Ny sökning
MX0129

Kvalitets- och miljöledning

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig hur man kan arbeta med frågor kring miljö och kvalitet inom olika organisationer. Här får du praktiska verktyg för att förstå, hantera och driva dessa frågor för en hållbar utveckling. Undervisningen växlar mellan föreläsningar, seminarier och övningar.Kursen välkomnar studenter med olika ämnesbakgrunder.Samhället står inför stora utmaningar i att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Här är företag och andra organisationer viktiga aktörer i sin påverkan på miljö, människor och samhällen. För att driva på i dessa frågor, och samtidigt balansera dem med krav på kvalitet, är det vanligt att arbeta med s.k. kvalitets- och miljöledningssystem. Förenklat kan det sägas vara systematiska arbetssätt för att planera, genomföra, följa upp och ständigt förbättra kvalitets- och miljöarbetet.Under kursen får du lära dig om de mest välkända och välanvända kvalitets- och miljöledningssystemen i Sverige och i världen; hur de är uppbyggda och hur du praktiskt kan tillämpa dem. Utifrån dina tidigare ämneskunskaper får du möjlighet att reflektera över kvalitets- och miljöarbeten inom olika organisationer.Kursens pedagogik ger dig möjlighet att öva dig i att diskutera, arbeta i grupp och muntligt presentera. Tillsammans diskuterar vi problem och lösningar för att ge dig förståelse för, och självförtroende i, att hantera dessa frågor inom dina framtida organisationer och på så sätt vara med och göra skillnad.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0129

Läsåret 2021/2022

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30211)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30194)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30172)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30198)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30136)

2018-01-15 - 2018-02-14

Kursplan

MX0129 Kvalitets- och miljöledning, 7,5 Hp

Quality and Environmental Management

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60hp varav 5hp biologi eller ekologi eller miljökunskap eller lantbruksvetenskap eller skogsvetenskap eller motsvarande ämne som ger insikt i miljöproblematik.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för organisationers kvalitets- och miljöproblem och sambanden mellan dessa samt kunna redogöra för uppbyggnaden av ledningssystem inom kvalitet och miljö,

- förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljöledning,

- redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer.

Innehåll

Kursen innehåller:

- organisationers kvalitets- och miljöproblem och intressenter för detta arbete samt praktiska exempel på kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer,

- teorier kring standardisering samt konkreta ledningsstandarder med extra fokus på kvalitets- och miljöledningssystem, och

- metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för kvalitets- och miljöledning inom olika organisationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd kurs förutsätter: godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0041

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0129 Anmälningskod: SLU-30117 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%