Ny sökning
MX0157

Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt

In this course, students will learn how to investigate, assess, and reflect on environmental governance practices. For this, the course creates a solid theoretical and methodological basis, which is applied in a real-world project concerning an ongoing environmental governance practice. Based on their critical engagement, students are encouraged to suggest contributions to this practice.

Kursplan

MX0157 Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt, 15,0 Hp

Engaging critically with environmental governance practices

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska 6 från gymnasieskolan.

Kunskaper motsvarande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom ett enskilt ämne (t.ex. biologi eller nationalekonomi) inom ett av följande utbildningsområden:

- naturvetenskap

- teknologi

- samhällsvetenskap (sociologi, psykologi, ekonomi, statsvetenskap, kulturgeografi, mediavetenskap)

Mål

Kommunikation är avgörande för miljöstyrningens praktik. Denna praktik inkluderar bland annat naturresurshantering, organisering av gemensamt handlande, koordinering av aktörssamverkan och inrättandet av arenor för allmänhetens deltagande. Syftet med den här kursen är att utveckla fördjupade insikter i hur miljöstyrning går till i praktiken. För att utveckla denna förståelse utforskar studenterna konkreta fall av miljöstyrning utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Detta innebär att de genomför en teoretiskt underbygg undersökning för att, i samarbete med berörda aktörer så som medborgare, professioner och intresseorganisationer, bedöma och föreslå förbättringar av det undersökta fallet. Studenter som deltar i kursen kommer att utveckla kunskap om ett antal socialkonstruktionistiska teorier. De kommer också att förbättra sin processledningskompetens och förmåga att samla in och analysera empiri med hjälp av metoder som är användbara inom såväl forskning som verksamheter utanför akademin.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva olika teoretiska perspektiv som är lämpliga för att utveckla kritisk förståelse för miljöstyrningens praktik

- beskriva kvalitativa forskningsmetoder som kan användas för att undersöka och bedöma en pågående miljöstyrningspraktik

- tillämpa olika teoretiska perspektiv för att kritiskt reflektera över och bidra till en pågående miljöstyrningspraktik

- arrangera och leda aktiviteter där de tillsammans med andra aktörer kan lära och reflektera över resultat och vad de kan innebära för det undersökta fallet ifråga.

Innehåll

Kursen består av två delar, en teoretisk och en erfarenhetsbaserad/praktisk. I den teoretiska delen presenteras teorier som är relevanta för att förstå miljöstyrning, som tillexempel teorier om social praktik, diskurs, symbolisk interaktionism, makt och "frame" teori. Kvalitativa forskningsmetoder som tillexempel intervjuer, fokusgrupper och deltagande observationer, tillsammans med analys av empiriskt material genom kodning, presenteras och diskuteras också. Den teoretiska delen av kursen avslutas med en bedömning av studentens förståelse. Aktivt deltagande i workshops som rör den teoretiska delen är obligatoriskt.Den erfarenhetsbaserade delen innebär att studenter genomför ett projekt där de undersöker ett fall av pågående miljöstyrning (tillexempel kommunal förvaltning av vattenområden, samordning av gräsrotsorganisationers aktiviteter, eller konflikthantering mellan olika intressenter) i Sverige eller annat land. Under projektarbetet deltar studenterna i sitt valda fall utifrån ett kritiskt förhållningssätt: De tillämpar de introducerade forskningsmetoderna och teorierna för att samla in och analysera empiriskt material; de redovisar resultaten av sin undersökning och presenterar dem för relevanta aktörer i en lärande aktivitet (till exempel workshop, seminarium, eller webbinarium) som de designar och leder. Det undersökande projektarbetet förväntas innehålla någon form av (ut)värdering samt förslag på förbättringar av det valda miljöstyrningsfallet. Under hela den undersökande processen interagerar studenterna med de aktörer som ingår i deras fall. Aktivt deltagande i alla aktiviteter som ingår i projektarbetet är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Studenterna examineras både med avseende på den teoretiska och den erfarenhetsbaserade delen av kursen.Examination sker genom:

- hemtentamen

- rapport om projektarbetet.Fordringar för godkänd kurs är:

- godkänd hemtentamen

- godkänd rapport om projektarbetet

- aktivt deltagande i obligatoriska workshops

- aktivt deltagande i aktiviteter som ingår i projektarbetet.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0116, MX0149

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0157 Anmälningskod: SLU-40121 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%