Ny sökning
MX0140

Kommunikationsteori och strategi

Det finns en mängd uppfattningar om vad kommunikation är och hur kommunikation kan användas strategiskt. Under denna kurs studerar och jämför vi olika traditioner av kommunikationsteori. Vi utvecklar också förståelsen av kommunikationsstrategier, genom att studera modeller för strategier, undersöka hur andra jobbar med det och att själv pröva att utveckla en kommunikationsstrategi. Kursens lärandemål inbegriper också att kunna koppla ihop kommunikationsteorier och strategier samt att anlägga kritiska perspektiv på kommunikationsteorier och -strategier.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för MX0140

Läsåret 2019/2020

Kommunikationsteori och strategi (MX0140-20137), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

MX0140 Kommunikationsteori och strategi, 15,0 Hp

Communication theory and strategy

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp på grundnivå. Kunskaper motsvarande 10 hp kommunikationsteori. Engelska 6.

Mål

Syftet är att studenterna ska kunna känna igen och orientera sig bland olika klassiska kommunikationsteorier. Studenterna ska också kunna kritiskt reflektera över dessa traditioners förekomst i dagens mest vanligt förekommande kommunikationsstrategier. Studenterna ska också själva kunna skapa en kommunikationsstrategi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Jämföra olika kommunikationsteorier och redogöra för skillnader i hur kommunikation förstås enligt teorierna
- Förklara hur olika kommunikationsteorier behandlar makt, handlingsfrihet och struktur
- Beskriva hur olika kommunikationsteorier anger förutsättningarna för kommunikationsstrategier
- Visa förmåga att planera kommunikationsstrategier inom ramen för naturresurshantering
- Kritiskt reflektera över hur olika syn på kommunikation i kommunikationsstrategier kopplar till frågor om makt, etik och demokrati.

Innehåll

Studierna sker genom egna litteraturstudier, föreläsningar samt diskussioner i litteraturseminarier. Studenterna skriver två arbeten, varav ett ska vara en praktisk genomgång av hur en kommunikationsstrategi skapas. Studenterna genomför också en intervju med en praktiker och redovisar den i en kortare text samt inför kurskamrater.

I kursen behandlas ett flertal klassiska kommunikationsteorier samt aktuella kommunikationsstrategier. Teoretiska traditioner som berörs är den retoriska, den fenomenologiska, den kritiska, den cybernetiska och den sociokulturella men även andra traditioner kan förekomma. Kommunikationsstrategierna som berörs är klassiska informationsinriktade, psykologiska samt deltagarorienterade modeller.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd analys av text med hjälp av kommunikationsteori.
Godkänd kommunikationsstrategi.
Godkänd redovisning av intervju med praktiker.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet 10.0 hp i Introduktion till kommunikationsteori kan uppfyllas till exempel genom att studenten har läst kurser som berör kommunikationsteori och demokrati eller kommunikationens roll i samhället eller samverkan och kommunikation. SLU-kurser som är förkunskapsgrundande: MX0115 Introduktionskurs till miljökommunikation -Samhälle, socialt samspel och kommunikativa färdigheter, 15.0 hp, MX0116 Fältkurs i samverkan och lärande i naturresurshantering, 15.0 hp eller MX0117 Konflikt, demokrati och processledning, 15.0 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0097 och MX0098, MX0128
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0140 Anmälningskod: SLU-20137 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%