Ny sökning
MX0129

Kvalitets- och miljöledning

Andra kursvärderingar för MX0129

Läsåret 2020/2021

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30194) 2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30172) 2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30198) 2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Kvalitets- och miljöledning (MX0129-30136) 2018-01-15 - 2018-02-14

MX0129 Kvalitets- och miljöledning, 7,5 Hp

Quality and Environmental Management

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60hp varav 5hp biologi eller ekologi eller miljökunskap eller lantbruksvetenskap eller skogsvetenskap eller motsvarande ämne som ger insikt i miljöproblematik.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för organisationers kvalitets- och miljöproblem och sambanden mellan dessa samt kunna redogöra för uppbyggnaden av ledningssystem inom kvalitet och miljö,
- förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljöledning,
- redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer.

Innehåll

Kursen innehåller:
- organisationers kvalitets- och miljöproblem och intressenter för detta arbete samt praktiska exempel på kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer,
- teorier kring standardisering samt konkreta ledningsstandarder med extra fokus på kvalitets- och miljöledningssystem, och
- metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för kvalitets- och miljöledning inom olika organisationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd kurs förutsätter: godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0041
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0129 Anmälningskod: SLU-30211 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%