Ny sökning
MX0115

Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter

Om miljöfrågorna skall kunna hanteras beror till stor del på människors tänkande och handlande och förmåga att lära av sina misstag. Hur en viss naturresurs skall användas (nyttjas eller överutnyttjas) bestäms i samtal och skriftväxling mellan människor. I denna kurs undersöker vi hur människor bildar sig en uppfattning om miljöfrågor, hur de samtalar, förstår och missförstår. Hur uppstår människors attityder och kunskap? Hur fungerar gruppdynamik och hur fungerar kommunikation inom och mellan grupper. Hur går det till då man lär sig något? Kursen är en introduktion till en socialpsykologisk förståelse för naturresurshanteringen. Vi arbetar med studenternas egna upplevelser och erfarenheter i fokus och teorier om kommunikation, lärande, gruppdynamik, attitydförändringar, handling och reflektion illustreras av övningar och tillämpning.

2021-08-25


CANVAS course page now published!


The CANVAS page of the EC intro course is now published. You can access it with the "Open my Canvas room" tab to the right or by just login into Canvas. You can also download the CANVAS app to your phone. On the CANVAS page you will find important information about the course. This includes two overview/introduction videos. Please watch them before the course starts on Tuesday.

2021-08-09


Welcome!


Welcome to the Environmental Communication introduction course! We look forward to meeting you all on Tuesday 31st of August when the course starts. We will meet in room Särimner in the VHC Building (address Ulls väg 26 see map here) at 9.00 sharp. In the messages below you will find important information. Please read carefully and note that changes may occur once the course begins. This course page will be used only before the course starts. After we will only use the CANVAS platform (see details below).

For questions or comments about the course please contact camilo.calderon@slu.se.

We look forward to meeting you all!

Important: Please visit this page regularly for updates and more information before the course starts


Course registration


You will be registered for the course on the first day after you respond to the roll call. It is thus very important that you attend this session. Note that students of the ECM MSc programme are expected to attend a separate introduction/registration session on the 30th of August (see details here).

Important: Access to the Canvas course page does not mean you are registered for the course. You need to be present during the roll call in order to be registered. Students who are not present and do not inform about delays in their arrival (see more details below) will not be registered and will be removed from the canvas course page.


Activating your SLU IT-Student account and accessing course CANVAS page.


CANVAS is the online course platform where you will find all course materials. To get access to Canvas (as well all other SLU´s digital tools including Zoom´s Pro Plan) you need to first activate your SLU IT-student account and get an SLU email. You can do this online from mid-August. The instructions on how to activate the IT account and on how to get started with SLU´s digital tools can be found in the Checklist for new students.

Once you activate the IT account you will get access to CANVAS platform (see details here). You will not be able to see the course CANVAS page as we are now setting it up. Once the page is published you will receive an invitation in your SLU email. Our goal is to publish the page latest on the 25th of August. You will get detailed information on how to use CANVAS on the first day of the course. Still, we recommend that you try to familiarize yourself with Canvas (including the phone app for students) before the course starts. We also recommend that you upload a picture of yourself to your profile.


Attendance and studying during the Coronavirus outbreak


For the 2021 autumn semester, teaching may take place on campus following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden and SLU's own instructions related to the pandemic (see details and more information in this link). To prevent the spread of infection, not everyone will be allowed to return at the same time. Instead, the aim is for students on all degree programmes to have teaching on campus approximately one day a week.

In this course, we will follow these recommendations. We plan to have on-campus teaching during the practical and interactive moments of the course and online teaching (via Zoom) during lectures (see which activities are IRL and online in schedule). This means that as a new student it is important that you are in Uppsala. We have booked rooms that allow social distancing. Usage of masks is voluntary (find more information and recommendations in this link). For all online course activities, we will use one Zoom Link for the entire course. The zoom link will be provided at the start of the course.


Late arrival to Sweden


We understand that some of you might have delays with your travel to Sweden. But the 13th of September (two weeks after the course starts) is the last day for you to arrive in Sweden and be able to register for the course. We will try to make it possible for delayed students to attend the IRL activities online. However, you might need to do compensatory work for the activities that you miss.

Important: If you know that you will arrive late and will be able to do so before the 13th of September please write an email to camilo.calderon@slu.se before the course starts. Please indicate the date that you will arrive and if you will be able to attend online. If it won't be possible for you to arrive on time and you want to save your place in the course or ECM programme for next year, you may apply for deferment of studies (see details here)

2021-06-30


Course Schedule


The course schedule can now be found in the Schedule link. Note that changes may occur once the course starts. Also, note that after the course starts we will mainly use CANVAS, the online course platform at SLU, as the main source for looking at the schedule.


Literature List


In the tab Literature List below you will find the literature list of the course. Note that changes in the literature list may occur. All reading will occur during allocated times in the course. All literature will be available in the course CANVAS page once the course starts. The texts for the first course week are also provided in the Literature List tab below in case you want to start reading in advance.

2021-05-30


Preparations before course start


In this course, we will communicate and you will write a lot. You will also use, mainly social science, theories to understand and change the communication situations we will study and experience. Hence, we recommend you to practice academic writing and to read up books, articles or blog posts introducing modern social theories.

Here is a document with a number of resources about academic writing that would be worth for you to look at or study in order to improve your writing skills. The document is meant for the students of the Environmental Communication and Management programme but it is useful for other students as well.

MX0115 Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter, 15,0 Hp

Introduction to environmental communication - Society, social interaction and communicative skills

Kursplan fastställd

2015-11-19

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Rapport projektarbete 7,50 1002
Hemtentamen 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska 6 från gymnasieskolan.
Motsvarande 180 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla en förståelse för miljökommunikation som en social process som samtidigt är beroende av, och påverkar samhället, och att utveckla grundläggande färdigheter för att underlätta en konstruktiv dialog i små grupper med betydelse för naturresurser. Både makro- och mikro sociologiska teorier behövs för att förstå miljöinkommunikation och dess relevans i samhället och förvaltningen av naturresurser .

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Beskriva teoretiska ansatser för att förstå relationen mellan människor och miljön.
-Diskutera kommunikationens roll i utvecklingen och lösningen av miljöproblem.
-Beskriva metoder för att underlätta konstruktiv dialog i små grupper.
-Reflektera över sina egna erfarenheter av kommunikationssituationer, tillämpa teorier från kursen.

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till sociologiska, socialpsykologiska och kunskapsteoretiska teorier och begrepp, bland annat till teorin om symbolisk interaktionism, som används för att förstå mänskligt handlande i naturresursförvaltning. Den ger också möjlighet att utveckla praktiska färdigheter för att underlätta en konstruktiv dialog i små grupper. Sociala och epistemologiska teorier presenteras i föreläsningar och litteratur, och eleverna får i övningar tillämpa dessa teorier i analys av pågående sociala processer och fallstudier. Det pedagogiska upplägget för kursen är att 1) studenterna ska observera konkreta situationer som är relevanta för miljökommunikation, vilket kommer att generera en efterfrågan på teori, 2) presentation av teori, 3) studenterna ska analysera och tolka konkreta fall genom att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier, 4) studenterna ska överväga normativa aspekter av situationen (vad som kan ändras och hur). Följaktligen finns det ett samband mellan föreläsningar, litteratur, övningar och laborationer.
Studenterna genomför också ett litet projekt är ansluten till ett problem med relevans för miljökommunikation
Obligatoriskt är: Få godkänt på hemtentamen, deltagande i projektarbetet och deltagande i processledningsövningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom :
Hemtentamen
Rapport om projektarbetet
För att bli godkänd på kursen är det obligatoriskt att :
Delta i projektarbetet
Delta i processlednings work-shops
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0068, MX0066, MX0072, MX0100
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljökommunikation - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0115 Anmälningskod: SLU-10260 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%