Ny sökning
MX0143

Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen?

Denna onlinekurs är riktad till dig som vill lära dig mer om fisk och fiske. Under kvällsföreläsningar lär du dig hur det går att kombinera sjöar och hav fulla av liv med ett hållbart fiske. Kursen ger en bred överblick över dagens och framtidens utmaningar för hållbart fiske.
Fiskar spelar en viktig roll i ekosystem genom att de strukturerar dem och överför näringsämnen uppåt och nedåt i födoväven. De är också viktiga för människan som källa till mat och inkomst. Det finns nu en farhåga om att vi utarmar fiskbestånden, och forskare och beslutsfattare världen runt arbetar med mål för hållbart fiske.

På denna kurs kommer du att träffa föreläsare med olika specialistområden när det gäller fisk och fiske, såsom marinbiologer, limnologer och evolutionsekologer. Du kommer också att träffa experter på fiskindustri och hållbart fiske. Du kommer att lära dig hur fiskbestånd förvaltas idag och hur de skulle kunna förvaltas i framtiden. Kursen ger dig en grundläggande förståelse för fiskets påverkan på ekosystem och för den funktion och betydelse som fisket har i samhället, i Sverige liksom globalt.

MX0143 Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen?, 7,5 Hp

Sustainability perspectives on contemporary fisheries. Where have all the fishes gone?

Kursplan fastställd

2018-12-13

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

Mål

Kursens mål är att ge en bred överblick kring dagens och framtidens utmaningar för ett hållbart fiske. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• Beskriva betydelsen av fisk i det globala livsmedelssystemet.
• Beskriva övergripande status för fiskbestånden utifrån ett antal globala och nationella exempel.
• Redogöra för grundläggande drag i fiskeriförvaltningen i Sverige och internationellt.
• Diskutera olika aspekter av hållbarhet (miljömässig, social, ekonomisk) och olika hållbarhetsutmaningar som fiskeriförvaltningen står inför idag och i framtiden.
• Beskriva ett antal tänkbara nya riktningar för en ökad hållbarhet inom fisket.

Innehåll

Kursen är indelad i tre block. I det första blocket ges en grundläggande lägesrapport för fisken och dess betydelse som mat och andra ekosystemtjänster, utifrån nationella och internationella exempel. Dagens fiskepolitik och fiskeriförvaltning beskrivs också. I det andra blocket beskrivs ett antal hållbarhetsutmaningar som fiskeriförvaltningen står inför. Såväl miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter behandlas. I det tredje blocket diskuteras ett antal olika nya inriktningar som kan göra framtidens fiske mer hållbart. Undervisning sker i huvudsak genom föreläsningar från såväl forskare som olika intressenter, kombinerat med diskussionsgrupper. Interaktionen mellan föreläsare och studenter är viktig och studentgrupper är därför ansvariga för att inför varje föreläsning förbereda frågor till föreläsaren. Deltagande i diskussionsgrupperna är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och gruppuppgifter samt närvaro på obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är studentdriven och en del av CEMUS (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier) som är ett samarbete med Uppsala Universitet (http://www.web.cemus.se/).
Studietakten är 25% över en termin med en övervägande del kurstiden på kvällstid.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för akvatiska resurser

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0143 Anmälningskod: SLU-10102 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för akvatiska resurser Studietakt: 25%