Ny sökning
MX0134

Miljöanalys

I denna kurs kommer vi att studera hur man praktiskt arbetar med miljöövervakning i olika miljöer. Kursen tar ett helhetsgrepp på hur man arbetar med allt från planering av försök och övervakningsprogram till utvärdering av data. Viktiga moment är dimensionering av försök, provtagning av mark och vatten, tillämpad statistik och resultatutvärdering med hänsyn till nationella och internationella föreskrifter och riktlinjer för miljöarbete. Utöver miljöanalys kommer kursen att ta upp hur man använder geostatistik för att beskriva heterogenitet i mark och för att utvärdera data från markprovtagning. Exempel och fallstudier kommer att belysa hur miljöövervakning används för att studera effekter av bland annat övergödning och försurning.

Update 2021-02-17

Welcome to the course in Environmental Assessment.

Due to the Corona pandemic situation, the course will be entirely on-line.

More course information is available on the Canvas page for the course.

Ulf Grandin, course leader

Kursvärderingen är avslutad

MX0134-40114 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0134

Läsåret 2020/2021

Miljöanalys (MX0134-M4114) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Miljöanalys (MX0134-40093) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Miljöanalys (MX0134-40101) 2019-03-26 - 2019-06-09

MX0134 Miljöanalys, 15,0 Hp

Environmental assessment

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 9,00 1002
Datorövningar 3,00 1003
Fältövningar 1,50 1004
Projekt 1,50 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
• 150 hp på grundnivå varav
• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi
• 15 hp kemi
• 15 hp biologi
och
• engelska 6

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper att utifrån miljödata analysera och bedöma miljöstatus i förhållande till nationella och internationella normer och gränsvärden. Fokus ligger på limnisk biologi och kemi, terrester biologi samt markkemi. Kursen kommer också behandla riskanalys och olika teorier och modeller för riskbedömning av föroreningar. I kursen ingår planering av miljöstudier, metoder för datainsamling, dataanalys, utvärdering av resultat, bedömning av ekologisk status, riskanalys, konstruktion av indikatorer och kommunikation av resultat. Ett övergripande mål är att studenter som genomgått kursen ska kunna utgå från rådata från egen eller tidigare genomförd miljöövervakning och genom statistiska analyser och naturvetenskaplig teori göra en ekologisk statusbedömning och relatera resultatet till relevanta gränsvärden och normer.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- planera grundläggande miljöövervakningsprogram och fältexperiment,
- tillämpa teoretisk och praktisk kunskap om provtagning i både akvatisk och terrester miljö,
- analysera och utvärdera data från experiment och miljöövervakning, och från dessa kunna analysera, beskriva och bedöma både geokemisk och biologisk miljöstatus,
- tillämpa koncepten kritisk belastning och EU:s vattendirektiv för att bedöma ekologisk status,
- redogöra för spridningsvägar, omvandlingar och effekter på miljön för olika organiska föroreningar och metaller,
- beskriva hur indikatorer utvecklas och används inom miljöanalys,
- vara väl förtrogen med hur etablerade system för riskbedömning är uppbyggda och hur de tillämpas,
- redogöra för heterogenitet i mark, och vara förtrogen med att tillämpa geostatistik för att utvärdera data från markprovtagning

Innehåll

Under kursen tillämpas miljöanalys i olika miljöer och av olika miljöproblem: - skogslandskapet, - sjöar och vattendrag, - försurning, - övergödning och - organiska miljögifter. I kursen ingår även en verktygsdel för teoretiska och praktiska analystekniker. Under räkneövningar kommer basala delar av miljöanalys övas: - dimensionering av studier, - tidsserieanalys, - geostatistik, - biodiversitetsberäkningar och -riskanalys. Tekniker för datainsamling och provtagning kommer att övas i obligatoriska fältmoment. Data från fältmomenten kommer att bearbetas i ett projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänt resultat på tentamen och alla inlämningsuppgifter, samt godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet.
- Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Fältmomenten kommer att vara endagsexkursioner på cykelavstånd från Uppsala. Det är en fördel om kursdeltagare läst grundläggande statistik, men inte ett krav.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0096, MX0087

Grading criteria MX0134 Environmental Assessment

Objective

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Plan basic environmental monitoring programs and field experiments.

The student should be familiar with the different requirements for undertaking environmental assessment, and with the help of reference literature be able to plan a monitoring program.

The student should be able to rigorously and cogently describe how and why a given environmental study is conducted. The student should also show a basic understanding of the processes or impacts that are to be monitored.

The student should be able to integrate their earlier knowledge about ecosystem functioning within the planning process of an environmental monitoring program, and be able to discuss the value of such a study in relation to current environmental threats.

Apply theoretical and practical knowledge of sampling in both aquatic and terrestrial environments.

The student should actively take part in all practical exercises undertaken in the field, and afterwards be able to describe the monitoring techniques practiced in field within a theoretical context.

Not applied

Not applied

Analyse and evaluate data from experiments and environmental monitoring, to analyse, describe and assess both geochemical and biological environmental status.

The student should, with the aid of reference literature, be able to apply the statistical tests taught during the course, and evaluate the results.

The student should show a deeper understanding of the use of statistics in environmental assessment, and be able to discuss obtained results to evaluate environmental status/quality.

Not applied

Apply the critical load concept and the EU Water Directive to assess ecological status.

The student should understand the concept of critical load and Ecological status and knows how it is used in water management.

The student can evaluate results from calculations of critical load and ecological status and knows how to interpret the results.

The student is able to evaluate strengths and weaknesses of the critical load and ecological status concepts.

Describe the pathways, conversions and effects on the environment of various organic pollutants and metals.

Describe the distribution, fate, and effects of common micro-pollutants and metals in the environment.

Describe and explain the distribution, fate, and effects of common micro-pollutants and metals in the environment.

Explain the distribution, fate, and effects of common and emerging micro-pollutants and metals in the environment in relation to characteristics of the pollutants and the environment.

Describe how indicators are developed and used in environmental assessment.

The student should be able to apply indicators to assess environmental status.

The student should be able to describe how environmental indicators are developed.

Show a deeper understanding in the development and application of ecological indicators.

Account for heterogeneity in soil, and be familiar with applying geostatistics to evaluate data from soil sampling.

The student should be able to describe the underlying causes of heterogeniety in soils, the basic characteristics of spatial data, and methods for the analysis of spatial relationships.

The student should be able to specify the different components that comprise a geostatistical analysis, and how these are connected.

Not applied

1) The literature will be selected scientific papers, available as pdf:s on the Canvas page.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0134 Anmälningskod: SLU-40114 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 100%