Ny sökning
MX0160

Miljöförvaltning i Europa

Environmental Management in Europe är en tvärvetenskaplig online-kurs som ges av Köpenhamns universitet, med bidrag från Sveriges lantbruksuniversitet, Universitetet för naturresurser och biovetenskap i Wien, Universitetet i Hohenheim och Europeiska miljöbyrån.Kursens syfte är att ge en god förståelse för hur miljöförvaltning tillämpas på olika nivåer i Europa, från EU-nivå till nationell, regional och lokal nivå.Under kursens första del introduceras verktyg för miljöförvaltning i EU, inklusive miljöövervakning, miljöanalys, modellering och utvärdering samt EU:s miljölagstiftning och politik. I kursens andra del analyseras och diskuteras de viktigaste EU-miljödirektiven, däribland habitatdirektivet, vattendirektivet, luftkvalitetsdirektivet, EU:s paket med klimat- och energiåtgärder samt integrering av miljöpolitiken över hela direktiven.

Kursplan

MX0160 Miljöförvaltning i Europa, 7,5 Hp

Environmental Management in Europe

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 120 hp på grundnivå

- engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge en gedigen förståelse för hur miljöförvaltning tillämpas i Europa i olika skalor, från EU-nivå till nationell, regional och lokal nivå. Fokus ligger på miljöförvaltning av mark, vatten, biologisk mångfald och klimat. Kursen behandlar flera av FN:s mål för hållbar utveckling, med fokus på SDG3 (god hälsa och välbefinnande), SDG6 (rent vatten och sanitet), SDG12 (ansvarsfull konsumtion och produktion), SDG13 (klimatåtgärder) och SDG15 (liv på land) ).

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Sammanfatta bakgrunden, de grundläggande principerna och de förvaltningsmetoder som ingår i EU:s miljölagstiftning

- Identifiera hur olika verktyg och resurser för miljöförvaltning kan användas för att skaffa kunskap om miljöns tillstånd och lösa miljöproblem

- Beskriva hur insikter och färdigheter inom naturvetenskap används tillsammans med ekonomi, juridik och planering för att bidra till modern miljöförvaltning

- Reflektera hur miljöetik och hållbarhetskoncept hos olika intressenter påverkar den faktiska miljöpolitiken i EU

- Tillämpa miljöhanteringsverktyg och resurser för att analysera miljöpolitiska initiativ

- Jämföra genomförandet av miljöpolitik i olika EU-medlemsstater

- Identifiera, använda och kritiskt bedöma olika former av digital vetenskaplig information

- Samarbeta och arbeta självständigt med miljöförvaltning inom miljöpolitiken

- Diskutera hur miljöförvaltning i Europa tillämpas i olika skalor, från EU -nivå till nationell, regional och lokal nivå

Innehåll

Detta är en obligatorisk kurs för mastersprogrammet EnvEuro. Kursen är baserad på distansundervisning genom ett antal moduler vardera med ämnesspecifika lektioner med veckovisa inlämningsuppgifter.

Kursens fokus är förvaltning av naturresurser (mark, vatten, biologisk mångfald och klimat) ur ett europeiskt perspektiv. Kursen tar upp hur Europeiska unionen (EU) fastställer policyramen för nästan all miljöreglering i medlemsländerna, och hur denna ram bestämmer både möjligheter och begränsningar för att genomföra miljöförvaltning och utveckla lösningar för miljön i EU.

Kurs inleds med en introduktion till det övergripande konceptet miljöförvaltning, och till nuvarande tillstånd i den europeiska miljön. Studenterna kommer lära sig om miljöledningsteori och tillämpning, samt hur miljöövervakning och miljöanalys, miljöstyrning inklusive EU:s miljölagstiftning, ekonomiska verktyg för miljövärdering och kostnads/nyttoanalys samt EU:s miljöpolitik och lobbyism ingår i dessa.

Kursen tar upp flera av EU:s miljöpolitiska initiativ relaterade till mark, vatten, biologisk mångfald och klimat (t.ex. EU:s gröna giv, habitatdirektivet, ramdirektivet för vatten och ramdirektivet om mark), och beskriver och analyserar hur dessa initiativ uppstod och hur de tolkas och genomförs från EU-nivå till nationell, regional och lokal nivå. De komplexa sambanden mellan miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser av EU:s miljöpolitik diskuteras och kursen tar upp behovet av en kombinerad systemmetod och miljöpolitisk integration.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att delta i tentamen måste studenten vara godkänd på minst 75% av de veckovisa diskussionerna från online-lektionerna, skriva en diskussionssammanfattning och aktivt bidra till en gruppuppgift som skickas in som en video. Därutöver bedöms studenterna från en portfölj med tre individuella skriftliga uppgifter. De två första uppgifterna är inriktade på grundläggande miljöförvaltnig (juridik, ekonomi och politik). Den tredje individuella uppgiften bygger på utvecklingen av hur ekosystemen förvaltas. Slutbetyget kommer att baseras på innehåll och kvalitet i både gruppuppgiften och de självständiga uppgifterna.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen kommer att samordnas med och ges av motsvarande kurs vid Köpenhamns universitet.

I början av kursen kommer alla studenter att träffas under en dag för att lära känna varandra, träffa lärarna och lära sig mer om online-inlärningssystemet. Denna introduktionsdag organiseras som blandad online och på plats vid ett av de ingående universiteten.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0138

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0160 Anmälningskod: SLU-20172 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 100%