Ny sökning
MX0150

Att skapa hållbara framtider - en introduktion till framtidsstudier och scenariometoder

Kursen är för dig som vill arbeta med både möjliga och önskvärda framtider. Du kommer att få prova på att arbeta med en rad framtidsstudietekniker, så som att kartlägga drivkrafter, göra scenario-matriser, utveckla visioner och genomföra backcasting. Utöver detta kommer du också få grundläggande kunskaper om huvudsakliga teorier och begrepp inom framtidsstudiefältet.

Framtidsstudier är ett tvärvetenskapligt ämne. Centralt för ämnet är att utveckla och kritiskt granska scenarier av troliga, möjliga och önskvärda framtider. I denna introduktionskurs kommer vi att fokusera på framtidsstudier som hanterar hållbar utveckling.

Att studera möjliga framtider handlar om att ’framtidssäkra’ samhället eller en sektor. Detta görs genom att identifiera osäkerhetsfaktorer och möjliga konsekvenser av dessa. Dessa används sedan för att utforma beslutsunderlag till planering eller beslutsfattande. Studier av önskvärda framtider handlar om att utveckla visioner av en hållbara framtid för exempelvis en samhällsgrupp, stad eller sektor. Det kan också innebära en analys av vilka åtgärder som krävs för att visionen ska kunna nås, så kallad backcasting.

Under kursen kommer vi att genomgående arbeta med att koppla framtidsstudiemetoder till olika hållbarhetsutmaningar. Vi kommer att arbeta både med etablerade ramverk så som de planetära gränserna och de globala hållbarhetsmålen, samt med att diskutera hållbar utveckling som värdeladdat och konfliktfyllt begrepp.

MX0150 Att skapa hållbara framtider - en introduktion till framtidsstudier och scenariometoder, 7,5 Hp

Making sustainable futures - An introduction to futures studies and scenario techniques

Kursplan fastställd

2019-12-18

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Seminarium & PM 2,00 1002
Projektarbete 4,00 1003
Hemtenta 1,50 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå, samt Engelska 6.

Mål

.........

Innehåll

.........

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

...
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0150 Anmälningskod: SLU-10129 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 50%