Ny sökning
MX0147

Miljökonsekvensbeskrivning

Kursen avser att ge dig en förståelse för vad miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning innebär och syftet med att göra MKB/miljöbedömning. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, övningar, seminarier, litteraturstudier och ett projektarbete. Innehållsmässigt ligger fokus på olika miljöaspekters hantering i MKB och de olika aktörernas roller i MKB-processen. Lagar och regelverk kring MKB och miljöbedömning och de planerings- och beslutsprocesser i vilka de används är också centrala i kursen. Kursen innehåller också övningar som syftar till bättre förståelse för viktiga moment i MKB. Du tillämpar dina grundutbildningskunskaper i ett mindre mkb-projekt.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0147

Läsåret 2021/2022

Miljökonsekvensbeskrivning (MX0147-20172)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Miljökonsekvensbeskrivning (MX0147-20139)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan

MX0147 Miljökonsekvensbeskrivning, 5,0 Hp

Environmental Impact Assessment

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden: naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik/teknologi, lantbruksvetenskap, landskapsarkitektur eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- resonera kring syftet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillämpa innebörden av det miljöbegrepp som används i MKB muntligen och skriftligen,

- redogöra för miljöbedömnings- och MKB-processer och deras roll i planerings- och beslutsprocesser,

- identifiera aktörerna och kritiskt diskutera deras roller i processerna,

-tillämpa kunskaper förvärvade under grundutbildningen i diskussioner, övningar och projekt om MKB/miljöbedömning,

-kunna argumentera för hur någon/några miljöaspekter kan konsekvensbedömas.

Innehåll

Kursen avser att ge studenterna en förståelse för vad miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning innebär och syftet med att göra MKB/miljöbedömning. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, övningar, seminarier, litteraturstudier och ett projektarbete. Innehållsmässigt ligger fokus på olika miljöaspekters hantering i MKB och de olika aktörernas roller i MKB-processen. Lagar och regelverk kring MKB och miljöbedömning och de planerings- och beslutsprocesser i vilka de används är också centrala i kursen. Kursen innehåller också övningar som syftar till bättre förståelse för viktiga moment i MKB. Studenterna tillämpar sina grundutbildningskunskaper i ett mindre mkb-projekt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformerna är skriftlig tentamen, redovisning av övningar och projekt samt aktivt deltagande vid seminarier. Fordringar för godkänd kurs är godkänd tentamen, godkända övningsuppgifter/projekt samt aktivt deltagande vid seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0044, MX0073, MX0112

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0147 Anmälningskod: SLU-20056 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 35%