Ny sökning
MX0138

Miljöförvaltning i Europa

Environmental Management in Europe är en tvärvetenskaplig online-kurs som ges av Köpenhamns universitet, med bidrag från Sveriges lantbruksuniversitet, Universitetet för naturresurser och biovetenskap i Wien, Universitetet i Hohenheim och Europeiska miljöbyrån.Kursens syfte är att ge en god förståelse för hur miljöförvaltning tillämpas på olika nivåer i Europa, från EU-nivå till nationell, regional och lokal nivå.Under kursens första del introduceras verktyg för miljöförvaltning i EU, inklusive miljöövervakning, miljöanalys, modellering och utvärdering samt EU:s miljölagstiftning och politik. I kursens andra del analyseras och diskuteras de viktigaste EU-miljödirektiven, däribland habitatdirektivet, vattendirektivet, luftkvalitetsdirektivet, EU:s paket med klimat- och energiåtgärder samt integrering av miljöpolitiken över hela direktiven.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0138-10175 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0138

Läsåret 2021/2022

Miljöförvaltning i Europa (MX0138-M1175)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Miljöförvaltning i Europa (MX0138-10256)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Miljöförvaltning i Europa (MX0138-10201)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Miljöförvaltning i Europa (MX0138-10170)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

MX0138 Miljöförvaltning i Europa, 15,0 Hp

Environmental Management in Europe

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 120 hp på grundnivå

- engelska 6

Mål

Kursens syfte är att ge en god förståelse för hur miljöförvaltning i Europa tillämpas på olika nivåer, från EU-nivå till nationell, regional och lokal nivå. Fokus ligger på miljöförvaltning av mark, vatten, luft, biologisk mångfald och klimat.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- sammanfatta bakgrund, grundläggande principer och förvaltningsmetoder i EU:s miljölagstiftning,

- identifiera hur olika verktyg och resurser för miljöförvaltning kan användas för att inhämta kunskap om miljötillståndet och lösa miljöproblem,

- beskriva hur naturvetenskap används tillsammans med ekonomi, lagar och planering i modern miljöförvaltning,

- reflektera över egen miljöetik och hur miljömässiga etik- och hållbarhetskoncept för olika intressenter påverkar den faktiska miljöpolitiken i EU,

- använda olika verktyg och resurser för miljöförvaltning för att analysera miljöpolitiska initiativ,

- jämföra genomförandet av miljöpolitik i olika EU-medlemsstater,

- tillämpa ramarna i EU:s miljöpolitik för att i grupp såväl som enskilt arbeta med miljöförvaltning,

- diskutera hur miljöförvaltning i Europa tillämpas på olika nivåer, från EU-nivå till nationell, regional och lokal nivå.

Innehåll

- Undervisningen bedrivs genom internetbaserade moduler med E-lektioner med veckovisa deadlines, samt gruppuppgifter och individuella uppgifter. Lärarnas roll är att fungera som moderatorer för E-lektionerna och ge feedback. I kursen ingår online-övningar, två grupparbeten och fyra individuella inlämningsuppgifter. I början av kursen ska alla studenter träffas vid Köpenhamns universitet för att få en gemensam introduktion till programmet och för ett studiebesök på Europeiska miljöbyrån.

- Kursen startar med en översikt över de europeiska naturresurserna och det nuvarande miljötillståndet i EU. Därefter introduceras miljöförvaltning, miljöövervakning och bedömning, EU:s miljölagstiftning och EU:s miljöpolitik. Vidare kommer miljöetik och hållbarhetskoncept samt ekonomiska verktyg för miljövärdering att diskuteras. Genom ett antal fallstudier baserade på faktiska miljöpolitiska initiativ inom EU (t.ex. habitatdirektivet och ramdirektiven om vatten och om luftkvalitet) behandlas ursprunget till dessa initiativ och hur de implementeras från EU-nivå till nationell, regional och lokal nivå. Den vetenskapliga och politiska bakgrunden för de olika initiativen analyseras och diskuteras. Kursen tar också upp hur miljöbedömning och ekonomiska verktyg används för att stödja beslutsfattande och för att utvärdera miljöpolitiken, samt hur EU-direktiv tolkas och genomförs i de olika medlemsstaterna. De miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna av EU:s miljöpolitik och behovet av EU:s miljöpolitiska integration kommer också att diskuteras. Vattendirektivet är centralt, eftersom det länkar till ett antal andra EU-direktiv.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Studenterna kommer att bedömas utifrån resultat på övningar, två gruppuppgifter och fyra individuella inlämningsuppgifter. Detaljer om bedömningen ges vid kursstarten. Det slutliga betyget kommer att ges baserat på deltagande och kvaliteten inlämnade uppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen kommer att samläsas med motsvarande kurs på Köpenhamns universitet. Studenterna kan följa kursen under första eller andra året av mastersprogrammet, t.ex. som en del av basblocket i EnvEuro MSc-programmet inom miljövetenskap.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0138 Anmälningskod: SLU-10175 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 50%