Ny sökning
MX0136

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion

Syftet med kursen är att du i din framtida yrkesroll ska känna till förutsättningarna för samhällsplanering, miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation.

Information från kursledaren

Hej och välkomna till kurs om miljöbedömning och miljökommunikation!

Just nu särskilt aktuell med sommarens och höstens stora mediefokus på konflikter kring skog och gruvverksamheter.

Kursstart

Tisdagen den 2 november kl 08.00 på Zoom.

Anslut till zoom via https://slu-se.zoom.us/j/66866490890

Passcode: 463180

(av)Registrering kurs

Registrera gärna att du vill ha din plats via studentwebben SLU - https://student.slu.se/

Närvaro kommer att tas vid tas vid kursstart. En student som uteblir från kursstart förlorar sin plats på kursen, om hen inte i förväg har meddelat mig giltiga skäl för att utebli från kursstarten. De studenter som antagits med särskilda villkor måste senast 2 nov uppvisa att de nu har behörighet.

För att kunna registrerad dig behöver du ha ett studentkonto på SLU. Om du inte tidigare studerat vid SLU så kan du läsa om det här https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/ (Flik: kvittera ut ditt studentkonto)

Zoom eller campus, inte hybrid

Schema med lokal och zoomlänkar finns på Canvas. Momenten kommer vara antingen på SLU campus eller via zoom. Det kommer alltså inte gå att delta online på moment som är schemalagda till campus. För att tillgodogöra sig kursen så rekommenderar jag starkt att delta på alla moment. Föreläsningspresentationer kommer att läggas upp på Canvas, men föreläsningar och övningar med mera kommer inte att spelas in.

Med vänlig hälsning!

Mari Kågström, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0136-20133 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0136

Läsåret 2020/2021

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion (MX0136-20134)

2020-11-02 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion (MX0136-20070)

2019-11-01 - 2019-12-03

Läsåret 2018/2019

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion (MX0136-20112)

2018-11-06 - 2018-12-06

Kursplan

MX0136 Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion, 7,5 Hp

Environmental impact assessment and environmental communication – introduction

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

G1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att studenterna i framtida yrkesroller ska känna till förutsättningarna för samhällsplanering, miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för samhällsplaneringens ramar och hur beskrivningar av miljökonsekvenser används som beslutsunderlag

- redogöra för metoder för att beskriva miljökonsekvenser

- redogöra för vilken roll kommunikation och social interaktion, såsom lärande, samverkan och konflikter spelar i hållbar miljö- och naturresurshantering

- redogöra för grundläggande kommunikationsteori

- redogöra för förutsättningar för dialog, konflikthantering och naturvägledning

Innehåll

Kursen behandlar förutsättningarna för styrning och reglering av samhällets miljö- och naturresurshantering och vilken roll miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation fyller i dessa processer samt de sociala och samhälleliga förutsättningarna för detta. I kursen diskuteras hur planeringssystemet fungerar med särskilt fokus på miljökonsekvensbeskrivning och hur expertkunskap används i beslutsunderlag och planering. Kursdeltagarna går också igenom hur lagstiftningen om miljökonsekvensbeskrivning fungerar, och om metoder för att samla och sammanställa information i beslutsunderlag. Kursdeltagarna introduceras till grundläggande kommunikationsteori och ges möjlighet att undersöka hur kommunikation formar och används i samhällets hantering av hållbarhetsfrågor, naturresurs och miljöproblem. I kursen diskuteras kommunikativa företeelser som dialog, samverkan och demokrati, konflikter och konflikthantering, informationskampanjer och kommunikationsplanering samt naturvägledning.Undervisningsformerna består av föreläsningar med mindre övningar samt litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen i form av en essä och godkänd redovisning av övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: delar av MX0085

Betygskriterier

Betygskriterier MX0136 2021

3

4

5

Studenten redogör för olika typer av planering och planeringsverktyg som styr miljö- och naturresurshantering samt redogör för syfte, formella krav och organisation i dessa typer av planering.

Studenten diskuterar även styrkor och begränsningar med dessa verktyg.

Studenten diskuterar även styrkor och begränsningar med dessa verktygs tillämpning i relation till de specifika förutsättningar som kan råda i ett visst fall.

Studenten redogör för metoder för att beskriva miljökonsekvenser, utifrån de olika processelementen inom miljöbedömning och deras särskilda funktioner i planeringsprocessen.

Studenten diskuterar även styrkor och begränsningar med dessa processelement.

Studenten jämför och diskuterar kritiskt processelements styrkor och begränsningar i relation till i relation till de specifika förutsättningar som kan råda i ett visst fall.

Studenten redogör för olika samhällsaktörers möjligheter, perspektiv och handlingar samt hur dessa påverkar miljö- och naturresurshanteringen.

Studenten kan även redogöra för metoder som används för att få kunskap om olika aktörers perspektiv.

Studenten kan även kritiskt diskutera de metoder som används för att få kunskap om olika aktörers perspektiv och kan reflektera över dynamiken mellan olika aktörers handlande

Studenten redogör för olika typer av kommunikationsprocesser samt förutsättningar för god kommunikation vid miljö- och naturresurshantering.

Studenten redogör för olika typer av kommunikationsprocesser och kan illustrera dessa typer med exempel och fallstudier. Studenten redogör också för förutsättningar för god kommunikation vid miljö- och naturresurshantering och diskuterar i vilken utsträckning dessa förutsättningar är uppfyllda i ett konkret fall.

Studenten redogör för olika typer av kommunikationsprocesser samt analyserar kommunikationsprocesser som uppträder i fallstudier med hjälp av teori. Studenten redogör också för förutsättningar för god kommunikation vid miljö- och naturresurshantering och diskuterar hur dessa förutsättningar kan uppnås i situationer med relevans för miljö- och naturresurshantering.

Litteraturlista

  1. Miljöbedömningar enligt miljöbalken Författare: Ryegård, A. & Åkerskog, A. (2020). Studentlitteratur. Kommentar: Detta är huvudboken för miljöbedömning.
  2. Miljökommunikation, aktörssamverkan och processledning. Författare: Hallgren, L. & Ljung, M. (2005). Studentlitteratur. Kommentar: Detta är huvudboken för miljökommunikation.
  3. Övrig kurslitteratur Kommentar: Till kurslitteraturen tillkommer utdrag ur kursböcker, artiklar, videos och vägledningsmaterial som tillhandahålls på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0136 Anmälningskod: SLU-20133 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%