Ny sökning
MX0154

Kommunikationsteori och strategi

There are numerous ideas about what communication is and how communication can be used strategically. During this course we study, apply, and compare different theoretical perspectives on communication. We also develop an understanding of communication in practice by reading about models for strategies, investigating how others work with it, and by developing a strategy for a communication project. The course aims to connect thinking about communication theories and strategies, and to establish critical and reflexive perspectives on communication theories and strategies.

The course will start on Tuesday, 2 November, 9.00am in Room X, Ulls Hus.

12 Oct 2021: We have now added rooms for the first few weeks to the uploaded schedule and made tiny amendments in CW7. We may still remove some activity in CW3. You are however expected to engage with the provided literature when there are no scheduled course activities. — Malte, Lars, and Fanny

4 Oct 2021: The schedule has now been uploaded. It is preliminary and a may slightly change; e.g. we might move some activities online. But if you have any other commitments you may plan your time around this preliminary schedule. In a wide browser window you can find the schedule on the right side, in a phone or a narrow window on the bottom of the page. The course will start on Tuesday, 2 November, 9.00am in Room X, Ulls Hus. If you have any questions until then, please get in touch via the contact details provided.We will let you know via this channel, once the Canvas page is available, and if there are any other things you need to know before the course start. We are looking forward to meet you all! — Malte, Lars, and Fanny

9 Sep 2021: Hej! We have uploaded the preliminary reading list today. There are no books students need to acquire for this course. The schedule will be published 4 weeks before the course start, by around 5 Oct 2021. If you have any questions until then, please get in touch via the contact details provided on the side. We hope you are looking forward to the course as much as we do! — Malte, Lars, and Fanny

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för MX0154

Läsåret 2021/2022

Kommunikationsteori och strategi (MX0154-M2149) 2021-11-02 - 2022-01-16

MX0154 Kommunikationsteori och strategi, 15,0 Hp

Communication theory and strategy

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Kommunikationsteoretisk granskning 7,50 1002
Kommunikationsstrategi 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp på grundnivå. Kunskaper motsvarande 5 hp kommunikationsteori. Engelska 6.

Mål

Syftet är att studenterna ska kunna känna igen och orientera sig bland olika klassiska kommunikationsteorier. Studenterna ska också kunna kritiskt reflektera över dessa traditioners förekomst i dagens mest vanligt förekommande kommunikationsstrategier. Studenterna ska också själva kunna skapa en kommunikationsstrategi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Jämföra olika kommunikationsteorier och redogöra för skillnader i hur kommunikation förstås enligt teorierna
- Förklara hur olika kommunikationsteorier behandlar makt, handlingsfrihet och struktur
- Beskriva hur olika kommunikationsteorier anger förutsättningarna för kommunikationsstrategier
- Visa förmåga att planera kommunikationsstrategier inom ramen för naturresurshantering
- Kritiskt reflektera över hur olika syn på kommunikation i kommunikationsstrategier kopplar till frågor om makt, etik och demokrati.

Innehåll

Studierna sker genom egna litteraturstudier, föreläsningar samt diskussioner i litteraturseminarier. Studenterna skriver två arbeten, varav ett ska vara en praktisk genomgång av hur en kommunikationsstrategi skapas. Studenterna genomför också en intervju med en praktiker och redovisar den i en kortare text samt inför kurskamrater.

I kursen behandlas ett flertal klassiska kommunikationsteorier samt aktuella kommunikationsstrategier. Teoretiska traditioner som berörs är den retoriska, den fenomenologiska, den kritiska, den cybernetiska och den sociokulturella men även andra traditioner kan förekomma. Kommunikationsstrategierna som berörs är klassiska informationsinriktade, psykologiska samt deltagarorienterade modeller.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd analys av text med hjälp av kommunikationsteori.
Godkänd kommunikationsstrategi.
Godkänd redovisning av intervju med praktiker.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet 5 hp i kommunikationsteori kan uppfyllas till exempel genom att studenten har läst kurser som berör kommunikationsteori och demokrati eller kommunikationens roll i samhället eller samverkan och kommunikation. SLU-kurser som är förkunskapsgrundande: MX0115 Introduktionskurs till miljökommunikation - Samhälle, socialt samspel och kommunikativa färdigheter, 15.0 hp, MX0148 Konflikt, demokrati och processledning, 15.0 hp, eller MX0149 Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt, 15.0 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0097 och MX0098, MX0128, MX0140
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0154 Anmälningskod: SLU-20149 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%