-Reflektera över sina egna erfarenheter av kommunikationssituationer, tillämpa teorier från kursen.

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till sociologiska, socialpsykologiska och kunskapsteoretiska teorier och begrepp, bland annat till teorin om symbolisk interaktionism, som används för att förstå mänskligt handlande i naturresursförvaltning. Den ger också möjlighet att utveckla praktiska färdigheter för att underlätta en konstruktiv dialog i små grupper. Sociala och epistemologiska teorier presenteras i föreläsningar och litteratur, och eleverna får i övningar tillämpa dessa teorier i analys av pågående sociala processer och fallstudier. Det pedagogiska upplägget för kursen är att 1) studenterna ska observera konkreta situationer som är relevanta för miljökommunikation, vilket kommer att generera en efterfrågan på teori, 2) presentation av teori, 3) studenterna ska analysera och tolka konkreta fall genom att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier, 4) studenterna ska överväga normativa aspekter av situationen (vad som kan ändras och hur). Följaktligen finns det ett samband mellan föreläsningar, litteratur, övningar och laborationer.
Studenterna genomför också ett litet projekt är ansluten till ett problem med relevans för miljökommunikation
Obligatoriskt är: Få godkänt på hemtentamen, deltagande i projektarbetet och deltagande i processledningsövningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom :
Hemtentamen
Rapport om projektarbetet
För att bli godkänd på kursen är det obligatoriskt att :
Delta i projektarbetet
Delta i processlednings work-shops
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0068, MX0066, MX0072, MX0100
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljökommunikation - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0115 Anmälningskod: SLU-10074 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%