Ny sökning
MX0115

Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter

Om miljöfrågorna skall kunna hanteras beror till stor del på människors tänkande och handlande och förmåga att lära av sina misstag. Hur en viss naturresurs skall användas (nyttjas eller överutnyttjas) bestäms i samtal och skriftväxling mellan människor. I denna kurs undersöker vi hur människor bildar sig en uppfattning om miljöfrågor, hur de samtalar, förstår och missförstår. Hur uppstår människors attityder och kunskap? Hur fungerar gruppdynamik och hur fungerar kommunikation inom och mellan grupper. Hur går det till då man lär sig något? Kursen är en introduktion till en socialpsykologisk förståelse för naturresurshanteringen. Vi arbetar med studenternas egna upplevelser och erfarenheter i fokus och teorier om kommunikation, lärande, gruppdynamik, attitydförändringar, handling och reflektion illustreras av övningar och tillämpning.
2020-08-28
New course schedule available now
We have now uploaded a new version of the course schedule. Find it under the Timetable tab. Note that minor changes can still be made.

2020-07-25
Welcome!
Welcome to the Environmental Communication introduction course! We look forward to meeting you all on Tuesday 1st of September when the course starts. We will meet in Loftet auditorium (Loftets hörsal) at 9.00 sharp (see map in link below). You will be registered to the course on this day after you respond to the roll call. Note that students of the ECM MSc programme are expected to attend an introduction session on the 31st of August. In the messages below you will find some basic information regarding: - Access to CANVAS, SLU's education online platform where you will find all course information and documents - Attendance and distance learning due to COVID-19 - Course schedule and literature list Please look at this information carefully and note that changes may occur once the course begins. This course page will be used only before the course starts. After we will only use CANVAS. You will get detailed information on how to use CANVAS on the first day of the course. For questions or comments about the course please contact camilo.calderon@slu.se. We look forward to meeting you all. Note: Please consider that until the first week of August it is summer holidays in Sweden so it might take us a while to respond

2020-07-23
Access to CANVAS - Course home page
CANVAS is the online course platform where you will find all course materials. To get access to Canvas, you need to follow these steps: - Go to the IT-service desk next to the Service Center in Ull’s hus to receive access information to your SLU log-in and your student e-mail address. (Opening hours: 8.00-16.00) Please have your ID documents and admission decision with you. If possible do this before the course starts. You can get your IT account by mid August the earliest. - Check your SLU email. You will find an invitation to the Introduction to Environmental Communication Canvas room. Accept the course invitation and click on the link to the Canvas room to access the room. Once you have accepted the course invitation, you can also access the Canvas room by logging into Canvas through the SLU student website in this link:

2020-07-23
Attendance and distance learning due to COVID-19
As of 15 June, 2020 teaching at SLU can take place on campus following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden and SLU's own instructions related to the pandemic (see details in link below). All first-year courses will take place on campus. Second-year courses will be done online. This means that as a new student you are expected to attend this course in person. This is very important given the amount of group and practice-oriented work in the course. We understand that some of you might have delays with your travel. But the 14th of September (two weeks after the course starts) is the last day to attend in person and be able to register to the course. During these two weeks, we will try to make it possible for delayed students to attend lectures online. You might also need to do compensatory work for the activities that you miss. If you know that you will arrive late and will be able to do so before the 14th of September please write an email to camilo.calderon@slu.se before the course starts. Please indicate the date that you will arrive and if you will be able to attend online. If it won’t be possible for you to attend this year and you want to save your place in the course or programme, you may apply for deferment of studies. Your reasons will be evaluated by the admission office of SLU. Send your application to admissons@slu.se.

2020-07-23
Course Schedule
The course schedule can now be found in the Timetable tab below. Note that changes may occur once the course starts.

2020-07-23
Literature List
In the tab Literature List below you will find the literature list of the course. Note that changes in the literature list may occur. All reading will occur during allocated times in the course. However, we recommend students without a Social Science background to read some introductory texts in advance. The same goes for students without experience in Academic Writing. See Literature list for details.

Kursvärderingen är avslutad

MX0115-10233 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0115

MX0115 Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter, 15,0 Hp

Introduction to environmental communication - Society, social interaction and communicative skills

Kursplan fastställd

2015-11-19

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska 6 från gymnasieskolan.
Motsvarande 180 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla en förståelse för miljökommunikation som en social process som samtidigt är beroende av, och påverkar samhället, och att utveckla grundläggande färdigheter för att underlätta en konstruktiv dialog i små grupper med betydelse för naturresurser. Både makro- och mikro sociologiska teorier behövs för att förstå miljöinkommunikation och dess relevans i samhället och förvaltningen av naturresurser .

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Beskriva teoretiska ansatser för att förstå relationen mellan människor och miljön.
-Diskutera kommunikationens roll i utvecklingen och lösningen av miljöproblem.
-Beskriva metoder för att underlätta konstruktiv dialog i små grupper.
-Reflektera över sina egna erfarenheter av kommunikationssituationer, tillämpa teorier från kursen.

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till sociologiska, socialpsykologiska och kunskapsteoretiska teorier och begrepp, bland annat till teorin om symbolisk interaktionism, som används för att förstå mänskligt handlande i naturresursförvaltning. Den ger också möjlighet att utveckla praktiska färdigheter för att underlätta en konstruktiv dialog i små grupper. Sociala och epistemologiska teorier presenteras i föreläsningar och litteratur, och eleverna får i övningar tillämpa dessa teorier i analys av pågående sociala processer och fallstudier. Det pedagogiska upplägget för kursen är att 1) studenterna ska observera konkreta situationer som är relevanta för miljökommunikation, vilket kommer att generera en efterfrågan på teori, 2) presentation av teori, 3) studenterna ska analysera och tolka konkreta fall genom att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier, 4) studenterna ska överväga normativa aspekter av situationen (vad som kan ändras och hur). Följaktligen finns det ett samband mellan föreläsningar, litteratur, övningar och laborationer.
Studenterna genomför också ett litet projekt är ansluten till ett problem med relevans för miljökommunikation
Obligatoriskt är: Få godkänt på hemtentamen, deltagande i projektarbetet och deltagande i processledningsövningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom :
Hemtentamen
Rapport om projektarbetet
För att bli godkänd på kursen är det obligatoriskt att :
Delta i projektarbetet
Delta i processlednings work-shops
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0068, MX0066, MX0072, MX0100
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Literature List
Kommentar: Here you will find the literature list of the course. Note that changes in the literature list may occur. This does not apply to the course book. As you will see in the instructions, printed copies of the course book are availabe at the SLU library. Hence, it is not mandatory to buy the book. It is up to you. Most of the reading will occurr during allocated times in the course. However, note that there are suggested readings for students that do not have a social science background or are not familiar with social science theories which are worth reading in advance. We also suggest that you read about and practice academic writing if you have not done so during your previous studies. There are plenty of books, articles, blog posts or youtube videos that are useful for this. For questions or comments please contact camilo.calderon@slu.se

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljökommunikation - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0115 Anmälningskod: SLU-10233 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%