Ny sökning
MX0158

Kommunikationsteori och strategi

There are numerous ideas about what communication is and how communication can be used strategically. During this course we study, apply, and compare different theoretical perspectives on communication. We also develop an understanding of communication in practice by reading about models for strategies, investigating how others work with it, and by developing a strategy for a communication project. The course aims to connect thinking about communication theories and strategies, and to establish critical and reflexive perspectives on communication theories and strategies.

Kursplan

MX0158 Kommunikationsteori och strategi, 15,0 Hp

Communication theory and strategy

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Kommunikationsteori 7,5 0102
Kommunikationsstrategi 7,5 0103

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp på grundnivå. Kunskaper motsvarande 5 hp kommunikationsteori. Engelska 6.

Mål

Som förberedelse för att arbeta i professionella roller med miljökommunikation, hjälper kursen studenterna att utveckla och tillämpa begrepp, modeller och språk för reflektion om kommunikation.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- diskutera olika teoretiska perspektiv på kommunikation och illustrera hur dessa skiljer sig åt avseende beskrivningar av kommunikationens funktion

- förklara hur olika teoretiska perspektiv på kommunikation relaterar till samhällsförändring, makt och ojämlikhet, handlingsfrihet och struktur

- utveckla en kommunikationsstrategi och diskutera hur olika teoretiska perspektiv återspeglar och återspeglas i en sådan strategi och dess implementering

- diskutera hur kommunikationsstrategier förhåller sig till makt och ojämlikhet.

Innehåll

Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk komponent. I den teoretiska komponenten är fokus att förstå, jämföra och tillämpa olika teoretiska perspektiv på kommunikation, inklusive instrumentella och konstitutiva perspektiv. Detta görs genom litteraturstudier, föreläsningar och seminarier.I den praktiska komponenten undersöks kommunikativa praktiker genom litteraturstudier och föreläsningar och genom tillämpning i erfarenhetsbaserade workshops och i ett projektarbete. I de erfarenhetsbaserade workshops tillämpar studenterna modeller för att utveckla strategier för kommunikationsaktiviteter i praktiska exempel och fallstudier. I projektarbetet utvecklar studenterna en egen kommunikationsstrategi utifrån teoretiska och praktiska ställningstaganden. Aktivt deltagande i workshops är obligatoriskt.Sambanden mellan teori och praktik diskuteras genomgående i kursen och vi reflekterar över kommunikativa praktiker med hjälp av kommunikationsteori. Detta inkluderar reflektion kring vilka antaganden om samhällsförändringar, makt och ojämlikhet, samt handlingsfrihet och struktur som finns inbyggda i kommunikativ praktik och teori.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Studenter examineras med avseende på båda kurskomponenterna, det vill säga teoretiska perspektiv på kommunikation samt utveckling av strategier för kommunikationsaktiviteter.Examination sker genom:

- hemtentamen

- rapport från projektarbete.Kraven för godkänt kurs är:

- godkänd hemtentamen

- godkänd rapport från projektarbete

- aktivt deltagande i obligatoriska workshops

- aktivt deltagande i projektarbetet.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet 5 hp i kommunikationsteori kan uppfyllas till exempel genom att studenten har läst kurser som berör kommunikationsteori och demokrati eller kommunikationens roll i samhället eller samverkan och kommunikation. SLU-kurser som är förkunskapsgrundande: MX0115 Introduktionskurs till miljökommunikation - Samhälle, socialt samspel och kommunikativa färdigheter, 15.0 hp, MX0148 Konflikt, demokrati och processledning, 15.0 hp, eller MX0149 Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt, 15.0 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0097 och MX0098, MX0128, MX0140, MX0154

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0158 Anmälningskod: SLU-20131 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%