Ny sökning
MX0131

Säker näring i kretslopp

2020-10-23
Welcome to Safe Nutrient Recycling
Dear students During the course, we will use the student portal Canvas where you always will find the latest version of the schedule, as well as all other relevant files and information. Due to the situation with Covid-19 large parts of the course, in particular the lectures, will be online and if lecturers approves we will record the lectures so that you can view it during the course. Some activities are scheduled as Campus activites and we hope to keep it that way at least for the waste treatment laboratory exercise that constitutes a large part of the course and which gives a hands-on experience of waste treatment technologies. We will practice social distancing during the activities at campus and during the waste treatment laboratory exercise you will wear face masks and gloves. If you have your own lab coat please. SLU information to students about Covid-19 can be found at the Student web (https://student.slu.se/en/study-support/emergencies-and-incidents/information-about-the-coronavirus/study/ ) At SLU the students register them self to courses through the shortcut ”Ladok” (https://www.student.ladok.se/student/loggain) at the SLU student web (https://student.slu.se/en/ ). If you register your mobile number we can easily reach you through SMS if there is some late changes e.g. as if a lecturer gets sick. Please do not hesitate to contact me if you have questions. Warmly welcome to the course, looking forward to meet you all! Annika Nordin (course leader)

2020-09-08
Literature list for the course
Dear students, you will find the literature list for the Safe Nutrient Recycling course 2020 trough the link below. The litterature are either open access or will be provided to you during the course. Looking forward to meet you in the autumn! with kind regards Annika

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för MX0131

Läsåret 2019/2020

Säker näring i kretslopp (MX0131-20138), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Säker näring i kretslopp (MX0131-20138), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

MX0131 Säker näring i kretslopp, 15,0 Hp

Safe Nutrient Recycling

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamina 8,50 1002
Laboration 2,00 1003
Projektarbete 3,50 1004
Datorövning 1,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 120 hp på grundnivå, varav 90 hp inom naturvetenskap
- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge förståelse för system för säker återföring av växtnäring och organiskt material från biologiskt avfall och avlopp till odling.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva källorna för biologiskt avfall och avlopp och förklara de olika flödenas egenskaper,
- föreslå designkriterier för säkra återföringssystem för växtnäring och organiskt material från biologiskt avfall och avlopp,
- beskriva skillnaden mellan mikrobiologisk och makrobiologisk behandling med avseende på biologin och processerna samt värdet i produkterna
- beskriva skillnaden mellan aerob och anaerob behandling av fast och flytande avfall, med avseende både på biologi och processer,
- utvärdera behandlingssystem för kompostering, rötning och småskaligt avlopp, inklusive källsorterande avloppssystem, med avseende på mikrobiell risk och på systemets miljöeffekter,
- föreslå system och processer som säkerställer att den återförd näring är väl hygieniserad, samt beskriva faktorer som reglerar patogeners inaktivering,
- värdera resultat från olika miljösystemanalyser och mikrobiella riskvärderingar,
- skriftligt och muntligt presentera förslag till återföringssystem för näring från biologiskt avfall och avlopp samt beskriva de faktorer som reglerar inaktivering av patogener.

Innehåll

Kursen kombinerar teoretisk inlärning genom föreläsningar med praktiska moment för att nå en ökad förståelse för ämnet. De praktiska momenten är en kompostlaboration, en datorlaboration, ett studiebesök på en avfallsanläggning samt ett projektarbete om riskvärdering.

Kursens tyngdpunkt är biologisk behandling, säker hygienisering, miljövärdering och mikrobiell riskvärdering av kretsloppssystem för biologiskt avfall och decentraliserade avlopp. Detta behandlas i litteratur och på föreläsningar.

I föreläsningar, litteratur, räkneövningar och studiebesök behandlas mängder och sammansättningar på olika fraktioner av biologiskt avfall och avlopp samt hur dessa kan behandlas i olika aeroba och anaeroba processer för avfall och avlopp. Exempel på dessa behandlingstekniker är kompostering, fluglarvskompostering, rötning, infiltration och avloppsdammar. Under kursen fördjupar vi oss i behandlingsprocessers mikrobiologi, termo- och processdynamik, dimensionering, utsläpp, resursanvändning, hygien och praktiska genomförande samt produkternas värde som foder och gödselmedel. Vi går även igenom andra delar av återföringssystemen, t.ex. insamling, distribution och spridning.

Två laboratorieövningar genomförs. I den ena undersöks biologisk behandling i praktiken. Den andra laborationen är en datorlaboration där en miljösystemanalys genomförs. I en fallstudie övas tillämpning av mikrobiell riskvärdering. Ett obligatoriskt studiebesök genomförs vid en avfallsanläggning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga prov, skriftliga laborationsrapporter, skriftlig och muntlig projektredovisning samt ett obligatoriskt studiebesök.
För godkänd kurs krävs godkända prov, godkända rapporter och projektredovisningar samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. Obligatoriska moment i kursen är genomförande av och godkänd rapport från:
- projekt i mikrobiell riskvärdering
- praktisk komposteringslaboration
- datorlaboration i miljösystemanalys
Dessutom krävs deltagande i studiebesök på en avfallsanläggning.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0876

MX0131 Safe nutrient recycling

Course objectives

After completing the course, the student should be able to:

 1. describe the sources of biological waste and wastewater and explain the characteristics of the different flows,
 2. propose design criteria for safe recycling systems for plant and biological materials from biological waste and wastewater,
 3. describe the difference between microbiological and macrobiological treatment with regard to the biology and processes and the value of the products
 4. Describe the difference between aerobic and anaerobic treatment of solid and liquid waste, with respect to both biology and processes,
 5. Evaluate treatment systems for composting, anaerobic digestion and small scale wastewater, including source separated sewage systems, with regard to microbial risk and environmental impacts of the systems,
 6. suggest systems and processes that ensure that the recycled nutrients are properly hygienised, as well as describe factors that regulate the inactivation of pathogens,
 7. evaluate results from different environmental systems analyses and microbial risk assessments,
 8. write and orally present proposals for recycling systems for nutrition from biological waste and wastewater and describe the factors that regulate inactivation of pathogens.

These course objectives above are related to three different themes of the course and the grouping of the objectives and what criterias the themes are examined in relation to is shown in the table that follow.

Theme

Grade 5

Grade 4

Grade 3

Grade U

Management systems for safe nutrient recycling including composition of the waste and methods for evaluating the systems regarding environmental impact and hygiene (Objectives 1, 2, 5 and 7).

Shows excellent ability to combine different material compositions and criteria with management systems for optimised fertiliser production.

Shows excellent understanding of some available tools for evaluation of environmental impact and microbial risk assessment

Show good ability to present pathogenic risks within the recycling system

Shows good ability to combine different material compositions and criteria with management systems for optimised fertiliser production.

Shows good understanding of some available tools for evaluation of environmental impact and microbial risk assessment

Show ability to present pathogenic risks within the recycling system

Shows ability to define the criteria for different management systems with the aim of producing safe fertilisers from waste and wastewater

- Shows ability to evaluate possible nutrient fractions from society and the following treatment systems regarding their environmental impact and microbial risk

-Shown ability falls below grade 3

Treatment technologies for treatment of municipal solid biodegradable waste and wastewater for production of safe fertilisers (Objectives 3, 4 and 6).

Show good ability to, with motivation, propose treatment alternative for different substrates for safe nutrient recycling. Including process description and risks within the process.

Show good ability to combine factors that regulate the inactivation of pathogens with different process option for treatment of waste and wastewater

Show ability to, with motivation, propose treatment alternative for different substrates for safe nutrient recycling. Including process description and risks within the process.

Show ability to combine factors that regulate the inactivation of pathogens with different process option for treatment of waste and wastewater

Show ability to separate the functionality of aerobic and anaerobic treatment.

Show the ability to compare different sanitisation methods regarding function and efficiency

Show ability to give some factors that regulate the inactivation of pathogens

-Shown ability falls below grade 3

Communication skills, including oral and written presentation (Objective 8).

-Shows excellent ability to efficiently communicate, orally and in writing, options for recycling systems for biological waste and wastewater, i.e. using concise and correct language well targeted to the target group

-Shows ability to efficiently communicate, orally and in writing, options for recycling systems for biological waste and wastewater, i.e. using concise and correct language targeted to the target group

-Shows ability to communicate, orally and in writing, options for recycling systems for biological waste and wastewater with mainly correct language.

- Shown ability falls below passing.

Requirement for passing the course

Detail

Requirement for passing

Part in achieving goal

Contributes to grade %

For grade 3 all parts must be passed

1. Study visits

Participation

1, 2

0

2. Compulsory parts

Participation

1, 2

-

3. Compost lab hand-in

Passing report

1,2,3

20*

4. ORWARE hand-in

Passing report

1, 3

5*

6. Project hand-in

Passing report

1, 2, 3

25*

7. Examination part 1

Passing

1, 2, 3

30

8. Examination part 2

Passing

1, 2, 3

20

* Late delivery lowers the grade one step. By delivering a new, substantially improved version within 2 weeks, the grade can be improved 1 step, and for initially failing reports 2 steps.

Grading

Course component

5

4

3

Compost lab hand-in Grade translates to

95%

80%

60%

ORWARE hand-in Grade translates to

95%

80%

60%

Project hand-in, presentation and opposition
Grade translates to

95%

80%

60%

Examination part 1 Grade limits

≥85

≥70%

≥50%

Examination part 2 Grade limits

≥85

≥70%

≥50%

Course grade, grade limits on cumulated weighed sum

≥85

≥70%

≥50%

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: MX0131 Anmälningskod: SLU-20138 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%