Ny sökning
MX0156

Kommunikation och myndighetsutövning vid livsmedelstillsyn

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-16 och 2022-03-25

MX0156 Kommunikation och myndighetsutövning vid livsmedelstillsyn, 15,0 Hp

Communication and exercise of authority in food control

Kursplan fastställd

2021-06-03

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
– visa förmåga att förstå och analysera kommunikationssituationer inom miljö- och livsmedelstillsynen med avseende på eget och andras ansvar, roller, maktutövning, lärande, jämställdhet, konstruktivitet och destruktivitet
– visa förmåga att analysera konflikter och konfliktförlopp som kan uppstå vid miljö- och livsmedelstillsyn
– visa förmåga att reflektera över etiska frågeställningar samt över erfarenheter av kommunikation i myndighetsutövning
– visa kännedom om och viss förmåga att hantera kommunikativa strategier och verktyg
– kunna redogöra för riskvärdering och riskhantering samt visa förmåga att värdera kvalitetsledningssystem
– visa förmåga att tillämpa livsmedels- och förvaltningslagstiftning
– visa förmåga att tillämpa kontrollmetoder inom livsmedelsområdet

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre moment:

1. Myndighetskommunikation (5 hp)
– Grundläggande teori och begrepp om miljökommunikation och konflikter
– Mötesmetodik
– Skriftlig kommunikation i miljötillsynen
– Samtalsmetodik
– Att utöva och möta makt i samband med miljötillsyn
– Reflekterande samtal och andra reflektionsmetoder

2. Förvaltningsrätt och livsmedelslagstiftning (5 hp)
- livsmedels- och förvaltningslagstiftning

3. Livsmedelstillsyn inklusive praktik (5 hp)
- kontrollmetoder inom livsmedelsområdet
- Praktik på miljötillsynsmyndighet (även livsmedels- och djurskyddstillsyn) inklusive reflektion över gjorda erfarenheter

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Muntliga, praktiska och skriftliga tentamina och arbetsrapporter.

Godkända tentamina. Inlämnad praktikdagbok med ifyllda reflektioner över gjorda erfarenheter. Godkända redovisningar av uppgifter samt godkänd närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U

Muntliga, praktiska och skriftliga tentamina och arbetsrapporter.

Godkända tentamina. Inlämnad praktikdagbok med ifyllda reflektioner över gjorda erfarenheter. Godkända redovisningar av uppgifter samt godkänd närvaro vid obligatoriska moment.

1) Kommunikation: Samspel mellan människor
Författare: Nilsson, B & Waldemarson, A-K
2) Juridik för inspektörer
Författare: Isenstam, T.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelstillsyn - magisterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0156 Anmälningskod: SLU-30302 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%