Ny sökning
MX0151

Framtidens livsmedelssystem - trender och strategier för hållbar mat

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för livsmedelsförsörjning ur ett globalt hållbarhetsperspektiv, samt vilka faktorer och processer som underlättar och försvårar förändringar av livsmedelsproduktion- och konsumtion. Kursen behandlar översiktligt nutida och möjliga framtida livsmedelssystem, trender och strategier, med särskilt fokus på lokalt initierade förändringsprocesser för hållbar, urban och cirkulär livsmededelsproduktion och konsumtion.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0151

Läsåret 2021/2022

Framtidens livsmedelssystem - trender och strategier för hållbar mat (MX0151-30285)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Framtidens livsmedelssystem - trender och strategier för hållbar mat (MX0151-30292)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan

MX0151 Framtidens livsmedelssystem - trender och strategier för hållbar mat, 7,5 Hp

Future food systems - trends and strategies for sustainable food

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för livsmedelsförsörjning ur ett globalt hållbarhetsperspektiv, samt vilka faktorer och processer som underlättar och försvårar förändringar av livsmedelsproduktion- och konsumtion. Kursen behandlar översiktligt nutida och möjliga framtida livsmedelssystem, trender och strategier, med särskilt fokus på lokalt initierade förändringsprocesser för hållbar, urban och cirkulär livsmededelsproduktion och konsumtion.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Beskriva hållbarhetsaspekter på livsmedelsförsörjning, produktion och konsumtion av mat.

- Muntligt och skriftligt diskutera trender och strategier för hållbara livsmedelssystem, såsom lokal, urban och cirkulär produktion och konsumtion av mat och hur dessa trender påverkar omställningen av livsmedelssystemen.

- Reflektera över drivkrafter och hinder för förändring av produktion- och konsumtion av mat och hur olika former för kommunikation och samverkan påverkar förändringen.

Innehåll

Hur ser dagens livsmedelssystem ut ur ett globalt perspektiv, och kan det upprätthållas på obestämd tid? Vilka aspekter är viktiga för att planera och designa framtidens hållbara livsmedelssystem? Hur kan urbana landskap öka sin produktion av mat, och i vilken utsträckning är stadsjordbruk nödvändigt? Vad är cirkulär livsmedelsproduktion, och hur kan det tillämpas i lokala kontexter för att stärka livsmedelsförsörjning, hållbarhet och omställning till en cirkulär ekonomi?Dessa är några av de frågor som utforskas under kursen, genom inspirerande föreläsningar, relevant litteratur, diskussioner och studiebesök till lokala livsmedelsinitiativ i och kring Uppsala och Stockholm.Kursen ger dig teoretisk kunskap kring aspekter relaterade till lokal och global livsmedelsförsörjning och konceptuella verktyg som behövs för att bidra i skapandet av framtidens hållbara livsmedelssystem.Kursen examineras genom ett mindre projektarbete enskilt eller i grupp. I början av kursen presenteras översiktligt de globala utmaningar som är förknippade med livsmedelsförsörjning, samt ett urval av faktorer som påverkar livsmedelssystemens hållbarhet. Exempel på lokala, urbana och cirkulära livsmedelssystem presenteras och problematiseras. En del ägnas särskilt åt drivkrafter för och hinder mot förändring av livsmedelssystemen och hur kommunikation, samverkan och konflikter i samhället påverkar förändringspotentialen.I den andra delen av kursen genomför studenterna ett mindre projektarbete enskilt eller i grupp. Projektarbetet resulterar i en rapport som beskriver det undersökta fallet ur ett hållbarhetsperspektiv och med fokus på hinder och möjligheter för omställning mot hållbar livsmedelsförsörjning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att bli godkänd på kursen krävs:

Godkänd skriftlig redovisning av projektarbete.

Godkänd muntlig presentation av projektarbete.

• Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.

• Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

• Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

• Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0151 Anmälningskod: SLU-30120 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 50%