Ny sökning
MX0150

Att skapa hållbara framtider - en introduktion till framtidsstudier och scenariometoder

Kursen är för dig som vill arbeta med både möjliga och önskvärda framtider. Du kommer att få prova på att arbeta med en rad framtidsstudietekniker, så som att kartlägga drivkrafter, göra scenario-matriser, utveckla visioner och genomföra backcasting. Utöver detta kommer du också få grundläggande kunskaper om huvudsakliga teorier och begrepp inom framtidsstudiefältet.

Framtidsstudier är ett tvärvetenskapligt ämne. Centralt för ämnet är att utveckla och kritiskt granska scenarier av troliga, möjliga och önskvärda framtider. I denna introduktionskurs kommer vi att fokusera på framtidsstudier som hanterar hållbar utveckling.

Att studera möjliga framtider handlar om att ’framtidssäkra’ samhället eller en sektor. Detta görs genom att identifiera osäkerhetsfaktorer och möjliga konsekvenser av dessa. Dessa används sedan för att utforma beslutsunderlag till planering eller beslutsfattande. Studier av önskvärda framtider handlar om att utveckla visioner av en hållbara framtid för exempelvis en samhällsgrupp, stad eller sektor. Det kan också innebära en analys av vilka åtgärder som krävs för att visionen ska kunna nås, så kallad backcasting.

Under kursen kommer vi att genomgående arbeta med att koppla framtidsstudiemetoder till olika hållbarhetsutmaningar. Vi kommer att arbeta både med etablerade ramverk så som de planetära gränserna och de globala hållbarhetsmålen, samt med att diskutera hållbar utveckling som värdeladdat och konfliktfyllt begrepp.
2020-08-26
Welcome to the course – registration and some changes to the schedule
The first day of the course Making Sustainable Future is less than a week away and we are very excited to meet you all! The registration is now open via Ladok, and we encourage you to register to the course as soon as possible. ***SCHEDULE UPDATES** Due to continued recommendation of social distancing we have decided to have the course introduction, September 1st, digitally instead of meeting on campus. Another COVID-19 related change in the schedule is the study visit, which is replaced by an introduction to Södra staden via Zoom. Due to scheduling challenges, this introduction will take place first thing September 1st. The originally scheduled introduction to futures studies will instead take place after lunch, September 1st. You will find a more detailed schedule at Canvas. If there are conflicting information in the schedule shown here and in Canvas, the Canvas schedule takes priority. Please inform the course coordinators should you spot any conflicting information.

Kursvärderingen är avslutad

MX0150-10302 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

MX0150 Att skapa hållbara framtider - en introduktion till framtidsstudier och scenariometoder, 7,5 Hp

Making sustainable futures - An introduction to futures studies and scenario techniques

Kursplan fastställd

2019-12-18

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Seminarium & PM 2,00 1002
Projektarbete 4,00 1003
Hemtenta 1,50 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå, samt Engelska 6.

Mål

.........

Innehåll

.........

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

...
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Grading criteria will be provided the first day of the course.

1) Exploring Futures for Policymaking
Författare: Van Asselt, M. B. A., Faas, A., Molen, van der F., & Veenman, S. A. (2010).
Kommentar: This report provides a brief introduction to futures studies, and it uses in and for policy-making. The report includes some basic concepts and definitions. It also discusses a few common issues with the way futures studies are used. We suggest you read this report first, and then go into the rest of the literature.
2) Scenario types and techniques: Towards a user’s guide
Författare: Börjeson, L., Höjer, M., Dreborg, K. H., Ekvall, T., & Finnveden, G. (2006)
Kommentar: This article provides a typology of scenarios and scenario studies. While we will not use this particular typology in the course, it is useful to see the basis on which such typologies can be constructed. Also note that article is a bit biased towards modelling, which we do not see as a must in order to engage in futures studies.
3) Past and future of backcasting: The shift to stakeholder participation and a proposal for a methodological framework
Författare: Quist, J., & Vergragt, P. (2006)
Kommentar: This article provides an overview of backcasting, introducing its rationales and the way it has developed over the year. The article includes an example of a backcasting study.
4) Seeds of good anthropocenes: developing sustainability scenarios for Northern Europe
Författare: Raudsepp-Hearne, C., Peterson, G. D., Bennett, E. M., Biggs, R., Norström, A. V., Pereira, L., … Aceituno, A. J. (2020)
Kommentar: This article introduces an approach to explore sustainable or desired futures that makes use of 'good seeds' in the present and extrapolates these into the future. This TED-talk by Elena Bennett introduces the basics: “The recipe for a good Anthropocene” (13 min) https://youtu.be/hYDzY5V1bPk
5) Utopianism and the cultivation of possibilities: grassroots movements of hope
Författare: Fournier, V. (2002)
Kommentar: This article introduces and discusses utopianism as an approach to foster hope and (grassroot) action in the present to the benefit of more sustainable and just futures.
6) Futures Beyond GDP Growth: Final report from the research program “Beyond GDP Growth: Scenarios for sustainable building and planning.”
Författare: Hagbert, P., Finnveden, G., Fuehrer, P., Svenfelt, Å., Alfredsson, E., Aretun, Å., … Öhlund, E. (2019)
Kommentar: This report presents the main parts of the research program “Beyond GDP Growth: Scenarios for sustainable building and planning”. Read "Summary", "1. A need for a different future", and "2. A framework for the future" (pp. 5-15) and aqaint yourself with the scenarios (pp. 16-24). Skim the rest of the report.
7) Five challenging future scenarios for societal security
Författare: MSB Swedish Contingencies Agency. (2012)
Kommentar: This report presents the findings from a scenario project carried out by the Swedish Contingencies Agency. Acquaint yourself with the scenarios and read the section “How are the scenarios constructed?” (pp. 51–55).
8) Four Futures - the energy system beyond 2020
Författare: Swedish Energy Agency (2016)
Kommentar: This report presents a scenario project carried out by the Swedish Energy Agency. Read sections “Summary”, “Priorities” and “Conditions that the four futures have in common” (pp. 8-18). Acquaint yourself with the scenarios and the comparison between scenarios. Skim “Discussion” and “Key findings” (pp. 88-95)
10) Wild cards, weak signals and organisational improvisation
Författare: Mendonça, S., Cunha, M. P., Kaivo-oja, J., & Ruff, F. (2004)
11) **Roads Less Travelled: Different Methods, Different Futures
Författare: Curry, A., & Schultz, W. (2009)
Kommentar: This is an additional course resource in which four futures methods are described to quite some detail and compared, to see how the choice of method affects both process and outcomes.
12) **The Futures Toolkit: Tools for strategic futures for policy-makers and analysts
Författare: UK Government Offices of Science (2017)
Kommentar: This is an additional course resource comprising an overview of futures techniques and tools. The toolkit also includes quite detailed instructions on how to use some of the techniques.
13) **Foresight: The Manual
Författare: UNDP GCPSE (2015)
Kommentar: This is an additional course resource presenting a number of futures studies tools and techniques.
14) **Foresight Manual: Empowered Futures
Författare: UNDP GCPSE (2018)
Kommentar: This is an additional course resource providing an overview of futures studies tools and techniques. This report is an update to the 2015 Foresight Manual, putting tools and techniques into the context of the sustainable development goals and public service.
15) **Strategic foresight primer
Författare: Wilkinson / EPSC (2017)
Kommentar: This is an additional course resource. This report was commissioned by the European Political Strategy Centre. It includes an overview of futures studies tools and techniques, with some comparison.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0150 Anmälningskod: SLU-10302 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 45%