Ny sökning
MX0131

Säker näring i kretslopp

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0131

Läsåret 2021/2022

Säker näring i kretslopp (MX0131-20099)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Säker näring i kretslopp (MX0131-M2099)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Säker näring i kretslopp (MX0131-20138)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Säker näring i kretslopp (MX0131-20093)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Säker näring i kretslopp (MX0131-20071)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

MX0131 Säker näring i kretslopp, 15,0 Hp

Safe Nutrient Recycling

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamina 8,5 0202
Laboration 2,0 0203
Projektarbete 3,5 0204
Datorövning 1,0 0205

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 120 hp på grundnivå, varav 90 hp inom naturvetenskap

- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge förståelse för system för säker återföring av växtnäring och organiskt material från biologiskt avfall och avlopp till odling.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva källorna för biologiskt avfall och avlopp och förklara de olika flödenas egenskaper,

- föreslå designkriterier för säkra återföringssystem för växtnäring och organiskt material från biologiskt avfall och avlopp,

- beskriva skillnaden mellan mikrobiologisk och makrobiologisk behandling med avseende på biologin och processerna samt värdet i produkterna

- beskriva skillnaden mellan aerob och anaerob behandling av fast och flytande avfall, med avseende både på biologi och processer,

- utvärdera behandlingssystem för kompostering, rötning och småskaligt avlopp, inklusive källsorterande avloppssystem, med avseende på mikrobiell risk och på systemets miljöeffekter,

- föreslå system och processer som säkerställer att den återförd näring är väl hygieniserad, samt beskriva faktorer som reglerar patogeners inaktivering,

- värdera resultat från olika miljösystemanalyser och mikrobiella riskvärderingar,

- skriftligt och muntligt presentera förslag till återföringssystem för näring från biologiskt avfall och avlopp samt beskriva de faktorer som reglerar inaktivering av patogener.

Innehåll

Kursen kombinerar teoretisk inlärning genom föreläsningar med praktiska moment för att nå en ökad förståelse för ämnet. De praktiska momenten är en kompostlaboration, en datorlaboration, ett studiebesök på en avfallsanläggning samt ett projektarbete om riskvärdering.Kursens tyngdpunkt är biologisk behandling, säker hygienisering, miljövärdering och mikrobiell riskvärdering av kretsloppssystem för biologiskt avfall och decentraliserade avlopp. Detta behandlas i litteratur och på föreläsningar.I föreläsningar, litteratur, räkneövningar och studiebesök behandlas mängder och sammansättningar på olika fraktioner av biologiskt avfall och avlopp samt hur dessa kan behandlas i olika aeroba och anaeroba processer för avfall och avlopp. Exempel på dessa behandlingstekniker är kompostering, fluglarvskompostering, rötning, infiltration och avloppsdammar. Under kursen fördjupar vi oss i behandlingsprocessers mikrobiologi, termo- och processdynamik, dimensionering, utsläpp, resursanvändning, hygien och praktiska genomförande samt produkternas värde som foder och gödselmedel. Vi går även igenom andra delar av återföringssystemen, t.ex. insamling, distribution och spridning.Två laboratorieövningar genomförs. I den ena undersöks biologisk behandling i praktiken. Den andra laborationen är en datorlaboration där en miljösystemanalys genomförs. I en fallstudie övas tillämpning av mikrobiell riskvärdering. Ett obligatoriskt studiebesök genomförs vid en avfallsanläggning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga prov, skriftliga laborationsrapporter, skriftlig och muntlig projektredovisning samt ett obligatoriskt studiebesök.

För godkänd kurs krävs godkända prov, godkända rapporter och projektredovisningar samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. Obligatoriska moment i kursen är genomförande av och godkänd rapport från:

- projekt i mikrobiell riskvärdering

- praktisk komposteringslaboration

- datorlaboration i miljösystemanalys

Dessutom krävs deltagande i studiebesök på en avfallsanläggning.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0876

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: MX0131 Anmälningskod: SLU-20122 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%