Ny sökning
MX0132

System- och livscykelanalys

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0132-10211 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0132

Läsåret 2023/2024

System- och livscykelanalys (MX0132-10411)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

System- och livscykelanalys (MX0132-10208)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

System- och livscykelanalys (MX0132-10239)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

System- och livscykelanalys (MX0132-10186)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

System- och livscykelanalys (MX0132-10105)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Kursplan

MX0132 System- och livscykelanalys, 15,0 Hp

System and life cycle analysis

Ämnen

Teknologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete och laborationer 7,5 0202
Tentamen 7,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp, varav minst

- 45 hp miljövetenskap

- 7,5 hp kemi

- 2,5 hp matematik

Mål

Kursen syftar till att ge en förståelse för hur vetenskapliga problem kan angripas med hjälp av olika system- och livscykelanalytiska metoder. Speciellt ska studenten lära sig hur olika typer av miljösystem och processer kan modelleras och analyseras samt hur man kan kvantifiera användningen av naturresurser och deras miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- ange och förklara grundläggande idéer, begrepp och metoder för problemlösning

- formulera och beskriva utvecklingen av en matematisk modell för ett realistiskt miljörelaterat problem

- skissera hur ett problemlösningsprojekt kan genomföras

- redogöra för och använda de vanligaste typerna av modell- och simuleringsverktyg för miljökomplexa system, vilket även innefattar modellanpassning, känslighetsanalys och optimering

- redogöra för olika metoder för analys av hur en process resulterar i miljöbelastning och förbrukning av naturresurser

- beskriva och tillämpa olika metoder för kvantifiering av effekterna av osäkra och varierande indata till energi- och livscykelanalyser

Innehåll

Kursen presenterar grundläggande principer för problemlösning med hjälp av matematiska och systemanalytiska metoder. Centrala begrepp såsom system och modell gås igenom och tillämpas på olika miljöproblem. Olika typer av modeller presenteras och diskuteras i relation till när och hur de används. Kursen ger även en genomgång av hur en plan för problemlösning ställs upp och genomförs.En central del av kursen utgörs av datorlaborationer under vilka studenten får konstruera, simulera och analysera olika slag av enklare modeller. Stor vikt läggs också på att studenten skall förstå kopplingen mellan struktur och beteende hos ett system. Generella tekniker såsom modellanpassning, känslighetsanalys och optimering, samt hantering av osäkerhet i data behandlas och övas i laborationerna.Aktuella problem med relevans för miljö och hållbar utveckling gås igenom och beskrivs utifrån ett systemperspektiv. Olika lösningsförslag diskuteras, liksom hur systemet/modellen kan påverkas av olika faktorer. Kursen behandlar även energianalys och kvalitetsaspekter på energi. Dessutom ingår livscykelanalys (LCA) med definition av syfte, systemgränser och funktionell enhet, inventering (LCI), bedömning av miljöpåverkan (LCIA), resultattolkning och känslighetsanalys.Kursen genomförs i form av föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete med modellering där studenterna också ska genomföra en LCA, vilket inkluderar insamling av data, beräkningar av energi och miljöpåverkan samt analys av osäkerhet och känslighet.Obligatoriska moment i kursen är introduktion till och redovisning av projektarbete samt seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationsrapporter, samt godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projekt- och seminarieuppgifter. Godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
• Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0079, MX0080

Litteraturlista

  1. Life Cycle Assessment: Quantitative Approaches for Decisions That Matter Författare: H. Scott Matthews, Chris T. Henrickson and Deanna H. Matthews [Life Cycle Assessment: Quantitative Approaches for Decisions That Matter] (https://www.lcatextbook.com/)1) System och Modell - En introduktion till systemanalysen Författare: Gustafsson, Lanshammar, Sandblad ISBN: 91-44-18551-0 [System och Modell - En introduktion till systemanalysen] (https://www.studentlitteratur.se/#9789144185514/System+och+modell) Kommentar: Denna kursbok är en grundbok, som kommer att kompletteras med utdelat material

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknologi Miljövetenskap
Kurskod: MX0132 Anmälningskod: SLU-10211 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%