Ny sökning
MX0146

Hållbar livsmedelsproduktion – utmaningar och odlingssystemlösningar

MX0146 Hållbar livsmedelsproduktion – utmaningar och odlingssystemlösningar, 7,5 Hp

Sustainable food production - challenges and cropping system solutions

Kursplan fastställd

2019-09-20

Ämnen

Lantbruksvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Övningar 4,50 1002
Projekt 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att ge studenter en översikt över hur de viktigaste grödorna odlas, vilka är de största hållbarhetsutmaningarna och lösningarna för ökad hållbarhet baserad på odlingssystemet. Studenterna ska kritiskt analysera utmaningar och lösningar samt reflektera över hur man själv som konsument påverkar hållbarheten inom livsmedelsproduktionen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för de odlingssystem som används för att odla de viktigaste matgrödorna
- Identifiera de största utmaningarna för att uppnå hållbarhet inom jordbruket och föreslå lösningar baserade på odlingssystem
- Kritiskt diskutera och jämföra olika lösningar för ökad hållbarhet inom jordbruket, inklusive deras styrkor, svagheter och samhälleliga konsekvenser
- Reflektera över sin egen inverkan på hållbarhet inom jordbruket som konsument och medborgare

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops samt ett projektarbete med fokus på odlingssystem och hållbart jordbruk. Undervisningen kommer att ges av forskare som är experter inom odlingssystem och hållbart jordbruk och kompletteras av andra intressenter med intressen för hållbart jordbruk.

Via seminarier kommer studenterna delta i interaktiva diskussioner om föreläsningarna och relaterad litteratur där debatt om de viktigaste frågorna kommer att uppmuntras. Via workshops kommer studenterna att skapa och dela kunskaper, utbyta erfarenheter och åsikter och analysera den egna påverkan på hållbar livsmedelsproduktion som konsument och medborgare.

Kursen börjar med en översikt över världens viktigaste matgrödor och hur de odlas. Därefter presenteras de stora hållbarhetsutmaningarna inom jordbruket. Fokus ligger på miljöhållbarhet men ekonomisk och social hållbarhet samt internationell handel kommer att diskuteras. Genom fallstudier kommer flera odlingsscenarier att utvärderas med avseende på hållbarhetsutmaningar, och lösningar baserade på vetenskaplig forskning om odlingssystem kommer att presenteras. Dessa lösningar kommer att kritiskt diskuteras och analyseras. Slutligen presenteras och debatteras ett antal bredare globala problem inom hållbart jordbruk.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt godkända inlämningsuppgifter.


  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studietakten är 25% över en termin med en övervägande del av kurstiden på kvällstid.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MX0146 Anmälningskod: SLU-30085 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtproduktionsekologi Studietakt: 25%