Ny sökning
MX0129

Kvalitets- och miljöledning

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig hur man kan arbeta med frågor kring miljö och kvalitet inom olika organisationer. Här får du praktiska verktyg för att förstå, hantera och driva dessa frågor för en hållbar utveckling. Undervisningen växlar mellan föreläsningar, seminarier och övningar.Kursen välkomnar studenter med olika ämnesbakgrunder.Samhället står inför stora utmaningar i att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Här är företag och andra organisationer viktiga aktörer i sin påverkan på miljö, människor och samhällen. För att driva på i dessa frågor, och samtidigt balansera dem med krav på kvalitet, är det vanligt att arbeta med s.k. kvalitets- och miljöledningssystem. Förenklat kan det sägas vara systematiska arbetssätt för att planera, genomföra, följa upp och ständigt förbättra kvalitets- och miljöarbetet.Under kursen får du lära dig om de mest välkända och välanvända kvalitets- och miljöledningssystemen i Sverige och i världen; hur de är uppbyggda och hur du praktiskt kan tillämpa dem. Utifrån dina tidigare ämneskunskaper får du möjlighet att reflektera över kvalitets- och miljöarbeten inom olika organisationer.Kursens pedagogik ger dig möjlighet att öva dig i att diskutera, arbeta i grupp och muntligt presentera. Tillsammans diskuterar vi problem och lösningar för att ge dig förståelse för, och självförtroende i, att hantera dessa frågor inom dina framtida organisationer och på så sätt vara med och göra skillnad.

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Lantbruksekonomi och driftsplanering!

Här kommer allmän information om registrering på kurs samt annan praktisk information:

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-01-01 till 2022-01-17. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok, anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid behöver studenter maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Jeanette och Hanna, utbildningsadministratörer på Institutionen för Ekonomi

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0129-30211 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0129

Läsåret 2020/2021

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30194)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30172)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30198)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30136)

2018-01-15 - 2018-02-14

Kursplan

MX0129 Kvalitets- och miljöledning, 7,5 Hp

Quality and Environmental Management

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60hp varav 5hp biologi eller ekologi eller miljökunskap eller lantbruksvetenskap eller skogsvetenskap eller motsvarande ämne som ger insikt i miljöproblematik.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för organisationers kvalitets- och miljöproblem och sambanden mellan dessa samt kunna redogöra för uppbyggnaden av ledningssystem inom kvalitet och miljö,

- förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljöledning,

- redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer.

Innehåll

Kursen innehåller:

- organisationers kvalitets- och miljöproblem och intressenter för detta arbete samt praktiska exempel på kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer,

- teorier kring standardisering samt konkreta ledningsstandarder med extra fokus på kvalitets- och miljöledningssystem, och

- metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för kvalitets- och miljöledning inom olika organisationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd kurs förutsätter: godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0041

Betygskriterier

Betygskriterier

För betyg 3 (godkänt) ska studenten:

 • Redogöra för och diskutera vanliga kvalitets- och miljöproblem inom organisationer samt översiktliga samband mellan dessa problem. Studenten kan översiktligt redogöra för uppbyggnaden av ett kvalitets- och miljöledningssystem. Studenten kan översiktligt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement. Studenten kan översiktligt redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete.
 • Känna till praktiska exempel på hur organisationer inom olika branscher arbetar med frågor kring kvalitet och miljö (bl.a. genom obligatoriska gästföreläsningar).
 • Aktivt deltagande vid obligatoriska moment. (Obs! Vid enstaka tillfälle kan obligatoriska timmar ersättas med restuppgifter om giltigt[1] skäl finns.)

För betyg 4 (väl godkänt) ska studenten:

 • Utförligt redogöra för och diskutera kvalitets- och miljöproblem som finns inom organisationer och tydligt visa på samband mellan dessa problem. Studenten kan redogöra för uppbyggnaden av kvalitets- och miljöledningssystem, skillnader och likheter mellan olika system och hur dessa kan integreras. Studenten kan utförligt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement. Studenten kan utförligt redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete.
 • Göra allt detta inom given tidsperiod. Det innebär att seminarier, övning, uppgifter och ev. restuppgifter genomförs med ett godkänt resultat inom given tidsram, samt att studenten klarar tentamen vid ordinarie tentamenstillfällen (två ordinarie tentamenstillfällen erbjuds inom ramen för kursen).

För betyg 5 (mycket väl godkänt) ska studenten:

 • På ett djupgående sätt redogöra för och diskutera kvalitets- och miljöproblem som finns inom organisationer och tydligt visa på samband mellan dessa problem. Studenten kan utförligt redogöra för uppbyggnaden av kvalitets- och miljöledningssystem, skillnader och likheter mellan olika system och hur dessa kan integreras. Studenten kan på ett djupgående sätt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement samt kritiskt reflektera över dessa. Studenten kan på ett djupgående sätt redovisa och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete samt hur hinder och problem kan överkommas.

Examination

Kursen examineras genom en tentamen samt obligatorisk och aktiv medverkan vid övningar, seminarier och gästföreläsningar. För att uppnå ett betyg måste samtliga kriterier för den betygsnivån och lägre betygsnivåer vara uppfyllda.

 • Tentamen: examineras med skalan ”underkänd/betyg 3/betyg 4/betyg 5”. Möjlighet till betyg 4 och betyg 5 ges vid tentamen som är skriven vid ordinarie tentamenstillfälle (det finns två ordinarie tentamenstillfällen inom ramen för kursen). Tentamen som skrivs efter kursens avslut examineras endast med ”underkänd/betyg 3”.
 • Övningar, seminarier och gästföreläsningar: examineras med ”underkänd/godkänd”.

Sammanvägning av examinationsmoment:

 • Resultatet från tentamen är vägledande för kursbetyget, men prestationer vid övriga examinationsmoment vägs in i de fall då en student ligger nära en betygsgräns (max 2p ifrån en betygsgräns).
 • För ett högre betyg än 3 krävs att studenten har genomfört kursen inom given tidsram. D.v.s. att tentamen, övningar, seminarier och gästföreläsningar har genomförts med ett godkänt resultat inom given tidsram (gäller även restuppgifter vid giltig frånvaro).

[1] Med giltigt skäl menas det som anges i dokumentet ”Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU”.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0129 Anmälningskod: SLU-30211 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%