Ny sökning
NA0138

Politisk utvärdering

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0138

Läsåret 2021/2022

Politisk utvärdering (NA0138-40113)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2020/2021

Politisk utvärdering (NA0138-40090)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2020/2021

Politisk utvärdering (NA0138-M4090)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Politisk utvärdering (NA0138-40080)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Politisk utvärdering (NA0138-40129)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Politisk utvärdering (NA0138-40048)

2018-03-21 - 2018-04-26

Läsåret 2016/2017

Politisk utvärdering (NA0138-40030)

2017-03-22 - 2017-04-27

Kursplan

NA0138 Politisk utvärdering, 7,5 Hp

Policy Evaluation

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10.Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.

Kunskaper motsvarande engelska A.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha god kunskap om olika metoder för att utvärdera effekter av politiskt beslutade reformer och åtgärder, och om metodernas styrkor och begränsningar.

Innehåll

Denna kurs syftar till att beskriva och problematisera de metoder som används för att ta reda på om politiska beslut har avsedda (eller oavsedda) effekter på olika samhällsfenomen. Framförallt diskuteras de olika mikroekonometriska utvärderingsmetoder som har vuxit fram under de senaste 15 åren. Kursen syftar till att belysa det "grundläggande utvärderingsproblemet" d v s att vi kan observera vad som händer efter en reform, men inte vad som hade hänt om samma reform inte hade genomförts. Med detta som utgångspunkt förklaras de olika metoder som används för att, trots detta fundamentala problem, ta reda på vilka effekter olika typer av åtgärder och reformer har. Tanken är framförallt att visa på styrkor och svagheter med olika metoder genom verkliga exempel tagna från olika forskningsomåden. Exempel på frågeställningar som kan analyseras med dessa metoder är hur antal elever i en klass påverkar elevernas studieresultat, hur sjukskrivningar påverkas av krav på läkarintyg eller hur föräldrars tid med sina barn påverkas av införandet av pappamånader.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras med inlämningsuppgifter och en kortare skriftlig tentamen.

Godkänd examination.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utskottet för samhälls- och tvärvetenskapliga utbi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0138 Anmälningskod: SLU-40091 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%