Ny sökning
MX0148

Konflikt, demokrati och processledning

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för demokrati och processledning i utformningen av konstruktiva grupprocesser och dialog för att hantera konflikter. Kursen behandlar både potentialen samt begränsningarna för samverkansmetoder och diskuterar betydelsen av konflikt i social förändring.

Important: Please visit this page regularly for updates and more information before the course starts

2022-01-14

Optional to attend via zoom on Monday 17th January

We have taken a last minute decision to give you the option to join the session on Monday in person or via Zoom (see link below). This given the increasing numbers of Covid cases in Uppsala. Teachers will be in the room that is planned for the session: Framtiden.

If you decide to come to the campus on Monday please be extra attentive to the recommendations from SLU and the Public Health Agency.

Meeting URL: https://slu-se.zoom.us/j/63758221426 (Links to an external site.)

Meeting ID: 637 5822 1426

Passcode: 670920

2022-01-11

Changes in schedule due to current Coronavirus situation (new course schedule uploaded)

Due to the current situation with the Coronavirus pandemic we changed several in person course activities to an online format. An updated schedule with the changes can now be found in the schedule tab. Note that the activities planned for Monday 17 of January will still take place on campus in room Framtiden.

The changes are based on recent guidelines from the Public Health Agency of Sweden and SLU's own instructions related to the pandemic (see details and more information in this link). Following these recomendatioins, the aim is to have teaching on campus approximately one day a week, prioritising practical and interactive moments of the course. Lectures on the other hand will be via Zoom.

Usage of masks is voluntary (find more information and recommendations in this link). For all online course activities, we will use one Zoom Link for the entire course. The zoom link will be provided at the start of the course.

2021-12-14
Welcome

Welcome to the Conflict, Democracy and Facilitation (CDF) course! We look forward to meeting you all. The course starts on Monday, 17 January, 9.00am (sharp) in Room Framtiden, building Mark, Vatten och Miljöcentrum (MVM). Address: Lennart Hjelms väg 9

On this day you will meet course teachers, will be provided with all the practicalities of the course, and register to it. Hence, it is very important that you attend this session.

In the "Schedule" link on the right side of this page you find the course schedule. Please note that minor changes may occur to the schedule once the course begins.

This course page will be used only before the course starts. After we will use CANVAS, SLU's education online platform where you will find all course information and documents. You will receive an invitation to join the CANVAS page in your SLU email latest on Friday 15ht of January. So please check your email before the course start. If you do not have an SLU email account, please contact it-stod@slu.se and ask them to help you get access to the course Canvas page. You will get detailed information on how to use Canvas on the first day of the course.

For questions or comments about the course please contact camilo.calderon@slu.se

We look forward to meeting you all!

CDF Teachers

2021-11-24
Literature List

In the tab Literature List below you will find the literature list of the course. Note that changes in the literature list may occur. The course does not have a coursebook that you need to buy in advance. All literature will be available in the course CANVAS page once the course starts. The texts for the first course week are provided below in case you want to start reading in advance (recommended as the course has an early course assignment).

Optional preparations before course start

In the CDF course there will be several individual and group assignments where you will benefit from good academic writing skills.

Here is a document with a number of resources about academic writing that would be worth for you to look at or study in order to improve your writing skills. The document is meant for the students of the Environmental Communication and Management programme but it is useful for other students as well.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-16 och 2022-04-06

Andra kursvärderingar för MX0148

Läsåret 2021/2022

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-M3217) 2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30225) 2021-01-18 - 2021-03-23

MX0148 Konflikt, demokrati och processledning, 15,0 Hp

Conflict, democracy and facilitation

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Jämförelse och syntes 4,00 1002
Kompetens i konflikt och facilitering 7,00 1003
Individuell reflektion 4,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska 6 från gymnasieskolan.
Motsvarande 180 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap eller humanoria.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för demokrati och processledning i utformningen av konstruktiva grupprocesser och dialog för att hantera konflikter. Kursen behandlar både potentialen samt begränsningarna för samverkansmetoder och diskuterar betydelsen av konflikt i social förändring.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Diskutera teorier om sociala processer och faktorer som påverkar konstruktivitet och destruktivitet i konfliktprocesser, sociala relationer och samspel mellan individer, grupper och organisationer
- Diskutera teorier om demokrati, planering och makt, och beskriva hur de förhåller sig till teorier om konflikter, konflikthantering och processledning
- Föreslå konflikthanterings- och processledningsstrategier för att ingripa i en konfliktsituation
- Reflektera över sin egen roll i sociala processer och på hur de val hen kan göra kommer att påverka konfliktdynamiken

Innehåll

Pedagogiken i denna kurs är baserad på upplevelsebaserat (experiential) lärande . I början av kursen presenteras teorier om sociala processen i konflikter och faktorer som påverkar effektivitet, kunskapsanvändning , konstruktivitet och destruktivitet i grupprocesser och omsamspelet mellan individer, grupper och organisationer. Metoder för konflikthantering och processledning presenteras.
I den andra delen av kursen genomför studenterna ett projekt i grupp . Projektet är har två syften:
1 ) Att undersöka en naturresursförvaltningssituation och dess potentiella sociala konflikter med hjälp av olika metoder
2 ) Att observera och reflektera över de sociala processerna inom den egna projektgruppen och mellan egna gruppen och andra sociala system, såsom andra studentgrupper , lärare och aktörer som deltar i undersökningen .

Projektarbetet resulterar i en rapport som beskriver den undersökta situationen samt i en processrapport som beskriver arbetssätt och sociala processer. I den individuella tentamen tillämpar studenterna formella teorier vid analys av fallstudier och egna erfarenheter .

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom :
Hemtentamen
Rapport om projektarbete
Processrapport om projektarbete

För att bli godkänd på kursen krävs:
Godkänd hemtentamen
Godkänd deltagande och rapport om projektarbetet
Godkänd processrapport om projektarbetet
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0113, MX0117, MX000135
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0148 Anmälningskod: SLU-30217 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%