Ny sökning
MX0145

Modellering för uthållig vattenförvaltning

Vill du lära dig mer om hur beslut fattas för hållbar miljöförvaltning? Denna tvärvetenskapliga kurs har fokus på vattenkvalitet men är attraktiv även för studenter med annat fokus. Deltagarna kommer att bekanta sig med vattenpolitiken i Agenda 2030 samt svensk och europeisk lagstiftning och lära sig hur modeller används för att stödja utveckling, genomförande och utvärdering av policy för hållbar förvaltning.

Kursen innehåller föreläsningar om teori, praktiska övningar och scenarier. Bland lärarna finns modellerare, bedömningsspecialister och policyutvecklare. Hela kursen fokusera på hur man använder modeller för att stödja beslut relaterade till hur vattenförvaltning påverkar miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Praktiska övningar introducerar deltagarna till en rad vattenkvalitetsmodeller som används idag för att stödja policybedömningar. Studenterna kommer också tränas i politisk förhandling genom en realistisk unik förhandlingsövning.

I slutet av kursen kommer studenterna att vara bättre rustade att förstå miljöpolitiken och kritiskt tolka modellresultat för att hantera nuvarande och framväxande hållbarhetsutmaningar.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0145

Läsåret 2021/2022

Modellering för uthållig vattenförvaltning (MX0145-30303)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Modellering för uthållig vattenförvaltning (MX0145-30275)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Modellering för uthållig vattenförvaltning (MX0145-30277)

2020-01-20 - 2020-02-19

Kursplan

MX0145 Modellering för uthållig vattenförvaltning, 7,5 Hp

Models for sustainable water management

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundläggande nivå i:

- naturvetenskapligt ämne eller

- tekniskt ämne

Mål

Målsättningen med kursen är att ge studenterna en förståelse för behovet av modeller och övervakningsdata vid inrättande såväl som utvärdering av nationell, europeisk och global miljöpolicy. Kursen kommer att belysa behovet av högkvalitativa data, trovärdiga modelleringsmetoder och god praxis för vetenskaplig kommunikation.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förstå vikten av modeller för att skapa en miljöpolicy

- Beskriva relevansen av internationell, europeisk och svensk politik för att fastställa vattenkvalitetsmål

- Ta ut vattenkvalitetsdata från SLU:s nationella miljödatabas och använd dessa som stöd vid modellering

- Planera vattenprovtagning för att erhålla data som krävs för att minska osäkerheten i olika modeller

- Tillämpa vattenkvalitetsmodeller av varierande grad av komplexitet, för att analysera autentiska miljöproblem

Innehåll

Ett antal praktiska övningar baserade på verkliga fallstudier kommer att användas för att stödja och exemplifiera teori och fall som tas upp under föreläsningar och seminarier. Övningarna omfattar:

- Uttag och utvärdering av data från SLU:s miljödatadatabas och andra offentligt tillgängliga datakällor;

- Prediktion av vattenföring med hjälp av avrinningsmodeller;

- Eutrofieringsbedömning med användning av statiska och dynamiska modeller;

- Modellering för att stödja beslutsfattande om mål för minskning av föroreningar.

Kursen består av föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter som belyser följande ämnen:

- Vattenpolicy – den roll FN:s mål för global hållbar utveckling, europeisk och nationell policy spelar för att fastställa agendan för vattenförvaltning och hur modeller kan bidra detta;

- Vattenkvalitetsmodellering - dimensionell analys och utveckling av lämpliga matematiska modeller för miljöprocesser;

- Datainsamling och -utvärdering för att förstå vilka typer av data som finns i Sverige och på andra ställen, och för att utvärdera (fel-)matchningen mellan datakvalitet, datatillgänglighet och modellkomplexitet;

- Osäkerhet - olika typer av osäkerhet och hur de kan hanteras;

- Bästa praxis för att kommunicera modellresultat;

- Modeller i policyprocessen - praktiska exempel på hur modeller används för att stödja global, europeisk och nationella policy.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt resultat på tentamen och inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Tidigare studier i vattenrelaterad naturvetenskap och i modellering rekommenderas, men är inte obligatoriskt.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0145 Anmälningskod: SLU-20043 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 100%