Ny sökning
MX0129

Kvalitets- och miljöledning

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig hur man kan arbeta med frågor kring miljö och kvalitet inom olika organisationer. Här får du praktiska verktyg för att förstå, hantera och driva dessa frågor för en hållbar utveckling. Undervisningen växlar mellan föreläsningar, seminarier och övningar.

Kursen välkomnar studenter med olika ämnesbakgrunder.

Samhället står inför stora utmaningar i att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Här är företag och andra organisationer viktiga aktörer i sin påverkan på miljö, människor och samhällen. För att driva på i dessa frågor, och samtidigt balansera dem med krav på kvalitet, är det vanligt att arbeta med s.k. kvalitets- och miljöledningssystem. Förenklat kan det sägas vara systematiska arbetssätt för att planera, genomföra, följa upp och ständigt förbättra kvalitets- och miljöarbetet.

Under kursen får du lära dig om de mest välkända och välanvända kvalitets- och miljöledningssystemen i Sverige och i världen; hur de är uppbyggda och hur du praktiskt kan tillämpa dem. Utifrån dina tidigare ämneskunskaper får du möjlighet att reflektera över kvalitets- och miljöarbeten inom olika organisationer.

Kursens pedagogik ger dig möjlighet att öva dig i att diskutera, arbeta i grupp och muntligt presentera. Tillsammans diskuterar vi problem och lösningar för att ge dig förståelse för, och självförtroende i, att hantera dessa frågor inom dina framtida organisationer och på så sätt vara med och göra skillnad.
2020-11-23
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. During Covid-19 and the restrictions we ask you to e-mail us at ekon-adm@slu.se for help with collecting exams. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

MX0129-30194 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0129

Läsåret 2019/2020

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30172) 2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30198) 2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30136) 2018-01-15 - 2018-02-14

MX0129 Kvalitets- och miljöledning, 7,5 Hp

Quality and Environmental Management

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60hp varav 5hp biologi eller ekologi eller miljökunskap eller lantbruksvetenskap eller skogsvetenskap eller motsvarande ämne som ger insikt i miljöproblematik.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för organisationers kvalitets- och miljöproblem och sambanden mellan dessa samt kunna redogöra för uppbyggnaden av ledningssystem inom kvalitet och miljö,
- förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljöledning,
- redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer.

Innehåll

Kursen innehåller:
- organisationers kvalitets- och miljöproblem och intressenter för detta arbete samt praktiska exempel på kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer,
- teorier kring standardisering samt konkreta ledningsstandarder med extra fokus på kvalitets- och miljöledningssystem, och
- metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för kvalitets- och miljöledning inom olika organisationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd kurs förutsätter: godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0041

Betygskriterier

För betyg 3 (godkänt) ska studenten:

 • Redogöra för och diskutera vanliga kvalitets- och miljöproblem inom organisationer samt översiktliga samband mellan dessa problem. Studenten kan översiktligt redogöra för uppbyggnaden av ett kvalitets- och miljöledningssystem. Studenten kan översiktligt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement. Studenten kan översiktligt redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete.

 • Känna till praktiska exempel på hur organisationer inom olika branscher arbetar med frågor kring kvalitet och miljö (bl.a. genom obligatoriska gästföreläsningar).

 • Aktivt deltagande vid obligatoriska moment. (Obs! Vid enstaka tillfälle kan obligatoriska timmar ersättas med restuppgifter om giltigt[1] skäl finns.)

För betyg 4 (väl godkänt) ska studenten:

 • Utförligt redogöra för och diskutera kvalitets- och miljöproblem som finns inom organisationer och tydligt visa på samband mellan dessa problem. Studenten kan redogöra för uppbyggnaden av kvalitets- och miljöledningssystem, skillnader och likheter mellan olika system och hur dessa kan integreras. Studenten kan utförligt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement. Studenten kan utförligt redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete.

 • Göra allt detta inom given tidsperiod. Det innebär att seminarier, övning, uppgifter och ev. restuppgifter genomförs med ett godkänt resultat inom given tidsram, samt att studenten klarar tentamen vid ordinarie tentamenstillfällen (två ordinarie tentamenstillfällen erbjuds inom ramen för kursen).

För betyg 5 (mycket väl godkänt) ska studenten:

 • På ett djupgående sätt redogöra för och diskutera kvalitets- och miljöproblem som finns inom organisationer och tydligt visa på samband mellan dessa problem. Studenten kan utförligt redogöra för uppbyggnaden av kvalitets- och miljöledningssystem, skillnader och likheter mellan olika system och hur dessa kan integreras. Studenten kan på ett djupgående sätt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement samt kritiskt reflektera över dessa. Studenten kan på ett djupgående sätt redovisa och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete samt hur hinder och problem kan överkommas.

Examination

Kursen examineras genom en tentamen samt obligatorisk och aktiv medverkan vid övningar, seminarier och gästföreläsningar. För att uppnå ett betyg måste samtliga kriterier för den betygsnivån och lägre betygsnivåer vara uppfyllda.

 • Tentamen: examineras med skalan ”underkänd/betyg 3/betyg 4/betyg 5”. Möjlighet till betyg 4 och betyg 5 ges vid tentamen som är skriven vid ordinarie tentamenstillfälle (det finns två ordinarie tentamenstillfällen inom ramen för kursen). Tentamen som skrivs efter kursens avslut examineras endast med ”underkänd/betyg 3”.
 • Övningar, seminarier och gästföreläsningar: examineras med ”underkänd/godkänd”.

Sammanvägning av examinationsmoment:

 • Resultatet från tentamen är vägledande för kursbetyget, men prestationer vid övriga examinationsmoment vägs in i de fall då en student ligger nära en betygsgräns (max 3p ifrån en betygsgräns).
 • För ett högre betyg än 3 krävs att studenten har genomfört kursen inom given tidsram. D.v.s. att tentamen, övningar, seminarier och gästföreläsningar har genomförts med ett godkänt resultat inom given tidsram (gäller även restuppgifter vid giltig frånvaro).


[1] Med giltigt skäl menas det som anges i dokumentet ”Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU”.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0129 Anmälningskod: SLU-30194 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%