Ny sökning
MX0131

Säker näring i kretslopp

Information från kursledaren

Literature list for the course
Dear students, you will find the literature list for the Safe Nutrient Recycling course 2021/22 trough the link below. The litterature are either open access or will be provided to you during the course.

Looking forward to meet you all later in the autumn!

with kind regards Annika

https://www.dropbox.com/s/7hsebc2lhj24yb7/Litterature%20List%20Safe%20Nutrient%20Recyling%20%20MX0131%202021.pdf?dl=0

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0131-20099 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0131

Läsåret 2021/2022

Säker näring i kretslopp (MX0131-M2099)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Säker näring i kretslopp (MX0131-20138)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Säker näring i kretslopp (MX0131-20093)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Säker näring i kretslopp (MX0131-20071)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

MX0131 Säker näring i kretslopp, 15,0 Hp

Safe Nutrient Recycling

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamina 8,5 0202
Laboration 2,0 0203
Projektarbete 3,5 0204
Datorövning 1,0 0205

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 120 hp på grundnivå, varav 90 hp inom naturvetenskap

- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge förståelse för system för säker återföring av växtnäring och organiskt material från biologiskt avfall och avlopp till odling.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva källorna för biologiskt avfall och avlopp och förklara de olika flödenas egenskaper,

- föreslå designkriterier för säkra återföringssystem för växtnäring och organiskt material från biologiskt avfall och avlopp,

- beskriva skillnaden mellan mikrobiologisk och makrobiologisk behandling med avseende på biologin och processerna samt värdet i produkterna

- beskriva skillnaden mellan aerob och anaerob behandling av fast och flytande avfall, med avseende både på biologi och processer,

- utvärdera behandlingssystem för kompostering, rötning och småskaligt avlopp, inklusive källsorterande avloppssystem, med avseende på mikrobiell risk och på systemets miljöeffekter,

- föreslå system och processer som säkerställer att den återförd näring är väl hygieniserad, samt beskriva faktorer som reglerar patogeners inaktivering,

- värdera resultat från olika miljösystemanalyser och mikrobiella riskvärderingar,

- skriftligt och muntligt presentera förslag till återföringssystem för näring från biologiskt avfall och avlopp samt beskriva de faktorer som reglerar inaktivering av patogener.

Innehåll

Kursen kombinerar teoretisk inlärning genom föreläsningar med praktiska moment för att nå en ökad förståelse för ämnet. De praktiska momenten är en kompostlaboration, en datorlaboration, ett studiebesök på en avfallsanläggning samt ett projektarbete om riskvärdering.Kursens tyngdpunkt är biologisk behandling, säker hygienisering, miljövärdering och mikrobiell riskvärdering av kretsloppssystem för biologiskt avfall och decentraliserade avlopp. Detta behandlas i litteratur och på föreläsningar.I föreläsningar, litteratur, räkneövningar och studiebesök behandlas mängder och sammansättningar på olika fraktioner av biologiskt avfall och avlopp samt hur dessa kan behandlas i olika aeroba och anaeroba processer för avfall och avlopp. Exempel på dessa behandlingstekniker är kompostering, fluglarvskompostering, rötning, infiltration och avloppsdammar. Under kursen fördjupar vi oss i behandlingsprocessers mikrobiologi, termo- och processdynamik, dimensionering, utsläpp, resursanvändning, hygien och praktiska genomförande samt produkternas värde som foder och gödselmedel. Vi går även igenom andra delar av återföringssystemen, t.ex. insamling, distribution och spridning.Två laboratorieövningar genomförs. I den ena undersöks biologisk behandling i praktiken. Den andra laborationen är en datorlaboration där en miljösystemanalys genomförs. I en fallstudie övas tillämpning av mikrobiell riskvärdering. Ett obligatoriskt studiebesök genomförs vid en avfallsanläggning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga prov, skriftliga laborationsrapporter, skriftlig och muntlig projektredovisning samt ett obligatoriskt studiebesök.

För godkänd kurs krävs godkända prov, godkända rapporter och projektredovisningar samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. Obligatoriska moment i kursen är genomförande av och godkänd rapport från:

- projekt i mikrobiell riskvärdering

- praktisk komposteringslaboration

- datorlaboration i miljösystemanalys

Dessutom krävs deltagande i studiebesök på en avfallsanläggning.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0876

Betygskriterier

Grading Criteria Safe Nutrient Recycling MX0131

Learning objectives

The course intends to provide an understanding of systems for safe recycling of plant nutrients and organic matter from biological waste and wastewater to cultivation.

After completing the course, the student should be able to:

 1. describe the sources of biological waste and wastewater and explain the characteristics of the different flows,
 2. propose design criteria for safe recycling systems for plant and biological materials from biological waste and wastewater,
 3. describe the difference between microbiological and macrobiological treatment with regard to the biology and processes and the value of the products
 4. describe the difference between aerobic and anaerobic treatment of solid and liquid waste, with respect to both biology and processes,
 5. evaluate treatment systems for composting, anaerobic digestion and small scale wastewater, including source separated sewage systems, with regard to microbial risk and environmental impacts of the systems,
 6. suggest systems and processes that ensure that the recycled nutrients are properly hygienised, as well as describe factors that regulate the inactivation of pathogens,
 7. evaluate results from different environmental systems analyses and microbial risk assessments,
 8. write and orally present proposals for recycling systems for nutrition from biological waste and wastewater and describe the factors that regulate inactivation of pathogens.

These course objectives above are related to three different themes of the course and the grouping of the objectives and what criterias the themes are examined in relation to is shown in the table that follow.

Theme: Treatment technologies for municipal solid biodegradable waste and wastewater

 • describe the sources of biological waste and wastewater and explain the characteristics of the different flows,
 • describe the difference between aerobic and anaerobic treatment of solid and liquid waste, with respect to both biology and processes,
 • describe the difference between microbiological and macrobiological treatment with regard to the biology and processes and the value of the products
 • propose design criteria for safe recycling systems for plant and biological materials from biological waste and wastewater

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Describes the main features of different treatments and treatments applicability on different waste fractions
Compares the most important strengths and weaknesses of different treatment methods.
Proposes criteria for dimensioning of treatments by calculating on sanitisation and process efficiency.

Describes in detail features of different treatments and relates the features to the treatments applicability on different waste fractions
Compares in a comprehensive way strengths and weaknesses of different treatment methods.
Proposes criteria for dimensioning of treatments by calculating on sanitisation and process efficiency.

Describes in detail features of different treatments and relates features to the treatments applicability on different waste fractions
Compares in a comprehensive way strength and weaknesses of different treatment methods.
Proposes criteria for dimensioning of treatments by calculating on sanitisation and process efficiency and suggest how treatments can be optimised according to hygiene, emissions and resource recovery.

Theme: Management systems for safe nutrient recycling and methods for evaluating the systems regarding environmental impact and hygiene.

 • evaluate treatment systems for composting, anaerobic digestion and small scale wastewater, including source separated sewage systems, with regard to microbial risk and environmental impacts of the systems,
 • evaluate results from different environmental systems analyses and microbial risk assessments,
 • suggest systems and processes that ensure that the recycled nutrients are properly hygienised, as well as describe factors that regulate the inactivation of pathogens

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Defines evaluation criterias for different waste management systems and interprets results from environmental systems assessments.

Evaluates a waste treatment and reuse system regarding microbial risks using knowledge about pathogen inactivation.

Defines evaluation criterias for different waste management systems and interprets results from environmental systems assessments.

Evaluates a waste treatment and reuse system regarding microbial risks using knowledge about pathogen inactivation reflecting .

Defines evaluation criterias for different waste management systems and interprets results from environmental systems assessments.

Evaluates a waste treatment and reuse system regarding microbial risks and suggest how system can be improved regarding pathogen inactivation.

Theme: Communication skills, oral and written presentation.

 • write and orally present proposals for recycling systems for nutrition from biological waste and wastewater and describe the factors that regulate inactivation of pathogens.

Grade 3

Grade 4

Grade 5

communicates about recycling systems for biological waste and wastewater: covering relevant content at sufficient level of complexity; using complicated or to basic language. Show knowledge by describing and explaining.

communicates about recycling systems for biological waste and wastewater: covering relevant content with somewhat unbalanced disposition; an appropriate level of complexity; language adapted to target group but can be improved. Show knowledge by analysing, explaining and concluding.

communicates about recycling systems for biological waste and wastewater: balanced disposition with an appropriate level of complexity; language well adapted to target group. Show knowledge by reflecting, analysing and contextualising.

Requirement for passing the course

Detail

Requirement for passing

Part in achieving goal

Contributes to grade %

For grade 3 all parts must be passed

1. Study visits/activity

Participation

1, 2

0

2. Compulsory parts

Participation

1, 2

0

3. Treatment lab

Passing report and oral examination

1,2,3

20*

4. ORWARE

Passing report

1, 3

5*

6. QMRA Project

Passing report

1, 2, 3

25*

7. Examination part 1

Passing

1, 2, 3

30

8. Examination part 2

Passing

1, 2, 3

20

* Higher grades requires that the deadlines are met.

Grading

Course component

5

4

3

Compost lab hand-in Grade translates to

95%

80%

60%

ORWARE hand-in Grade translates to

95%

80%

60%

Project hand-in, presentation and opposition
Grade translates to

95%

80%

60%

Examination part 1 Grade limits

≥85

≥70%

≥50%

Examination part 2 Grade limits

≥85

≥70%

≥50%

Course grade, grade limits on cumulated weighed sum

≥85

≥70%

≥50%

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: MX0131 Anmälningskod: SLU-20099 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%