Ny sökning
MX0136

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion

Syftet med kursen är att du i din framtida yrkesroll ska känna till förutsättningarna för samhällsplanering, miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation.

MX0136 Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion, 7,5 Hp

Environmental impact assessment and environmental communication – introduction

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att studenterna i framtida yrkesroller ska känna till förutsättningarna för samhällsplanering, miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för samhällsplaneringens ramar och hur beskrivningar av miljökonsekvenser används som beslutsunderlag
- redogöra för metoder för att beskriva miljökonsekvenser
- redogöra för vilken roll kommunikation och social interaktion, såsom lärande, samverkan och konflikter spelar i hållbar miljö- och naturresurshantering
- redogöra för grundläggande kommunikationsteori
- redogöra för förutsättningar för dialog, konflikthantering och naturvägledning

Innehåll

Kursen behandlar förutsättningarna för styrning och reglering av samhällets miljö- och naturresurshantering och vilken roll miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation fyller i dessa processer samt de sociala och samhälleliga förutsättningarna för detta. I kursen diskuteras hur planeringssystemet fungerar med särskilt fokus på miljökonsekvensbeskrivning och hur expertkunskap används i beslutsunderlag och planering. Kursdeltagarna går också igenom hur lagstiftningen om miljökonsekvensbeskrivning fungerar, och om metoder för att samla och sammanställa information i beslutsunderlag. Kursdeltagarna introduceras till grundläggande kommunikationsteori och ges möjlighet att undersöka hur kommunikation formar och används i samhällets hantering av hållbarhetsfrågor, naturresurs och miljöproblem. I kursen diskuteras kommunikativa företeelser som dialog, samverkan och demokrati, konflikter och konflikthantering, informationskampanjer och kommunikationsplanering samt naturvägledning.

Undervisningsformerna består av föreläsningar med mindre övningar samt litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen i form av en essä och godkänd redovisning av övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: delar av MX0085
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Miljöbedömningar enligt miljöbalken
Författare: Ryegård, A. & Åkerskog, A. (2020). Studentlitteratur.
Kommentar: Detta är huvudboken för miljöbedömning.
2) Miljökommunikation, aktörssamverkan och processledning.
Författare: Hallgren, L. & Ljung, M. (2005). Studentlitteratur.
Kommentar: Detta är huvudboken för miljökommunikation.
3) Övrig kurslitteratur
Kommentar: Till kurslitteraturen tillkommer utdrag ur kursböcker, artiklar, videos och vägledningsmaterial som tillhandahålls på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0136 Anmälningskod: SLU-20133 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%