Ny sökning
MX0147

Miljökonsekvensbeskrivning

Kursen avser att ge dig en förståelse för vad miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning innebär och syftet med att göra MKB/miljöbedömning. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, övningar, seminarier, litteraturstudier och ett projektarbete. Innehållsmässigt ligger fokus på olika miljöaspekters hantering i MKB och de olika aktörernas roller i MKB-processen. Lagar och regelverk kring MKB och miljöbedömning och de planerings- och beslutsprocesser i vilka de används är också centrala i kursen. Kursen innehåller också övningar som syftar till bättre förståelse för viktiga moment i MKB. Du tillämpar dina grundutbildningskunskaper i ett mindre mkb-projekt.

Hej och välkomna till kursen!

Kursstart tisdagen den 2 november kl 10.15. SLU Campus, Sal Z.

Under kursen kommer vi att fördjupa oss i fyra teman genom föreläsningar, litteratur och seminarium.

  • Principer och syften: Varför finns miljöbedömning, vad innebär det och vem styr?
  • Nutid och framtid: Hur utforskande av alternativa sätt att lösa problem kan främja hållbar utveckling.
  • Konsekvensbedömning: Samspel mellan värden och störning.
  • Aktörer och praktiker: Vem gör vad, vem har inflytande och vad är vanliga praktiska utmaningar?

Kursen avslutas med att testa på att genomföra en mindre miljöbedömning för ett projekt i närområdet. Kursen omfattar en del obligatoriska moment, samt en hemtentamen. Dessa är markerade i schemat.

Miljöbedömning har internationellt sett funnits i över 50 år, men har under sommaren och hösten fått stort fokus i media gällande gruvverksamhet. Den nyfiken som missat detta kan googla miljöbedömning, avvisad, Cementa, LKAB.

(av)Registrering kurs

Gå gärna och registrera att du vill ha din plats via studentwebben SLU - https://student.slu.se/

Närvaro kommer att tas vid tas vid kursstart. En student som uteblir från kursstart förlorar sin plats på kursen, om hen inte i förväg har meddelat mig giltiga skäl för att utebli från kursstarten. De studenter som antagits med särskilda villkor måste senast 2 nov uppvisa att de nu har behörighet.

För att kunna registrerad dig behöver du ha ett studentkonto på SLU. Om du inte tidigare studerat vid SLU så kan du läsa om det här https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/ (Flik: kvittera ut ditt studentkonto)

Zoom eller campus, inte hybrid

Schema med lokal och zoomlänkar finns på Canvas. Momenten kommer vara antingen på SLU campus eller via zoom. Det kommer alltså inte gå att delta online på moment som är schemalagda till campus. För att tillgodogöra sig kursen så rekommenderar jag starkt att delta på alla moment. Föreläsningspresentationer kommer att läggas upp på Canvas, men föreläsningar och övningar med mera kommer inte att spelas in.

Förbättringar

Denna kurs har funnits i några år men har inför årets kurs till viss del arbetats om för att förbättra möjligheterna till ökat lärande kring miljöbedömning. Vi som är kursledare för de kurser som går parallellt denna period har även gjort vårt bästa för att det inte ska uppstår schemakrockar.

Med vänlig hälsning!

Mari Kågström, kursledare

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

Andra kursvärderingar för MX0147

Läsåret 2020/2021

Miljökonsekvensbeskrivning (MX0147-20139) 2020-11-02 - 2021-01-17

MX0147 Miljökonsekvensbeskrivning, 5,0 Hp

Environmental Impact Assessment

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden: naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik/teknologi, lantbruksvetenskap, landskapsarkitektur eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- resonera kring syftet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillämpa innebörden av det miljöbegrepp som används i MKB muntligen och skriftligen,
- redogöra för miljöbedömnings- och MKB-processer och deras roll i planerings- och beslutsprocesser,
- identifiera aktörerna och kritiskt diskutera deras roller i processerna,
-tillämpa kunskaper förvärvade under grundutbildningen i diskussioner, övningar och projekt om MKB/miljöbedömning,
-kunna argumentera för hur någon/några miljöaspekter kan konsekvensbedömas.

Innehåll

Kursen avser att ge studenterna en förståelse för vad miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning innebär och syftet med att göra MKB/miljöbedömning. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, övningar, seminarier, litteraturstudier och ett projektarbete. Innehållsmässigt ligger fokus på olika miljöaspekters hantering i MKB och de olika aktörernas roller i MKB-processen. Lagar och regelverk kring MKB och miljöbedömning och de planerings- och beslutsprocesser i vilka de används är också centrala i kursen. Kursen innehåller också övningar som syftar till bättre förståelse för viktiga moment i MKB. Studenterna tillämpar sina grundutbildningskunskaper i ett mindre mkb-projekt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformerna är skriftlig tentamen, redovisning av övningar och projekt samt aktivt deltagande vid seminarier. Fordringar för godkänd kurs är godkänd tentamen, godkända övningsuppgifter/projekt samt aktivt deltagande vid seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0044, MX0073, MX0112

3

4

5

Studenten resonerar kring syftet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i Sverige och dess roll i planerings- och beslutsprocesser.

Studenten jämför och diskuterar och även styrkor och begräsningar med olika syftesbeskrivningar.

Studenten jämför och diskuterar kritiskt olika syftesbeskrivningar i relation till de specifika förutsättningar som kan råda i ett visst fall.

Studenten tillämpar innebörden av det miljöbegrepp som används i MKB muntligen (målgruppsanpassat, rätt begrepp) och skriftligen (tydligt, begripligt, rätt begrepp)

Studenten redogör för miljöbedömnings- och MKB-processer och deras roll i planerings- och beslutsprocesser, utifrån specifika processelement.

Studenten diskuterar även styrkor och begräsningar med olika processelement.

Studenten jämför och diskuterar kritiskt processelements styrkor och begräsningar i relation till i relation till de specifika förutsättningar som kan råda i ett visst fall.

Studenten identifierar de vanligaste aktörerna och diskuterar kritiskt deras roller i processerna.

Studenten diskuterar och jämför även förutsättningar och möjligheter för olika aktörer.

Studenten reflekterar även över dynamiken mellan olika aktörers handlande.

Studenten tillämpar kunskaper förvärvade under grundutbildningen i diskussioner, övningar och projekt om MKB/miljöbedömning

Studenten argumenterar för hur någon/några miljöaspekter kan konsekvensbedömas.

Studenten jämför och diskuterar kritiskt styrkor och begräsningar i konsekvensbedömningsmetodiken.

Studenten jämför och diskuterar kritiskt styrkor och begräsningar mellan konsekvensbedömning av olika miljöaspekter.

1) Huvudbok: Miljöbedömningar enligt miljöbalken
Författare: Ryegård, A. & Åkerskog, A. (2020). Studentlitteratur.
Kommentar: Det finns enstaka exemplar på SLU-biblioteket.
2) Övrig kurslitteratur
Kommentar: Till kurslitteraturen tillkommer utdrag ur kursböcker, artiklar, videos och vägledningsmaterial som tillhandahålls på Canvas. För den som vill börja bekanta sig med en del av det tillkommande materialet redan nu hänvisas till Naturvårdsverkets respektive EU-kommissionens vägledningar som nås via följande länkar: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/ ; https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0147 Anmälningskod: SLU-20172 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 35%